Først og fremmest ser vi i foreningen det som vores opgave at varetage det specialiserede socialområdes interesser ved at: a. deltage offensivt i den socialpædagogiske debat b. påvirke beslutningstagere vedr. udsatte børn- og ungeområdet.

Dette arbejde varetager bestyrelsen og netværksgrupperne dels selv og dels i kraft af vores medlemskab af Børnesagens fællesråd.

Derudover tilbyder foreningen deltagelse i landsdækkende kollegiale og faglige netværk i form af arbejds- og undergrupper.

Alene eller sammen med samarbejdspartnere afholder bestyrelsen eller netværksgrupperne konferencer og temadage om aktuelle forhold vedr. området. Til at binde og sikre den kommunikationsmæssige sammenhæng mellem bestyrelse, medlemmer og øvrige interessenter har foreningen en hjemmeside - www.fadd.dk samt en Facebookside www.facebook.com/foreningenfadd

Aktuelt har foreningen 110 medlemsinstitutioner.

 

FADD er en interesseorganisation, der i socialpædagogiske og specialpædagogiske sammenhænge repræsenterer foreningens medlemmer på et fagligt og indflydelsesorienteret niveau.

Således er det en central opgave for FADD at medvirke til at sætte og at påvirke den socialpædagogiske og specialpædagogiske diskurs på udsatte børn- og ungeområdet.

Derudover har FADD fokus på at følge og fremme holdningerne til, viden om og nyskabelsen af forskning indenfor udsatte børn og ungeområdet samt formidlingen heraf.

•Vi udtaler os kun om forhold, som vi har viden om og/eller holdninger til

•Vi har konsekvent fokus på at medvirke til at opnå de bedst tænkelige rammer for udsatte børn og unge

•Vi lever op til indgåede aftaler

•Vi forholder os engageret, professionelt og proaktivt til relevante politiske og faglige temaer

•Vi koordinerer vores interne og eksterne indsatser i samarbejde med a. medlemmer og b. samarbejdspartnere

I sidste halvdel af 19. århundrede blev der oprettet et betydeligt antal børneinstitutioner for dårligt stillede og forældreløse børn. Disse institutioner sluttede sig i 1895 sammen i "Udvalget for Danmarks Børnehjem", som i 1901 blev omdannet til Dansk Børnehjemsforening under ledelse af Carl Christiansen-Ordrup og Leopold Budde, Himmelbjerggården. Med Børneloven i 1905 kom der imidlertid en klar opdeling af disse institutioner i kategorier og som følge heraf udskilte sig 2 nye foreninger af den oprindelige medlemskreds, nemlig i 1905 Foreningen af Opdragelsesanstalter under Ludvig Becks ledelse. Foreningen tog i 1922 efter Værgerådslovens vedtagelse navnet Foreningen af Skole- og Ungdomshjem, der igen i 1968 blev til Foreningen af Skole- og Behandlingshjem. I 1916 brød Optagelses- og Iagttagelseshjemmene ud og dannede deres egen forening, som er bedst kendt som Foreningen af 1916. I 1926 eksisterede der ca. 260 børneinstitutioner fordelt på 20 kategorier. Efter Bistandslovens vedtagelse i 1976 blev der atter krav om forandring, idet hovedtemaerne var decentralisering, afspecialisering og afinstitutionalisering. Dette medførte, at institutionerne blev færre i antal, og at deres indhold blev mere ensartet. I 1993 fandtes 150 børneinstitutioner. Det var derfor naturligt, at de 3 eksisterende kategoriforeninger: Dansk Børnehjemsforening, Foreningen af Skole og Behandlingshjem og Foreningen af 1916 ...sluttede sig sammen, hvilket skete pr. 1. januar 1993, i Foreningen af Danske Døgninstitutioner for Børn og Unge.

På generalforsamlingen den 14. november 2013 besluttede FADDs medlemmer efter indstilling fra bestyrelsen at ændre foreningens navn til Foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge.

I daglig tale fortsat FADD.

 

VEDTÆGTER

Vedtægter fra 9. november 1992

Revideret 27. oktober 1997

Revideret 20. november 2002

Revideret 23. november 2005

Revideret 14. november 2013

Revideret 7. december 2022

§1 FORENINGENS NAVN
Foreningens navn er Foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge

§2 FORENINGENS HJEMSTED OG ADRESSE
Foreningens hjemsted er den kommune, hvor den til enhver tid værende formands bopæl er beliggende, og foreningens adresse er den til enhver tid værende formands bopæl. Foreningens adresse i henhold til skattelovgivningen er den til enhver tid værende kasserers bopæl.

§3 FORENINGENS FORMÅL
Foreningens formål er:

- At repræsentere medlemsinstitutionernes faglighed og faglige interesser overfor offentlige myndigheder, interesseorganisationer m.fl.

- At udbygge kontakten og fremme samarbejdet mellem institutionerne såvel på regionalt plan som på landsplan

- At samarbejde med andre foreninger m.v. til hjælp for børn og unge på såvel nationalt som internationalt plan

- At udbrede forståelse for arbejdet med børn og unge samt

- At stimulere til støtte af forskning m.v. omkring foreningens medlemsinstitutioner. Formålet søges opfyldt bl.a. ved afholdelse af møder og konferencer. For at fremme specielle mål/specialer kan der dannes sektioner eller kategorier inden for foreningens rammer.

§4 MEDLEMSKAB AF FORENINGEN
Som medlemmer af foreningen kan optages danske døgn- og dagtilbud, der arbejder med udsatte børn, unge og/eller familier med sociale og/eller psykiske vanskeligheder. Herudover kan tilbud fra beslægtede virkefelter optages som medlemmer, idet kriterierne for optagelse af sådanne tilbud skriftligt fastlægges af den til enhver tid værende bestyrelse. Optagelse sker efter skriftlig anmodning om indmeldelse, der skal være underskrevet af det optagelsessøgende tilbuds leder. Anmodningen fremsættes overfor foreningens bestyrelse, der skal imødekomme anmodningen, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Nægtes en ansøger optagelse, skal spørgsmålet om optagelse på ansøgerens begæring forelægges den førstfølgende generalforsamling. Optagelse sker med virkning fra den 1. i måneden efter bestyrelsens godkendelse af den optagelsessøgende, og det nye medlem betaler et forholdsmæssigt beregnet kontingent for det løbende kontingentår. Udtrædelse af foreningen sker ved skriftlig opsigelse, der skal være underskrevet af det udtrædende tilbuds leder. Udtrædelsesvarslet er 3 måneder til udgangen af et regnskabsår.

§5 KONTINGENT
Medlemsinstitutionerne betaler et årligt kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Medlemsinstitutioner, der er i kontingentrestance, men endnu ikke ekskluderet, har ikke stemmeret på generalforsamlinger.

§6 BESTYRELSEN
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf 1 formand. Bestyrelsen, hvis formand vælges af generalforsamlingen, konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en næstformand, en kasserer samt en sekretær, der tillige fungerer som bestyrelsens protokolfører. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst 3 andre bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, herunder enten formanden eller næstformanden, er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i hans fravær næstformandens, stemme udslagsgivende. Bestyrelsen forvalter foreningens midler efter de af generalforsamlingen fastsatte retningslinjer.
Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp og søge ekstern rådgivnings- og anden fornøden bistand.
Bestyrelsesmedlemmerne modtager godtgørelse for afholdte udlæg.

Senest 6 uger før den ordinære generalforsamling skal bestyrelsen til samtlige medlemsinstitutioner udsende skriftlig meddelelse om hvilke af bestyrelses-medlemmerne, der er på valg, idet det samtidig anføres, hvorvidt de pågældende er villige til at modtage genvalg. I samme meddelelse anmodes medlemsinstitutionerne om at fremsætte forslag til nye bestyrelsesmedlemmer. Det anføres endvidere i meddelelsen, at kun personer, der er stemmeberettigede på foreningens generalforsamlinger, kan opstilles, at forslagslisten kan omfatte flere kandidater, at det af forslagslisten skal fremgå, hvorvidt en kandidat opstilles som formand eller menigt bestyrelsesmedlem, at forslagslisten skal være underskrevet såvel af kandidaten/kandidaterne som af mindst 3 stillere, der selv skal opfylde betingelserne for at opstille til valg, og at forslagslisten skal være foreningens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan udarbejde forslagslisteformularer.

§7 GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober kvartal. Bestyrelsen skal indkalde skriftligt til generalforsamling senest 14 dage før dens afholdelse. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingens afholdelse samt anføre dagsordenen. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse; bestyrelsen skal samtidig med udsendelse af indkaldelsen til generalforsamlingen tilstille medlemsinstitutionerne ændringsforslaget i hele dets fulde ordlyd.

Under eventuelt kan beslutninger ikke træffes. Hver medlemsinstitution har én stemme på generalforsamlingen. Er en medlemsinstitutions leder undtagelsesvis afskåret fra at være til stede på generalforsamlingen, kan han meddele én af institutionens medarbejdere skriftlig fuldmagt. Fuldmagt kan kun tildeles for én generalforsamling ad gangen og kun til en medarbejder på pågældende institution.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal.
Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer, fusion eller opløsning af foreningen kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede er mødt, og at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Er færre en halvdelen af de stemmeberettigede mødt, men stemmer mindst 2/3 af de mødte for forslaget, afholdes en ny generalforsamling inden 14 dage, hvortil bestyrelsen indkalder med mindst 7 dages varsel. På en ny generalforsamling kan forslaget vedtages, såfremt 2/3 af de mødte stemmer for forslaget, selv om færre end halvdelen af de stemmeberettigede er mødt. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer i øvrigt og suppleanter sker ved skriftlig afstemning. Skriftlig afstemning om andre beslutninger skal finde sted, når mindst ¼ af de stemmeberettigede kræver dette. Generalforsamlingens dirigent udpeges af bestyrelsen forud for generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være et medlem af foreningens bestyrelse. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Formandens beretning aflægges til godkendelse
 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 1. Indkomne forslag
 1. Fremtidigt arbejde - dialogpunkter
 1. Behandling af budgetforslag samt fastsættelse af kontingent
 1. Valg af formand
 1. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 1. Valg af 2 suppleanter 
 1. Valg af medlemmer til særlige udvalg, såfremt generalforsamlingen nedsætter sådanne.

          Evt.

 

Bestyrelsens formand er på valg hvert år, mens de øvrige 6 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 af disse afgår hvert år. De 2 bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder anledning hertil, hvis det begæres af mindst 1/3 af foreningens medlemmer, eller hvis en tidligere generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær, har besluttet dette. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens fremsættelse.

§7A EKSKLUSION
En medlemsinstitution kan ekskluderes, såfremt medlemmet skader foreningens anseelse og arbejde eller modarbejder foreningen eller dens formål.
Ved miskreditering af det specialiserede socialområde for børn og unge, FADD og FADDs bestyrelse kan bestyrelsen ekskludere et medlem af foreningen.
Miskreditering vil typisk handle om:

 1. a) En straffesag af væsentligt omfang som medlemsinstitutionens leder bliver inddraget i relation til sin stilling
 2. b) Økonomisk spekulation for egen vinding i relation til sin stilling
 3. c) Grov og krænkende adfærd og attituder i medier og på sociale platforme
 4. d) Anvendelse af pædagogiske metoder og grundsyn, der af bestyrelsen vurderes til at være uforeneligt med de værdier FADD har baseret sit virke på og ønsker at være kendte for

Inden eksklusion skal den pågældende medlemsinstitution høres såfremt medlemsinstitutionen ønsker det.
Eksklusion af en medlemsinstitution kræver, at 5 ud af bestyrelsens 7 medlemmer stemmer for eksklusion.
Eksklusionen gælder fra den dag beslutning om eksklusion træffes.
Et ekskluderet medlem har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent eller dele deraf.
Ekskluderede medlemmer kan få deres sag optaget på førstkommende ordinære generalforsamling såfremt dette ønskes.
Punktet skal behandles særskilt på generalforsamlingen inden valg af bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten leder processen.
Bestyrelsesformand fremlægger sagen. Der gives ikke taleret til det ekskluderede medlem
Eksklusion skal vedtages med mindst 2/3 af det fremmødte antal stemmer.
Den pågældende medlemsinstitution er ved dens leder berettiget til personligt at møde ved generalforsamlingen, hvis afgørelse er endelig.
Ekskluderede medlemmer kan genindmeldes i foreningen, når de kriterier eksklusionen var baseret på, ikke længere er gældende

§8 REGNSKAB & ØKONOMI
Foreningens regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni. Bestyrelsen antager en statsautoriseret revision til at revidere foreningens regnskab. Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Foreningens grundkapital dannes af Dansk Børnehjemsforening og Foreningen for Skole- og behandlingshjems formuer pr. 31.12.1992 (aktiver såvel som passiver)

§9 TEGNING
Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer under ét. Bestyrelsen kan dog kun med generalforsamlingens bemyndigelse købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt træffe andre dispositioner af tilsvarende vidtrækkende karakter. Bestyrelsen er beføjet til at placere og genplacere foreningens midler på pengeinstitut-konto eller i traditionelle værdipapirer.

§10 HÆFTELSE
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den i foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler hverken foreningens medlemmer eller foreningens bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse for selskabets forpligtelser.

§11 FONDS OG LEGATMIDLER
Bestyrelsen kan beslutte, at fonds- og legatmidler, som foreningen eller dennes bestyrelse forvalter, skal uddeles af et udvalg på 3 personer, hvoraf mindst 2 skal være medlemmer af foreningens bestyrelse.

§12 FORENINGENS OPLØSNING
Opløsning af foreningen skal vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, ordinære eller ekstraordinære, jvf. § 7. Den opløsende generalforsamling træffer beslutning vedrørende anvendelse af foreningens midler, der skal anvendes til børne/og eller ungdomsforsorgsformål.

 

...

Formand

Charlotte Møller Pedersen, Dannevirkeskolen, Haderslev
...

Næstformand

Hanne Dalsgaard, Skovgaarden, Næstved

...

Kasserer

Rasmus Ladefoged Dinnesen, Holmstrupgård, region MIDT
...

Bestyrelsesmedlem

Annette Olsen, Josephine Schneiders Hus, Frederiksberg Kommune

...

Bestyrelsesmedlem

Sofie Aaen Nissen, Husene på Frydendalsvej, Frederiksberg
...

Bestyrelsesmedlem

Petter Faxholm, Josephine Schneiders Børnehjem, København
...

Bestyrelsesmedlem

Gitte Jørgensen, Børnehuset Buen, Hillerød

...

Suppleant

Julie Lund Ladegaard, DOK, region MIDT
...

Suppleant

Annette Tokkesdal Dunker, Børnehjemmet Løkkehus, Odense
...

Chefkonsulent

Tore Kargo

Kan kontaktes på tore@fadd.dk og 29216840
...

Chefkonsulent

Henrik Kaustrup Pedersen

Kan kontaktes på info@fadd.dk og 20852560

Caspary ny tekst

Ny tekst okt 2023

Uddrag-af-Casparyfondens-vedt_okt2023.pdf

Legatansøgning til Casparyfonden

Download ansøgningsskema

casparyfonden_2020.docx

Om Casparyfonden

Uddrag af Caspary fondens vedtægter

Uddrag-af-Casparyfondens-vedtaegter_okt2023.pdf

...............

Kontakt

Alle henvendelser til FADD bedes rettet til:

Chefkonsulent Henrik Kaustrup info@fadd.dk eller telefon 20852560Chefkonsulent Tore Kargo - tore@fadd.dk eller telefon 29216840