Medlemskab af FADD

Som medlemmer af foreningen kan optages danske døgn- og dagtilbud, der arbejder med udsatte børn, unge og/eller familier med sociale og/eller psykiske vanskeligheder.
Herudover kan tilbud fra beslægtede virkefelter optages som medlemmer, idet kriterierne for optagelse af sådanne tilbud skriftligt fastlægges af den til enhver tid værende bestyrelse.

Optagelse sker efter skriftlig anmodning om indmeldelse, der skal være underskrevet af det optagelsessøgende tilbuds leder.
Anmodningen fremsættes overfor foreningens bestyrelse, der skal imødekomme anmodningen, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.
Nægtes en ansøger optagelse, skal spørgsmålet om optagelse på ansøgerens begæring forelægges den førstfølgende generalforsamling.

Optagelse sker med virkning fra den 1. i måneden efter bestyrelsens godkendelse af den optagelsessøgende, og det nye medlem betaler et forholdsmæssigt beregnet kontingent for det løbende kontingentår.

Udtrædelse af foreningen sker ved skriftlig opsigelse, der skal være underskrevet af det udtrædende tilbuds leder. Udtrædelsesvarslet er 3 måneder til udgangen af et regnskabsår.

Øvrige oplysninger gives efter henvendelse på info@fadd.dk
Henvendelse til FADD på info@fad.dk