Hvem tager stilling til magtanvendelserne?

dias1.JPG

For en uges tid siden rettede vi sammen en række samarbejdspartnere (Børnerådet, Børns Vilkår, Dansk Socialrådgiverforening LOS og Socialpædagogernes Landsforbund) en henvendelse til Socialudvalget og Socialminister Karen Hækkerup.

\r\n

 

\r\n

Vi ønskede at få præciseret, at magtanvendelser skal vurderes – godkendes/ikke godkendes - af de nye sociale tilsynsmyndigheder. Fordi det er vores vurderling, at det i det netop fremlagte lovforslag pt. er for upræcist, hvem der konkret har kompetencen til at tage stilling til godkendelsesprocedurerne.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Vi skrev blandt andet:

\r\n

'For at sikre en ensartet kvalitet i tilsynet, som det også er tiltænkt med forslag til lov om socialtilsyn, er det endvidere vores klare overbevisning, at socialtilsynet med sin omfattende faglige ekspertise må være den rette til at foretage vurdering af, hvorvidt anvendelsen i praksis er overensstemmende med reglerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen, som det også hidtil har været tilfældet.’

Læs hele henvendelsen herunder

130408 Magtanvendelser AC.pdf

Karen Hækkerups svar

karenH.jpg

\r\n

Karen Hækkerup skriver blandt andet:

\r\n

'Indberetningerne om magtanvendelse og om karakteren af magtanvendelserne vil således indgå i Socialtilsynets grundlag for den løbende vurdering af det enkelte tilbuds pædagogiske praksis.’

\r\n

 

\r\n

Læs hele svaret herunder

Svar fra ministeren.pdf

Benedikte Kiær besøger 3 døgninstitutioner

benedikte og FADD aug2010.JPG

Fredag den 27/8 havde FADD inviteret socialminister Benedikte Kiær og en delegation fra Socialministeriet til at besøge 3 døgninstitutioner.\r\n\r\nPå billedet ses Benedikte Kiær yderst til højre, forstander Mie Daverkosen i midten og FADDs formand Tine Theker Stryhn.

Turen - i afgiftsbelagt .. og afgiftsbetalt institutionsbus - gik efter afhentning i Socialministeriet først til Den Flyvende Hollænder på Nørrebro.\r\nHer viste et par unge delegationen rundt, hvorefter forstander Henrik Rune Holst fortalte om institutionen og den virkelighed, der præger en lokal institution midt i et belastet boligområde. \r\nSå gik turen til mere mondæne omgivelser i Nærum og Egebækskolen, hvor FADDs formand Tine Theker Stryhn er forstander.\r\nEfter rundvisning, oplæg og mere principielle drøftelser om forholdene på døgninstitutionerne i DK, kørte bussen til Gentofte - familieinstitutionen Margrethevej, hvor forstander Mie Daverkosen fortalte om de særlige vilkår for familieinstitutionerne.


FADD: Vi vil gerne samarbejde ...

faddlogo.jpg

Kære Jan Trøjborg\r\n\r\nVi tror ikke, at KL er sat i verden for at genere de anbragte børn og andre udsatte. Og vi er kisteglade for at du (Pol.11/8) opfordrer til konstruktiv dialog om, hvordan vi kan få mest mulig service og udvikling for pengene. Kunne du i den forbindelse tænke dig at besøge et par døgninstitutioner, så vi sammen kan afdække, hvor de op til 25 procent i overpris på pladserne bliver af? På vejen derud kan vi drøfte, om det specialiserede socialområde ikke burde have sit eget rejsehold ligesom folkeskoleområdet.\r\n\r\nMed venlig hilsen\r\n\r\nTine Theker Stryhn, formand for FADD


KLs formand Jan Trøjborg inviterer til samarbejde

jan trojborg.jpg

I en kommentar bragt i Politiken den 11/8 skriver KLs formand - under overskriften: Stop hetzen mod kommunerne og lad os samarbejde - blandt andet:\r\n\r\n'Når fx Foreningen af Danske Døgninstitutioner for Børn og Unge (FADD) i debatindlæg påstår, at kommunerne sætter taksterne på de sociale institutioner op for at skaffe penge til cykelstier og kurser for de rådhusansatte, demonstreres det, at FADD mangler elementært kendskab til de kommunale budgetter.'

Find hele kommentaren herunder

Link: www.kl.dk/Artikler/73947/2010/08/Stop-hetzen-og-lad-os-samarbejde/


Brev til Folketingets Socialudvalg

folketinget2.jpg

Vedr. en række vilkår for anbragte børn og unge med økonomiske konsekvenser \r\n\r\nI Foreningen af danske døgninstitutioner for børn og unge (FADD) ser vi det som en af vores fornemste opgaver at medvirke til at give anbragte børn og unge de bedst tænkelige vilkår for at kunne leve et liv præget af autonomi, integritet og værdighed.\r\n\r\nI den forbindelse har en arbejdsgruppe under foreningen drøftet en række forhold, som for en stor gruppe anbragte børn og unges vedkommende – for så vidt angår et økonomisk aspekt - repræsenterer en begrænsning i deres muligheder for at udvikle ovenstående etiske potentialer.\r\n\r\nDet drejer sig om økonomiske konsekvenser på to områder: \r\n1. Anbragte børns og unges muligheden for at få Statens Uddannelsesstøtte … og begrænsningerne heri\r\n2. Institutionernes muligheder for at anvende arbejdsdusører ifm motivationsarbejdet ift til det pædagogiske arbejde med anbragte børn og unge … og begrænsningerne heri\r\n

Læs hele brevet herunder

FADD vedr anbragte B_U oekonomi 21 dec2009.pdf

FADD svarer på KLs anklage om monopol på anbringelsesområdet

faddlogo.jpg

'Hvad værre er, så har formanden for børne- og kulturudvalget i Kommunernes Landsforening, Holbæks borgmester Jørn Sørensen måske ikke helt fået fat i hvad der var – og er - en af konsekvenserne ved kommunalreformen: Øget konkurrence.'

At der er store udgifter forbundet med at anbringe børn og unge i Danmark er sådan set ikke nyt. Beløbet har – ift BNP - været nogenlunde konstant i de efterhånden 100 år, man har opgjort prisen.\r\n\r\nDet nye er, at kommunerne efter kommunalreformen er ved at finde ud af, hvor dyrt det er at give de mest truede, truende og dermed udsatte anbragte børn og unge den omsorg og de udviklingsbetingelser, som de har brug for.\r\n\r\nSamtidig er det sådan, at jo senere man anbringer desto dyrere er det at rette op på skaderne.\r\n\r\nDet er således kommunernes prioriteringer – forholdet mellem posterne i budgetter og regnskaber, der bliver udfordret i disse år.\r\n\r\nNår det er sagt, så kunne det imidlertid være interessant at få lavet en opgørelse af, hvor mange af de kommunale ressourcer, der går til det kommunale bureaukrati og div. cand-scient-pol-afsendte kontrolforanstaltninger, der vel at mærke - apropos sprogbrugen - er eksploderet i en periode samtidig med, at flere og flere administrative opgaver decentraliseres til institutionerne.\r\n\r\nHvad værre er, så har formanden for børne- og kulturudvalget i Kommunernes Landsforening, Holbæks borgmester Jørn Sørensen måske ikke helt fået fat i hvad der var – og er - en af konsekvenserne ved kommunalreformen: Øget konkurrence.\r\n\r\nDet står således kommunerne frit, om de vil benytte egne døgninstitutioner, døgninstitutioner fra andre kommuner eller regioner, dagforanstaltninger, opholdssteder, familiepleje, slægtsanbringelser, skibsprojekter m.m. Som vel at mærke er selvstændige organisationer; kommunale, regionale eller private.\r\n\r\nSå monopol kan der altså ikke med vores bedste vilje være tale om.\r\n\r\nMangfoldighed er - og bør være - svaret på komplekse problemstillinger.\r\nHvis der er ressourcepersoner i familien KAN en slægtsanbringelse være en løsning. Ligesom en familiepleje KAN være det rigtigste. Ligesom et skibsprojekt eller en døgninstitution KAN være det, der skal til.\r\n\r\nDet væsentlige er, at det er barnets konkrete problemstillinger, ressourcer og behov, som børnesagkyndige skal tage udgangspunkt i, når de skal træffe beslutning om, hvilken type anbringelse, der skal iværksættes…\r\n\r\nPræcist som loven foreskriver …\r\n\r\n \r\n\r\nSøren Skjødt, næstformand i Foreningen af danske døgninstitutioner for børn og unge (FADD)


Brev til Karen Ellemann

karen Ellemann.jpg

"... Vi forventer at det positive samarbejde fortsætter, selvom der nu står Indenrigs- og socialministeriet over døren – og selvom den ministerielle struktur er blevet ændret. En ændring som du skal vide, at FADD hilser velkommen – da vi tror på, at et mere fokuseret ministerium vil kunne gøre mere for landets svageste og mest udsatte børn, unge og deres familier... "

Hent og læs hele brevet herunder

Brev Karen Ellemann.pdf

Brev til Skatteministeren og velfærdsministeren 3/10 2008: Afgiftsfrie busser

Foreningen af Danske Døgninstitutioner mener, at det er en meget uheldig udvikling, at man på den måde forskelsbehandler børn og unge med forskellige former for handicaps. Er man fysisk handicappet har man - set i lyset af ovennævnte Højesteretsdom - åbenbart ret til at blive mere sikkert befordret end hvis man er socialt/mentalt/følelsesmæssigt handicappet. \r\n\r\nForeningen af Danske Døgninstitutioner har besluttet, at sætte fokus på disse forhold. Vi mener ikke det kan være rigtigt, at man, når man er anbragt på en offentlig institution, for børn og unge med sociale og følelsesmæssige problemer, risikerer at skulle befordres i gamle og utidssvarende køretøjer.\r\n\r\nDerfor vil vi opfordre til at loven ændres, så den praksis der var gældende indtil Højesteretsdommen, kan blive genoptaget. Ingen kan vel være interesseret i, at forøge statens indtægter på busafgifter på bekostning af i forvejen udsatte børn og unges sikkerhed og vilkår.\r\n

Vedr afgiftsfritagelse_ brev ministre.pdf

Brev til Karen Jespersen 1/5 2008: Bekymrende tendenser

...som et bidrag til den verserende debat om anbringelser af udsatte små børn i\r\nDanmark. Foranlediget af TV2 dokumentaren ’Er du mors lille dreng? – 10 år\r\nsenere’: Danske Døgninstitutioner er, som du også har givet udtryk for at være det, bekymrede for det enkelte udsatte barns tarv. I den forbindelse ønsker vi en tættere dialog med dig og dit ministerium om hvordan vi i fællesskab kan sikre det enkelte\r\nbarn yderligere.

Brev Karen Jespersen.pdf

Cc Ministrene - Vedr. afgiftsfritagelse for institutionsbusser

Cc MINISTEREN.jpg

"...Derfor vil vi opfordre til at loven ændres, så den praksis der var gældende indtil Højesteretsdommen, kan blive genoptaget. Ingen kan vel være interesseret i, at forøge statens indtægter på busafgifter på bekostning af i forvejen udsatte børn og unges sikkerhed og vilkår..."

Hent & læs hele brevet

Vedr afgiftsfritagelse_ brev ministre.pdf

Nyt fra PRESSERUMMET

mette frederiksen.jpg

"Med hensyn til indflydelse, så har henvendelserne til Folketingets Socialudvalg og velfærdsministeren medført at der er blevet afholdt møder med Mette Frederiksen (S) (billedet) og Vivi Kier (K). På disse møder har FADD haft mulighed for yderligere at understrege foreningens faglige standpunkt og bekymringer når det gælder udsatte børn og unge. Og vi har haft lejlighed til at undersøge, hvad politikerne på Christiansborg efterspørger fra en forening som vores."

Læs hele meddelelsen - kan hentes heunder

FADD_kort opsamling _sep2008.pdf

Sommerferie hilsen til Folketingets Socialudvalg

folketinget2.jpg

Til medlemmerne i Folketingets Socialudvalg,\r\n\r\nForeningen af Danske Døgninstitutioner for børn og unge ønsker hermed Socialudvalgets medlemmer en god sommer - og en god sommerferie, hvis der også bliver tid til det. Vi takker for en både interessant og fremadrettet høring om afbureaukratisering på det sociale område, den 21. maj, vi som forening havde stort udbytte af at deltage i.\r\n\r\nVi ønsker med udsendelsen af vedhæftede pressemeddelelse (Se nedenfor: We know what You did this summer - om det kommunaløkonomiske forlig mellem Regeringen og KL eller klik på LÆS MERE) at understrege og fastholde vores bekymring for udviklingen på anbringelsesområdet fremover. \r\n\r\nDanske Døgninstitutioner ønsker at bidrage mest muligt, når den socialpolitiske dagsorden sættes i Danmark. Og vi stiller altid gerne foreningens store viden og ekspertise vedrørende døgninstitutions- og anbringelsesområdet til rådighed for landets beslutningstagere. Konkret vil vi meget gerne stå for planlægning og afvikling af en eller flere studieture til udvalgte danske døgninstutioner, hvis dette kunne have udvalgets - eller dele af udvalgets - interesse. \r\n\r\nGod sommer!

[link=http://fadd.dk/filer/Pressemeddelelse%2018%2006%2008.pdf/]pressemeddelelse[/link]

Pressemeddelelse 18 06 08.pdf

Møder med socialudvalgsmedlemmer

folketinget2.jpg

Efter en henvendelse fra FADD til Folketingets socialudsvalg er der nu - indtil videre - aftalt møder med Mette Frederiksen (S) og Vivi Kier (K)

Møderne afholdes hhv den 13. og den 26. maj


FADD skriver til Velfærdsministeren

karen_jespersen_100x133.jpg

"Vi skrev til dig i efteråret 2007 med henblik på et møde, men der blev kort efter vores henvendelse udskrevet valg, og planlægningen af mødeaktiviteter blev stillet i bero. Nu har vi noget helt konkret og aktuelt at mødes om. Det håber vi meget, du vil!"\r\n\r\nVi bringer svaret så snart det foreligger ...

Læs hele brevet

Brev Karen Jespersen.pdf