MAJ-KLUMMEN 2023

...

Mens kuldegraderne ikke helt matcher den forestilling, vi plejer at have om betydningen af, at solen skinner, er vi ved at lægge sidste hånd på en af forårets store opgaver; høringssvaret til Børne- og Undervisningsministeriet om reformen på den del af specialundervisningsområdet, der vedrører de interne skoler og dagbehandlingstilbuddene.


Vores respons til ministeriet falder i to dele: Som FADD og som en del af Skolealliancen for specialundervisning.

DEN KORTE:

Vi er er overordnet set glade for den politiske opmærksomhed på specialundervisningen på vores interne skoler og dagbehandlingsområdet.

Et mere solidt datagrundlag, skærpet tilsynspraksis, øget kvalitetsfokus er blandt de positive aspekter

Vi havde stor veneration for den politiske aftale fra marts 2022, der blev underskrevet af et stort flertal af det daværende folketings partier.

Imidlertid er der sket en del i konverteringen fra aftalepapir til lovmateriale.

Det korte af det lange er, at områdets aktører – hvis loven(e) bliver vedtaget i den fremsendte form – vil støde på et betydeligt merbureaukrati, en skævvridning af vilkårene for offentlige og selvejende aktører, risiko for magtfuldkommenhed til kommunerne og eksistentiel uafklarethed for flere af tilbuddene.

I afdelingen for rigtig dårlige ideer finder man blandt andet:

  • Når en handlekommune (HK) ønsker at anbringe et barn med sociale, følelsesmæssige og kognitive udfordringer på et døgntilbud, så kan HK ikke samtidig indskrive barnet i døgntilbuddets interne skole. Beliggenhedskommunen (BK) skal vurdere hvilket skoletilbud, der passer til barnet – men altså uden at kende barnet og uden hensyntagen til barnets øvrige behov.
  • Opkrævning af skoletakst påhviler BK, der således forventeligt mod betaling (?) står for at være mellemmand m/k mellem HK og tilbud. Dette er en unødvendig og bureaukratisk mere omfattende model end hvis bestiller og udfører var i direkte kontakt. Vi må undersøge nærmere om der hjemmel i revisionslovgivningen
  • Kommunerne får således magt til at tage ’brødet ud af munden’ på de selvejende og på kommunale tilbud i anden beliggenhedskommune – ved enten at afvise en kvalitetsaftale eller ved at visitere til eget specialundervisningstilbud. Det betyder at en kommune vil kunne afvise ’det dobbelte blik’ på dannelse og uddannelse – selv om handlekommunen ønsker et sådant tilbud
  • Ovenstående svarer i princippet til at give en kommune hjemmel til at omstøde forældres ønske om at benytte en privat skole – og i stedet henvise til en folkeskole

 

Samlet set er det vores overbevisning at man fra politisk side – når nu lovmaterialet ser ud som det gør – måske havde været bedre tjent med at gå efter de kommuner, der ikke har opfyldt deres tilsynsforpligtelser og de tilbud, der ikke har haft en tilstrækkelig høj faglighed og kvalitet.

Begge aktører har nogle steder uimodsagt fået lov til ikke at levere varen i form af den nødvendige opmærksomhed og dermed på at give på udsatte børn og unge adgang til den mest anerkendte risikofaktorbeskyttelse: Meningsfuld dannelse og uddannelse.

Såfremt lovene vedtages, må vi indstille til vores egne tilbud, at de sørger for at få etableret en rigtig god og gerne guldrandet samarbejdsaftale med beliggenhedskommune som både skal sikre et barn det rigtige tilbud, at interne tilbud ikke forfordeles og at enkeltpersoners personlige præferencer ikke griber negativt ind overfor ’det rigtige match’.

--

Lad os afslutningsvis slå et slag for den kampagne vores gode venner fra Børns vilkår er ude med pt: Vold i hjemmet – får vi øje på det, og får børnene den rette hjælp?’ som bygger på en registeranalyse af underretninger samt forebyggende indsatser og anbringelser for børn under 18 år, hvis forælder eller stedforælder er blevet sigtet for vold mod dem. Vi kan kun være enige: STOP VOLD MOD BØRN

--

Den sidste Bededagsferie nærmer sig. Husk liiige at varme hveder – uanset om de er fra bageren eller fra eget køkken, så skal de have 2, 5 minutter i risteren akkurat inden de fortæres :-)

Charlotte Møller Pedersen

Se DDL (DEN LIDT LÆNGERE og DEN LANGE her på siden 

 

Dokument:

Udskrevet fra www.fadd.dk 24,04,2024