Resultat af juleindsamlingerne 2009

2009 JS og JGR.jpg

Til vores store glæde har Operation JULEGAVEREGN og JULESAGEN til sammen indsamet over 100.000 kr. \r\n\r\nPengene er nu fordelt til en række medlemsinstitutioner.\r\nVi gør opmærksom på, at flere penge KAN være på vej, da indsamlingerne fortsat kan modtage penge.\r\nDen endelige opgørelse vil finde sted i begyndelsen af januar.\r\n\r\nVi ved fra de medlemmer vi har talt med, at pengene til ekstrajulegaver gør stor lykke.\r\n\r\nFra FADDs side takker vi folkene bag indsamlingerne for deres store indsats og de mange bidragsydere for de mange penge .. og ønsker glædelig jul til alle.


FADD svarer på KLs anklage om monopol på anbringelsesområdet

faddlogo.jpg

'Hvad værre er, så har formanden for børne- og kulturudvalget i Kommunernes Landsforening, Holbæks borgmester Jørn Sørensen måske ikke helt fået fat i hvad der var – og er - en af konsekvenserne ved kommunalreformen: Øget konkurrence.'

At der er store udgifter forbundet med at anbringe børn og unge i Danmark er sådan set ikke nyt. Beløbet har – ift BNP - været nogenlunde konstant i de efterhånden 100 år, man har opgjort prisen.\r\n\r\nDet nye er, at kommunerne efter kommunalreformen er ved at finde ud af, hvor dyrt det er at give de mest truede, truende og dermed udsatte anbragte børn og unge den omsorg og de udviklingsbetingelser, som de har brug for.\r\n\r\nSamtidig er det sådan, at jo senere man anbringer desto dyrere er det at rette op på skaderne.\r\n\r\nDet er således kommunernes prioriteringer – forholdet mellem posterne i budgetter og regnskaber, der bliver udfordret i disse år.\r\n\r\nNår det er sagt, så kunne det imidlertid være interessant at få lavet en opgørelse af, hvor mange af de kommunale ressourcer, der går til det kommunale bureaukrati og div. cand-scient-pol-afsendte kontrolforanstaltninger, der vel at mærke - apropos sprogbrugen - er eksploderet i en periode samtidig med, at flere og flere administrative opgaver decentraliseres til institutionerne.\r\n\r\nHvad værre er, så har formanden for børne- og kulturudvalget i Kommunernes Landsforening, Holbæks borgmester Jørn Sørensen måske ikke helt fået fat i hvad der var – og er - en af konsekvenserne ved kommunalreformen: Øget konkurrence.\r\n\r\nDet står således kommunerne frit, om de vil benytte egne døgninstitutioner, døgninstitutioner fra andre kommuner eller regioner, dagforanstaltninger, opholdssteder, familiepleje, slægtsanbringelser, skibsprojekter m.m. Som vel at mærke er selvstændige organisationer; kommunale, regionale eller private.\r\n\r\nSå monopol kan der altså ikke med vores bedste vilje være tale om.\r\n\r\nMangfoldighed er - og bør være - svaret på komplekse problemstillinger.\r\nHvis der er ressourcepersoner i familien KAN en slægtsanbringelse være en løsning. Ligesom en familiepleje KAN være det rigtigste. Ligesom et skibsprojekt eller en døgninstitution KAN være det, der skal til.\r\n\r\nDet væsentlige er, at det er barnets konkrete problemstillinger, ressourcer og behov, som børnesagkyndige skal tage udgangspunkt i, når de skal træffe beslutning om, hvilken type anbringelse, der skal iværksættes…\r\n\r\nPræcist som loven foreskriver …\r\n\r\n \r\n\r\nSøren Skjødt, næstformand i Foreningen af danske døgninstitutioner for børn og unge (FADD)


Monopol på anbringelsesområdet?

p4nordvestsj.jpg

Formanden for børne- og kulturudvalget i Kommunernes Landsforening, Holbæks borgmester Jørn Sørensen vurderer, at en af forklaringerne på, at prisen på anbringelser af børn og unge er steget, er monopol på området.

DRs regionalkanal P4 Nordvestsjælland skrev i fredags den 11/12 under overskriften - \r\nPriser eksploderer på anbragte børn:\r\n'Kommunernes Landsforening oplyser, at mange kommuner melder om voldsomme prisstigninger på de dag- og døgntilbud, kommunerne benytter sig af.\r\n\r\nEn af forklaringerne på det markante prishop er, at der er monopol på området, vurderer formanden for børne- og kulturudvalget i Kommunernes Landsforening, Holbæks borgmester Jørn Sørensen.'\r\n

Link: www.dr.dk/Regioner/Nordvestsjaelland/Nyheder/Odsherred/2009/12/09/145414.htm


Julesagen er også med i år

julesagen1.jpg

I lighed med sidste år gives hjælpen videre via Mødrehjælpen, Børnenes Kontor og Foreningen af Danske Døgninstitutioner. Der vil ikke blive brugt en eneste krone af de indsamlede midler til produktion, administration, markedsføring mv.

Læs mere på www.julesagen.dk


Faglærerseminar 4.-5. februar 2010

FAGLseminar-2010.jpg

Dette års seminar afholdes den 4.-5. februar 2010 i Sønderjylland og arrangeres i samarbejde med kursusvirksomheden Ravstedhus som bl.a. arrangerer en række fagkurser for kunsthåndværkere m.v. \r\nSeminaret arrangeres i samarbejde med Foreningen af danske døgninstitutioner for børn og unge (FADD)\r\n\r\nTilmeldingsfrist 17. december 2009

Hent materiale. program og tilmeldingsfil (gem, udfyld og indsend til birstn@rm.dk)

FADD indbydelse fagl konf 2010.pdf

Link: www.fadd.dk/filer/FADDtilmelding%20faglsem%202010.xls


Faglærerseminar 4.-5. februar 2010

FAGLseminar-2010.jpg

Tilmeldingsmateriale

Hent tilmeldingsfilen herunder

FADDtilmelding faglsem 2010.xls

Karen Ellemann og FADD holder møde

FADD og Karen E _6.jpg

Idag den 23. november mødtes socialminister Karen Ellemann med repræsentanter fra FADD. Fra FADD deltog formand Tine Theker Stryhn og Søren Skjødt.\r\nMødet blev holdt på Dohns Minde, hvor forstander og tidligere bestyrelsesmedlem i FADD, Bente Jørgensen tog imod....\r\nFra højre mod venstre: Karen Ellemann, Bente Jørgensen, Tine Theker Stryhn og Søren Skjødt

Temaer: \r\n•Barnets reform og FADDs synspunkter\r\n•Vigtigheden af den tidlige indsats\r\n•Fokus på familieplejen er ikke ensbetydende med en ideologisk nedlæggelse af døgninstitutioner\r\n•Dyre enkeltmandssager\r\n•Tilbudsportalen\r\n•Efterværn\r\n•Overhead\r\n•Statsfinansiering af de dyre tilbud \r\n


Afgiftsfrie busser 2

caravelle.jpg

FADD har i forskellige mødemæssige sammenhænge gjort rede for mulighederne for, at B/U døginstitutioner kan få dispensation hos SKAT til at købe busser afgiftsfrit.\r\n\r\nDet har fået en medlemsinstitution (der er redaktionen bekendt) til at sende en række eksempler på 'sagsfremmende' indhold i en dispensationsansøgning.\r\nSåledes har den pågældende institution efter at have fået afslag nu fået lov til at købe busser afgiftsfrit.

Tillæg til tidligere fremsendt ansøgning om afgiftsnedsættelse i.f.m. køb af bus til klient-/elevbefordring\r\n\r\n(uddrag)\r\n\r\n’Det fremgår ikke af tidligere ansøgning, at vi modtager fysisk og psykisk syge børn fra hele x-kommune. Over 50% af vores børn har en psykiatrisk diagnose.\r\nDet være sig børn, der på grund af angst ikke kan klare at være sammen med andre passagerer i offentlige transportmidler og hvor forældrene bor langt fra offentlige transportmidlers ruter og endestationer’\r\n\r\n’Det er vigtigt at understrege, at vi er en behandlingsinstitution og ikke en efterskole eller heldagsskole’\r\n\r\n'Alle vore elever har sociale problemer, hvilket har forårsaget deres anbringelse på et behandlingshjem.\r\nAlle elever går i vores interne skole fordi al anden undervisning for disse børn er slået fejl som følge af elevernes adfærd i og udenfor skolesystemet’\r\n\r\n’Borderline personlighedsforstyrrelse:\r\nBørn med personlighedsforstyrrelser oplever ikke selv at de har problemer. Der er dog tale om børn, som har behov for intens omsorg fra vores pædagoger.\r\nEn meget struktureret hverdag er nødvendig for disse børn. Nogle af børnene behandles også medicinsk’\r\n\r\n’ADHD:\r\nOpmærksomhedsforstyrrende børn er ofte hyperaktive og har vanskeligt ved at færdes i ukendte sociale sammenhænge.\r\nBørnene kommer ofte i konflikt med andre og har derfor vanskeligheder ved at færdes ved hjælp af almindelige offentlige transportmidler’\r\n\r\n'Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om nogen faglig redegørelse, men en beskrivelse af, hvad man almindeligvis forstår ved disse diagnoser’


Familiedøgninstitutionerne får penge til dokumentationsprojekt

Inge_bryderup_3.jpg

Familiedøgninstitutioner i Danmark får penge til en forskningsevaluering og løbende dokumentation af den socialpædagogiske indsats\r\nForskningsevalueringen vil blive udgivet i bogform, og der vil årligt blive udfærdiget en rapport, hvori resultaterne af den løbende dokumentation formidles, ligesom resultaterne vil blive afrapporteret på konferencer. \r\n\r\nProjektet ledes af Inge Bryderup, DPU (billedet)

Familiedøgninstitutioner er en tidlig og forebyggende indsats for udsatte småbørnsfamilier. Beskrivelsen af dette forskningsprojekt er foregået i samarbejde med i alt elleve familie¬døgninstitutioner i Danmark, der har et ønske om at udvikle og dokumentere deres daglige praksis. Det er ambitionen, at projektet kan medvirke til at forbedre kvaliteten af den tidlige og forebyggende indsats over for socialt udsatte børn og opløsningstruede familier, og at resultaterne kan inspirere danske kommuner i arbejdet med tilsvarende målrettede, tidlige indsatser.\r\nForskningsprojektet består dels af en forskningsevaluering, der har fokus på familiedøgninstitutioners formål og praksis, og dels en efterfølgende løbende dokumentation og effektevaluering af den socialpædagogiske indsats i forhold til anbragte familier på familiedøgninstitutioner i Danmark. \r\n

Kort beskrivelse af Familieinst projekt 24 3 09.pdf

Årsmødet i 2010

faddlogo.jpg

Flere har spurgt hvornår årsmødet afholdes i 2010.\r\n\r\nDet gør det den 3.-5. november ...\r\n/hkp


U-teori - 2 Ledelseidag.dk nr. 8, september 2008

jane blichmann.jpg

Ledelseidag.dk Nr. 8, september 2008\r\n\r\nTeori U – en ny ledelsesteknologi\r\nErhvervslederes løsninger på fremtidens komplekse udfordringer ligger i deres indre - i ubevidste kreative og intuitive ressourcer - mener én af verdens førende ledelses- og innovationsforskere, C. Otto Scharmer fra MIT Sloan School of Management.

Artiklen kan hentes herunder

080901 Theori U Ledelseidag.pdf

Teori U -1 - Ledelseidag.dk nr. 6, juni 2009

lone belling.jpg

Ledelseidag.dk nr. 6, juni 2009\r\n\r\nTeori U – erfaringer fra det praktiske lederskab\r\nEn banebrydende teori med stor relevans for ledere eller gammel vin på nye flasker tilført et stænk new age? Døm selv, når ledelses- og organisationskonsulent, cand.phil. Lone Belling zoomer ind på Teori U og teoriens anvendelse i det praktiske lederskab. \r\n

Artikllen kan hentes herunder

090606 teori U - erfaringer Ledelseidag.pdf

FADD: Om barnets reform - og barnets behov - som vi ser det ...

barnetsreform-fadd.jpg

Vi glæder os over, at centrale forslag, krav og ønsker som FADD har fremført er blevet hørt og inddraget i Barnets Reform. Aftalen om Barnets Reform giver på flere områder mulighed for at fremme og sikre forholdene for truende børn og unge i dagens Danmark bedre, og vi finder anledning til at vende tommelen opad på vegne af landets udsatte børn, unge og familier\r\nMen aftalen giver også anledning til panderynker og bekymringer på vitale områder. \r\n

barnetsreform-tilwwwfadd.pdf

FADD: Om barnets reform - og barnets behov - som vi ser det ...

barnetsreform-fadd.jpg

Vi glæder os over, at centrale forslag, krav og ønsker som FADD har fremført er blevet hørt og inddraget i Barnets Reform. Aftalen om Barnets Reform giver på flere områder mulighed for at fremme og sikre forholdene for truende børn og unge i dagens Danmark bedre, og vi finder anledning til at vende tommelen opad på vegne af landets udsatte børn, unge og familier\r\nMen aftalen giver også anledning til panderynker og bekymringer på vitale områder.

Hent web-udgaven af pjecen herunder

barnetsreform-tilwwwfadd.pdf

23/9 2009 PRESSEMEDDELELSE: Vedr.: Fængsler fyldt med tidligere anbragte børn

Vi må medgive, at overskriften er fængende. Man ser det for sig … Men vi bryder os ikke om entydige sammenblandinger – på baggrund af indtil videre uklare præmisser og vanskeligt fortolkningsbare faktorer.

PM faengsler og anbr steder 23sep2009_4.pdf

5. juni 2009 Pressemeddelelse: Kommuner prioriterer ikke børnepolitikker

Bestyrelsesmedlem Mie Daverkosen fra FADD siger om undersøgelsen:\r\n\r\n”Jeg hæfter mig også ved, at en tredjedel af kommunerne har en målsætning om, at de vil nedbringe antallet af anbringelser. Det giver jo slet ikke mening. Kommunerne kan have en målsætning om, at de vil prioritere den tidlige indsats eller andre tiltag. Men at have som målsætning, at der skal ske færre anbringelser lugter langt væk af, at det er pengene mere end barnets tarv, der styrer.”

Udarbedjet i samarbejder med SL og Børns vilkår

PM Kommuner prioriterer ikke boernepolitikker.pdf

Forstanderne på de sikrede institutioner: Samfundet svigter kriminelle unge

egely.jpg

I en kronik i Politiken igår (23/9) skriver de 7 forstandere fra landets sikrede institutioner blandt andet: "Sat på spidsen vil vi derfor hævde, at samfundet udøver systematisk omsorgssvigt over for kriminelle unge. Unge, hvis behov for sammenhæng, mening, stabilitet og kontinuitet er veldokumenteret. \r\n\r\nDer er derfor brug for socialpædagogiske døgninstitutioner, der på tværs af sikrede og åbne pladser med garanti kan rumme og fastholde de unge i lange og sammenhængende behandlingsforløb." \r\n

Samfundet svigter kriminelle unge \r\nDe allermest udsatte og truede unge har behov for hjælp \r\n\r\n\r\nVores unge er blandt de allermest belastede i Danmark. \r\n\r\nDet dokumenterer ny forskning. De seneste måneder har psykiatere og psykologer på en af vore institutioner, Ungdomsinstitutionen Egely på Fyn, undersøgt de unge, som blev anbragt her. \r\n\r\nDe foreløbige resultater viser, at en tredjedel af de unge, der som følge af sigtelse for alvorlig kriminalitet anbringes på en sikret institution, lider af alvorlige og behandlingskrævende psykiatriske lidelser. Og at op til halvdelen vil have behov for psykologisk og ungdomspsykiatrisk behandling. \r\n\r\nUndersøgelsen dokumenterer således endnu en gang, hvor belastede de unge på vore institutioner er. Der er tale om unge, som foruden kriminel adfærd også hører til blandt nogle af de mest marginaliserede og misbrugende unge i Danmark. \r\n\r\nPsykisk lidelse og en mistrøstig opvækst fritager naturligvis på ingen måde de unge for ansvaret for deres ugerninger. Men resultaterne bør efter vores opfattelse føre til besindighed, når man overvejer, hvilke foranstaltninger der mest effektivt vil bidrage til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet. \r\n\r\nI 1998 var der 42 pladser på sikrede institutioner i Danmark. I dag er der 121 pladser. 15 mere er på vej. Det er en kraftig stigning. For 80-90 procent af de unge er optagelse et alternativ til varetægtsfængsling. Herudover er der seks andre kriterier for anbringelse på sikret institution.\r\n\r\nVi er ikke overbeviste om, at en fortsat udvidelse af antallet af pladser i sig selv vil løse problemerne. Der er behov for nøje at overveje, hvordan og til hvad de eksisterende pladser bruges. \r\n\r\nFørst og fremmest er der behov for at kvalificere anvendelsen af eksisterende pladser og herunder at se på sikringsforanstaltningerne i sammenhæng med hele systemet omkring bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Men herom senere. Så længe det ikke sker, vil systemet ironisk nok selv producere yderligere behov for pladsudvidelser.\r\n\r\nI den brede offentlighed, i pressen og blandt politikere, omtales de sikrede institutioner ofte som ’ungdomsfængsler’. Intet kan være mere forkert. I Danmark har vi ikke haft ungdomsfængsler siden 1973. Unge under 18 år afsoner som hovedregel deres dom på åbne institutioner. \r\n\r\nKun hvis afgørende hensyn til retshåndhævelsen taler imod en sådan anbringelse, kan den unge anbringes til afsoning i fængsel eller arresthus. Det sker sjældent.\r\n\r\nDanmark godkendte (ratificerede) FN’s børnekonvention i 1991. I den hedder det blandt andet, at børn under frihedsberøvelse skal holdes adskilt fra voksne. Det fremgår også, at børn, der har begået kriminalitet, ikke skal straffes, men hjælpes og have behandling ud fra det enkelte barns behov.\r\n\r\nI modsætning til flere andre lande har der i Danmark ikke været tradition for at inddrage konventionens hensigter og bestemmelser i lovgivningen. \r\n\r\nVi mener, at der er al mulig grund til, at der sker en ændring på dette område, således at de allermest udsatte og truede børn og unges rettigheder i langt højere grad tilgodeses – også i dansk sociallovgivning.\r\n\r\nDet er efter vores opfattelse vigtigt, at der findes socialpædagogiske tilbud til de mest marginaliserede unge. Eksempler på det er de sikrede institutionernes tilbud om undervisning, beskæftigelse, psykologisk og psykiatrisk undersøgelse og behandling. \r\n\r\nFrem for bøder og straf viser vores erfaringer samt forskningen, at et professionelt personales fokus på de unges udvikling, er noget af det, der skal til, hvis de unge skal på rette spor. Hvad kan man så med rimelighed forvente af os på de sikrede institutioner?\r\n\r\nEn sikret institution er som nævnt ikke et ungdomsfængsel, men en socialpædagogisk døgninstitution. Det særlige ved en sikret institution er, at de fleste unge kommer her på betingelser, som retssystemet træffer afgørelse om. \r\n\r\nDe unges bevægelsesfrihed og kontakt med omverdenen er begrænset af låste døre. De unge er på institutionen, mens anklagemyndigheden arbejder, og indtil domstolen træffer en afgørelse i deres sag. \r\n\r\nMed indskrænkningen af den unges bevægelsesfrihed og kontakt til omverdenen, er den retlige del af vores opgave varetaget. Resten af det, der foregår under opholdet, drejer sig om at yde den unge omsorg samt at motivere til ændret adfærd. \r\n\r\nIgennem udredning af den unges behov drejer det sig om at skaffe det bedst mulige grundlag for at hjælpe den unge videre efter endt ophold.\r\n\r\nKrumtappen i dette arbejde er et erfarent og kompetent personale. Vi påvirker ikke de unge i en positiv retning, med mindre vi kan opnå deres tillid og respekt. Derfor lægger vi vægt på, at personalet er troværdige rollemodeller og danner gode normer. Vi anerkender de unge for det, de er – men ikke nødvendigvis for det, de har gjort. \r\n\r\nVore medarbejdere skal være dygtige til at skabe gode relationer. Relationer som måske for første gang kan give den unge en tro på, at der også er en fremtid uden kriminalitet og misbrug. \r\n\r\nDe sikrede institutioner kan ikke skabe mirakler. De unge er hos os i gennemsnit 53 dage. De lukkede rammer sætter for en stund en parentes i livet. Et pusterum fra en kaotisk hverdag med flakken rundt, vold og misbrug. \r\n\r\nPå de sikrede institutioner er der ingen mobiltelefoner, ingen stress for at finde nogen at være sammen med. De kan ikke komme væk fra voksne. De er tvunget til at blive inden for de fire vægge, indtil dommeren beslutter noget andet.\r\n\r\nVore unge har mødt mange dygtige professionelle og andre, der har forsøgt at forstå og hjælpe dem. Men de unge giver ofte udtryk for, at de på vores institutioner for første gang har fået den ro, der skal til for at modtage hjælp. \r\n\r\nEn langsigtet behandling og socialpædagogisk indsats kan ikke ske i lukket regi. Lange ophold i lukket regi gør de unge mindre egnede til at leve ude i samfundet.\r\n\r\nOpholdet på en sikret afdeling skal være et kort ophold, der skaber grundlag for en fremtidig og målrettet indsats. \r\n\r\nDet fremføres indimellem i debatten, at de unge ofte vender tilbage til kriminalitet efter endt ophold på en sikret døgninstitution. Selv om det nærmest forventes, så er der ingen faglige, saglige eller objektive grunde til at tro, at et kortvarigt ophold på en sikret afdeling kan reducere unges tilfald til kriminalitet. \r\n\r\nApropos de unges tilbagefaldt til kriminaliteten, så foreslog Kommunernes Landsforening (KL) hen over sommeren at nedlægge de sikrede døgninstitutioner. KL vil hellere sende de unge på stroppetur et fjernt sted i Sverige eller Norge under kyndig behandling af jægersoldater. \r\n\r\nDen slags udsagn vidner efter vores opfattelse om manglende forståelse for eller kendskab til de opgaver, som løses med succes på sikrede døgninstitutioner. I betragtning af hvor kort tid de unge tilbringer på vore institutioner, er det ude af proportion at forvente, at et kortvarigt ophold overhovedet har nogen signifikant kriminalpræventiv effekt. \r\n\r\nDet kræver supplerende rammer og opholdstid. \r\n\r\nStørstedelen af alle unge, der bliver dømt for kriminalitet, begår ny kriminalitet, mens de afsoner deres straf. Fuldbyrdelsen sker ofte i form af en retligt fastsat ungdomssanktion. Typisk i et behandlingsforløb i en åben socialpædagogisk institution. \r\n\r\nUngdomssanktionen blev skabt i en erkendelse af, at straf ikke i sig selv hjælper. Og af det faktum, at unge, som blev idømt ubetingede straffe ledsaget af anbringelser i åbne socialpædagogiske døgninstitutioner, ikke kunne fastholdes i deres behandlingsforløb. \r\n\r\nEn anden grund til, at ungdomssanktionens blev indført i 2001, var, at behandlingen tager længere tid end den traditionelle strafudmåling. Disse erkendelser, behandlingsargumentet, fastholdelsesargumentet og varighedsargumentet, er vigtige og må ikke glemmes, hvis nogen i den aktuelle debat skulle overveje at afskaffe ungdomssanktionen. \r\n\r\nDet er desværre reglen snarere end undtagelsen, at ungdomssanktioner bryder sammen. Både undersøgelser og vores egne erfaringer viser, at grunden til, at mange unge begår ny kriminalitet, kan forklares ved, at fuldbyrdelsen af domme ikke kan gennemføres på den måde, som det er tiltænkt. \r\n\r\nUndersøgelser tyder på, at det høje tilbagefald ikke skyldes, at ungdomssanktionen ikke dur. Snarere, at betingelserne for at ungdomssanktionen kan omsættes som tiltænkt ikke er tilstrækkeligt til stede. \r\n\r\nProblemet er først og fremmest, at der eksisterer alt for få institutioner, der kan rumme kriminelle unge i lange og tæt koordinerede socialpædagogiske behandlingsforløb. Vi tænker her på ubrudte forløb i én og samme institution med det samme behandlingsmiljø, som det ikke er muligt at blive smidt ud af. \r\n\r\nUngdomssanktionen er et glimrende eksempel på, at samfundets forvaltning af sine sanktioner over for ungdomskriminalitet har meget begrænset, hvis nogen, effekt. \r\n\r\nDet sørgelige resultat er, at anbringelsesforløb bryder sammen, og at domme uplanlagt gennemføres med usammenhængende anbringelsesforløb på to eller flere institutioner. Den manglende koordination og de evindelige brud i behandlingsforløbene er et kendt fænomen. Alle med kendskab til området ved det.\r\n\r\nSat på spidsen vil vi derfor hævde, at samfundet udøver systematisk omsorgssvigt over for kriminelle unge. Unge, hvis behov for sammenhæng, mening, stabilitet og kontinuitet er veldokumenteret. \r\n\r\nDer er derfor brug for socialpædagogiske døgninstitutioner, der på tværs af sikrede og åbne pladser med garanti kan rumme og fastholde de unge i lange og sammenhængende behandlingsforløb. \r\n\r\nForløb, som de unge under ingen omstændigheder kan blive smidt ud af. I sådanne organisationer skal de unge mødes med kontakt, grænser, uddannelse og meget andet godt, der kan fremme deres udvikling og livskvalitet. \r\n\r\nSådanne strukturelle tiltag er afgørende for, at de unge kommer til udvikle sig. Og give dem tro på, at deres behandling hjælper dem. I den nuværende situation bryder behandlingsforløbene sammen. Den store og omkostningskrævende indsats er i de fleste tilfælde spildt. \r\n\r\nVi foreslår, at sådanne institutioner etableres eller udbygges. Etablering og drift må forudsætte godkendelse og tilsyn med, at de socialpædagogiske behandlingsforløb hænger sammen, koordineres og fastholder de unge i hele forløbet. \r\n\r\nI overvejelserne omkring Ungdomskommissionens betænkning opfordrer vi de ansvarlige til at tage initiativer, der sikrer en sammenhængende kapacitet og indsats i den socialpædagogiske behandling af ungdomskriminelle unge. \r\n\r\nKommission, lovgivere eller andre kan foreslå alle mulige udmærkede nye lovmæssige tiltag i forhold til at bekæmpe ungdomskriminalitet. \r\n\r\nMen hvis ikke de strukturelle betingelser, hvis ikke kapaciteten, hvis ikke organiseringen og top-down-styringen medtænkes og bringes på plads inden søsætningen af nye, store som små, tiltag, så kan vi lige så godt skyde en hvid pind efter det, vi alle ønsker. Nemlig at nedbringe de unges kriminalitet og få dem på rette spor i vores samfund. \r\n\r\nVores forslag medtager imidlertid ikke det endnu vigtigere førkriminelle perspektiv. Altså det nødvendige forebyggende arbejde. Det har ikke været vores ærinde her.\r\n\r\nVi ved, at ungdomskriminalitet er kommet for at blive. Markante holdninger og forslag er afprøvet for at løse problemerne. Desværre uden den forventede effekt. Ønsker vi, at vort samfund fremover skal være trygt at færdes i, og at ungdomskriminalitet effektivt begrænses, må man erkende, at det er det lange seje træk, der skal til. \r\n\r\nDet indebærer blandt andet, at den unge kriminelle gøres ansvarlig for sin adfærd. Men også en erkendelse af, at hårdere straf ikke alene er svaret. Især ikke når ny forskning dokumenterer, at hver anden af de unge kriminelle også har alvorlige psykiatriske lidelser. \r\n\r\nDerfor opfordrer vi til at fastholde og yderligere kvalificere de pædagogiske og behandlingsmæssige tiltag, som blandt andet ungdomssanktionen lægger op til. Der er ikke mindst brug for, at vi får etableret de nødvendige organisatoriske og strukturelle rammer for et sammenhængende og robust behandlingsforløb for de unge i åbent regi. \r\n


Ny diplomuddannelse på børne- og ungeområdet

diplomB&U.jpg

Ny diplomuddannelse på børne- og ungeområdet rettet mod myndigheds-\r\nsagsbehandlere og leverandører

Uddannelsen får pt. et stort tilskud fra servicestyrelsen. \r\n\r\nDet næste hold i Århus Starter i uge 15 2010 og ansøgningsfristen er den 15. maj 2010.\r\n

Brochure 2008 DIPLOM Via.pdf

Fra håndværker til projektmager: Hændernes og øjnenes magiske funktioner

FADD_forside_2009.jpg

Faglærerne på danske døgninstitutioner for børn og unge under FADD har udgivet en pjece.\r\n\r\nPjecen har fået titlen: Fra håndværker til projektmager - fra straf & disciplinering til ARBEJDET som metode til samfundsmæssig inklusion - HÆNDERNES OG ØJNENES MAGISKE FUNKTIONER.\r\n\r\nPjecen præsenterer i ord & billeder træk fra faglærernes historie, aktuelle værkstedsfaglige og teoretiske tendenser samt et kig ind i fremtiden.\r\n\r\nFADDs formand Tine Theker Stryhn skriver blandt andet i forordet: "Formålet har været at præsentere et fag og et fagfolk. Omfanget er bestemt af, at disse fagfolk både har meget på hjerte og lyst til at øge respekten for arbejdet på døgninstitutioners værksteder. \r\nDet er derfor håbet, at alle med interesse for det værkstedsfaglige arbejde på døgninstitutioner – herunder sagsbehandlere, politikere, studerende på seminarier og ledere og kolleger på døgninstitutionerne må (gen)opdage forekomsten af klassiske værkstedsdyder tilsat moderne pædagogisk tænkning og handlekraft."\r\n\r\nPjecen er finansieret af Socialpædagogernes Landsforbund og FADD og kan hentes fra foreningens hjemmeside www.fadd.dk og kan desuden købes ved henvendelse til info@fadd.dk\r\nPris: 25,- + forsendelse.\r\n\r\nFor øvrige oplysninger kontakt venligst konsulent i FADD, Henrik Kaustrup på info@fadd.dk\r\n

FADD_brochure 2009_low.pdf

Link: www.socialpaedagogen.dk/Arkiv/2009/2009-04/Danske-doegninstitutioner-Fra-haandvaerker.aspx


Fra vores egen verden: Kommunikationsmedarbejder i FADD Bo Mollerup stopper

Bo Mollerup.jpg

Tak for to gode år!\r\n\r\nJeg vil hermed benytte lejligheden til at sige tak for to gode år som kommunikations-\r\nmedarbejder og presseansvarlig hos FADD. Det har været et par spændende og udfordrende år, som jeg ser tilbage på med glæde.\r\n\r\nJeg har været meget glad for samarbejdet med foreningens bestyrelse og med alle de medlemmer, jeg har nået at møde i løbet af perioden. Og jeg har været glad for de forskelligartede opgaver der har budt sig. Lige fra medieovervågning, klummeskrivning og kommunikationsstrategisk rådgivning til opgaven som ”julemand”, når Operation Julegaveregn og Julesagen har samlet penge ind til FADDs medlemmer.

Jeg forlod forstanderarbejdet for at kaste mig helhjertet over kommunikationsarbejdet, og det har jeg været rigtig glad for. Jeg har, sideløbende med min halvtidsbeskæftigelse hos FADD, afsluttet en Master i Professionel Kommunikation fra RUC. Planen er derfor nu, hvor min ansættelseskontrakt udløber, at fortsætte på fuld tid med kommunikationsrådgivning i mit eget firma. Her vil jeg fremover rådgive og supportere enkelte institutioner og offentlige instanser om kommunikations- og presseforhold.\r\n\r\nGod vind fremover til Jer alle og til foreningen!\r\n\r\nBo Mollerup\r\n\r\nHenvendelser fra journalister og mediefolk bedes fremover sendt til info@fadd.dk


Mindeord om forstander på Struer Skolehjem John Brødbæk Christensen

john_3.jpg

Forstander på Struer Skolehjem John Brødbæk Christensen døde fredag den 21. august 2009 efter længere tids kræftsygdom.

John blev ansat som lærer på Struer Skolehjem den 1. august 1980. Fra 1989 til august 1994 arbejdede han på Hanbjerghus Efterskole. I 1994 blev John Christensen genansat på Skolehjemmet hvor han virkede som lærer på skolen.\r\n\r\nJohn havde også mod på at prøve kræfter med den mere administrative side af arbejdet på institutionen. Det resulterede i en ansættelse som viceforstander 1. juli 1999.\r\nEfter at Leif Rønne gik på pension i starten af 2007 valgte John efter mange personlige overvejelser, men også på mange opfordringer fra bl.a. personalet at søge forstanderstillingen.\r\n\r\nI Johns første tid i stillingen var det centralt at føre Skolehjemmet gennem en turbulent og usikker tid præget af amternes nedlæggelse, og etablerer nye samarbejdsrelationer til bl.a. Struer Kommune. \r\nHer var John i kraft af sin omhyggelighed, stædighed og dygtighed nok den bedste rorsmand til at styre ”skibet”, som vi ansatte kunne ønske os. \r\nGennem sin vedholdenhed i mange sammenhænge lykkedes det ham at få mange af opgaverne løst godt, og formåede at skabe et godt og velfungerende samarbejde med Struer kommune.\r\nEfter kort tid fik John Struer Skolehjem ”gearet” til en ny tid og til de mange nye potentielle samarbejdspartnere.\r\n\r\nJohn var en god chef for os alle.\r\n\r\nJohn var på godt vestjysk i besiddelse af ”de store sko” hans eget udtryk var at male med den brede pensel – det udmøntede sig i en arbejdsplads, hvor der i pædagogiske og andre sammenhænge var spillerum – et spillerum til udviklingen af den enkeltes ansvar og personlige kompetencer.\r\nHan besad store analytiske evner – var en god lytter, og formåede på sin egen stille facon at finde kompromisser i mange sammenhænge.\r\n\r\nFor børnene og de unge på Skolehjemmet var John en god ambassadør.\r\nHan havde altid tid til at lægge øre til en elev, der havde brug for en snak stort som småt. \r\nJohn mødte dem i et anerkendende forum, og når barnet forlod Johns kontor følte vedkommende sig hørt.\r\n\r\nVi har på Struer Skolehjem mistet en afholdt og respekteret kollega – et værdifuldt menneske, som vil blive savnet meget.\r\nVore varmeste tanker går til Merete og drengene.\r\n\r\nVenlig hilsen bestyrelsen og personalet på Struer Skolehjem.\r\n


En glad forstander emeritus modtager FADDs uoffcielle Elefantorden

Troels Lohmann 3.jpg

Forstander på Orøstrand Troels Lohmann takkede af ved en afskedsreception den 26. juni 2009.\r\nHelt i Troels´ ånd var dagen meget festlig.\r\nFADDs formand Tine Theker Stryhn overrakte Troels en uofficiel Elefantorden for de mange år som stemmetæller ved foreningens generalforsamlinger ...


Spanagers forstander Hans Hytteballe går på pension

hans hytteballe.jpg

Fredag den 14. august 2009 er der mulighed for at sige farvel til Spanagers forstander Hans Hytteballe, der går på pension.\r\nDet kan ske ved en reception på Spanager den ... 14/8 fra kl. 13.30.\r\n\r\nSamtidig vil der bliver mulighed for at hilse på Spanagers nye forstander Johan Bjerre, der kommer fra en stilling som skoleleder på Spanager.\r\n\r\nPå billedet ses Hans Hytteballe (i midten), Johan Bjerre (til højre) og Spanagers tidligere forstander Ib Egebæk Sørensen (til venstre)


KLs ledertræf 17. september 2009

kls_ldertraef.jpg

KL's Ledertræf 17. september 2009 \r\nFor tredje år i træk inviterer KL alle kommunale ledere - fra topchefer til decentrale ledere - til KL's Ledertræf. \r\nTræffet afholdes torsdag den. 17. september 2009 i Fredericia Messe- og Konferencecenter. Programmet for træffet er nu klar! \r\n

Hent & læs programmet herunder

KLs_ledertraef2009.pdf

Ny rapport fra NoKS

Stadig undervejs.jpg

Læs blandt andet om \r\nDøgninstitutioner for børn og unge efter kommunalreformen

Netværk om Konsekvenserne af Strukturreformen på Social- og Uddannelsesområdet (NoKS)\r\nblev dannet i september 2005 med det formål at følge strukturreformens betydning for grupper\r\nmed behov for en særlig social støtte eller specialpædagogisk støtte i forbindelse med\r\nundervisning. NoKS består af i alt 14 organisationer, herunder brugerorganisationer, faglige\r\norganisationer og andre interesseorganisationer.\r\nFormålet med netværket er at viderebringe organisationernes viden og erfaring i relation til\r\nstrukturreformens udvikling. Det sker blandt andet ved udarbejdelse af rapporter.\r\n\r\nFremover vil NoKS ikke kun se på den direkte betydning af strukturreformen som sådan for\r\ndet særlige sociale område, men vil i højere grad generelt beskæftige sig med konsekvenser\r\nfor borgere, der er afhængige af støtte fra primært kommuner - men også regioner. Det er\r\nopfattelsen i NoKS, at strukturreformen i sig selv har medført så mange skift i forhold til\r\nperspektivet på indsatsen i forhold til borgerne, at det ikke længere er relevant kun at kigge\r\npå de opgaver, der tidligere lå hos amterne.\r\nDenne rapport indeholder artikler om forskellige aktuelle temaer på det særlige sociale\r\nområde\r\n- en undersøgelse foretaget af Dansk Socialrådgiverforening om situationen for døgninstitutionerne\r\nfor børn og unge\r\n- en artikel om kommunernes budgetlægning på det særlige sociale område for 2009\r\n- en omtale af KL’s undersøgelse af økonomistyringen på det særlige sociale område.\r\n- ”Hvad fortæller rammeaftalerne om ventelister til sociale tilbud?” er et forsøg på at uddrage\r\ndet indhold fra rammeaftalerne, som konkret beskæftiger sig med det problem, at\r\nborgere venter – og indimellem venter lang tid på et tilbud.\r\n- artiklen ”Tilbud til personer med erhvervet hjerneskade” opstiller en række krav til arbejdet\r\ni de regionale udviklingsråd om dette tema, som Velfærdsministeren har meldt ud, at\r\nder særligt skal arbejdes med i de redegørelser for 2008, som skal indsendes senest 1.\r\nmaj 2009. Danske Handicaporganisationer har tidligere sendt kravene til udviklingsrådene

noks_maj2009.pdf

FADDs årsmøde er flyttet til den 4.-6. november 2009

OBS-OBS.jpg

Årsmødet afholdes fortsat på Hotel Faaborg Fjord.\r\nProgram og indbydelser udsendes i august


Afgiftsfrie busser

caravelle.jpg

Landerupgård har via bestyrelsesmedlems mellemkomst og skriftlige redegørelse fået dispensation til at købe afgiftsfri bus hos TOLD, Odense\r\n\r\n\r\n\r\nFor yderligere oplysning kontakt forstander Henrik B. Lauridsen på hebl@kolding.dk


Fagfolk: Kommuner svigter truede børn

Mie Daverkosen udtaleler sig til Information

Link: www.information.dk/167972


HJÆLP TIL FAMILIEN – NU! - en rapport fra et projekt - Frederiksholm

Frederiskholm.jpg

HJÆLP TIL FAMILIEN – NU!\r\n– en faglig model for akut pædagogisk indsats i anbringelsestruede familier.\r\n\r\nUdgiver: Frederiksholm Akutinstitution, Center for akutinstitutioner, Socialforvaltningen, København Kommune, 2009.\r\nForfatter: Tina Møllmann Jensen\r\n

Udgiver: Frederiksholm Akutinstitution, Center for akutinstitutioner, Socialforvaltningen, København Kommune, 2009.\r\n\r\nUdgivelsen er resultatet af et projektarbejde.\r\nVelfærdsministeriet har støttet projektaktiviteterne med satspuljemidler fra puljen ”Med Familien i Centrum”.\r\nProjektgruppe:\r\nProjektledelse: Psykolog Tina Møllmann Jensen\r\nIde og børneværnsfaglig konsulent: Socialrådgiver Kjeld Boysen Møller.\r\nForundersøgelse og afprøvning af den faglige model: Pædagog Trine Frimer Bredgaard\r\nAfprøvning af den faglige model: Pædagog Birgitte Lyngtorp og pædagog Anders Prakvid Christiansen.\r\nMå citeres med tydelig kildeangivelse.\r\n\r\nKontaktoplysninger:\r\nFrederiksholm Akutinstitution\r\nGlucksvej 2\r\n2450 København SV\r\nTelefon + 45 8256 2070\r\nwww.frederiksholm.kk.dk

Frederiksholmprojekt_juni2009!.pdf

En legende takker af …

Troels.jpg

Det er ikke ret tit, vi gør det. \r\nMen i dette tilfælde vil vi gøre en undtagelse: Vi fremhæver et afgående medlem af foreningen. \r\nForstander på Orøstrand Troels Lohmann stopper efter 31 år på posten i en alder af 70 år.\r\n\r\nKære Troels,\r\n\r\n• Efter din deltagelse i 30 døgninstitutionsårsmøder … i træk - de fleste ovenikøbet som myndig stemmetæller\r\n• Efter dine mange indlæg, oplæg & kommentarer … som regel lange, men aldrig ligegyldige\r\n• Efter dine historier … altid underholdende\r\n• Efter dit engagement i børnesagens tjeneste … siden 5 år før ungdomsoprøret!\r\n• Efter din deltagelse i udarbejdelse af FADDs udgivelse: Når man starter med minuspoint … og endnu flere historier\r\n• Efter dit (og Ludvig Bechs) fokus på: Handling giver forvandling … og børns ret til deltagelse i handlende fællesskaber\r\n\r\nEfter alt dette … og meget mere: \r\nVi vil savne dig som et ualmindeligt karismatisk, inspirerende, vidende, vitalt og festligt medlem af foreningen.


Vejen til livet - fra Struer Skolehjem

struer skolehjem.jpg

Historien om 2 drenge, der finder VEJEN TIL LIVET - fortalt af TV2 Midt/Vest

Hent & se udsendelsen herunder

Link: www.tv2regionerne.dk/reg2005/player.aspx?id=478459&r=6


Fredags SUMMARY 26 - 15/6 2009

Presse2.jpg

"...Midt i maj måned offentliggjorde Ankestyrelsen det opsigtsvækkende resultat af en undersøgelse vedrørende underretninger når børn mistrives. Undersøgelsen - der er foretaget af Zapera og baserer sig på ca. 3000 interview af lærere, pædagoger og sundhedsplejersker - taler sit tydelige sprog. Således mener 8 ud af 10 fagfolk ikke, at der bliver underrettet, når det er påkrævet..."\r\nLæs også om\r\n*Socialrådgivere bryder loven dagligt\r\n*Frihed til dig - fra det konservative folkeparti\r\n

Hent og læs hele FS 26 herunder

FS 26.pdf

Fredags SUMMARY 25 - 5/6 2009

Presse2.jpg

"...FADD håber at ministeren snart giver sig selv lov til at få stillet nogen af alle de spørgsmål, der naturligt må trænge sig på, når man er nyudnævnt minister – hos os er ministeren altid velkommen. Og vi synes som udgangspunkt ikke at nogen spørgsmål er dumme – det skulle da lige være, hvis man undlader at stille dem..."\r\n\r\nLæs også om:\r\n'Ungdomsvolden stiger\r\n'Borgmesterundskyldning\r\n'Morten Østergård (R) på døgninstitution(er)\r\n'De kommunale Børnepolitikker\r\n'Godhavn - før & nu\r\n'Socialministeren oververvejer sin stilling?\r\n'Hund bider garder

Hent og læs hele FS 25 herunder

FS25.pdf

Borgmester beklager udtalelser

sorry_2.jpg

Borgmester Jannich Petersen undskylder sine udtalelser om, at 2 døgninstitutioner har skylden for fordobling af volden i kommunen.\r\nBeklagelserne kom i aftes (4/6) på TV2 Lorry efter at såvel forstander Søren Skjødt som børnene på Godhavn havde udtalt forargelse over udtalelserne.\r\n\r\nSe indslaget fra Lorry herunder

Se indslaget

Link: www.lorry.dk/moduler/nyheder/showregvideo.asp?dato=04-06-2009&cID=1&vId=487014


Hytte i Norge

04-06-2009

Hytte i Norge

kalhovd hytte.jpg

kkj

kkjj


Inddragelse af børn og unges netværk

image.jpg

Servicestyrelsen præsenterer nu et projekt, der kan understøtte arbejdet i forvaltninger og i institutioner med at inddrage børn og unges netværk i\r\nbeslutninger om deres liv og hverdag.\r\n

Erfaringer viser, at det kan være en stor udfordring at afdække og inddrage børn og\r\nunges netværk i sagsbehandling og ved afholdelse af bekymringsmøder generelt.\r\nLov om Social Service stiller krav om, at kommunalbestyrelsen skal overveje,\r\nhvordan der kan ske en systematisk inddragelse af familie og netværk.\r\nDerfor sætter Servicestyrelsen fokus på inddragelse gennem formidling af viden om\r\nog inspiration til systematisk brug af tre forskellige, inddragende metoder.\r\n\r\nProjektets aktiviteter er præsenteret på hjemmesiden www.inddrag.nu.

interessseorganisation om inddrag nu 29-5-09.pdf

Link: www.inddrag.nu


Borgmester giver 2 døgninstitutioner skylden for fordobling af volden i kommunen

Jannichpetersen.jpg

TV2 fortalte igår (2. juni 2009) at volden blandt unge er blevet fordoblet i perioden fra 1990-2007. Og kommunen med suverænt mest vold blandt unge er Gribskov Kommune. Det fik borgmester Jannich Petersen (V) (billedet) til på TV2 Lorry at sige, at det nok var på grund af kommunens to døgninstitutioner (Godhavn og Munkerup).\r\n\r\n\r\n”Udtalelserne er – udover at være udokumenterede og fuldstændig absurde – med til at mistænkeliggøre og kriminalisere de ca. 60 børn, der er anbragt på de pågældende døgninstitutioner”, udtaler Søren Skjødt forstander på Godhavn (der er en af to omtalte døgninstitutioner) og bestyrelsesmedlem i FADD. \r\n\r\n”Der må være grænser for, hvad man kan tillade sig at sige af forkerte ting, når kameraerne ruller”, tilføjer Tine Theker Stryhn. ”FADD forventer en berigtigelse og en undskyldning i allernærmeste fremtid”.

Læs pressemeddelelsen herunder

Pressemeddelelse 03 06 2009.pdf

FADDs formand i ny bestyrelse i Børnesagens Fællesråd

Tine_e.jpg

BESTYRELSEN I BØRNESAGENS FÆLLESRÅD\r\nGeert Jørgensen, formand\r\n\r\nJohn Hebo Nielsen, næstformand\r\n\r\nBirgitte Bjerre, KFUM's Sociale Arbejde i Danmark\r\n\r\nJohn E. Hansen, KFBU-Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge\r\n\r\nTine Theker Stryhn, Forningen af Danske Døgninstitutioner for Børn og Unge


FADDs synspunkter i drøftelserne om Barnets reform

at the crossroad.jpg

Læs synspunkterne herunder

• Sikring af kontinuitet og kvalitet i sagsbehandling af sager vedr. truede børn og unge \r\n\r\n• Fremme af kvalificeret tidlig og tilstrækkelig indsats i forhold til truede børn og unge\r\n\r\n• Fremme udbytte af og opfølgning på anbringelsesforløb for børn og unge\r\n\r\n• Sikring af at afgørelser vedr. foranstaltninger for truede børn og unge altid forestås af fagligt kompetente personer med barnets trivsel og udvikling for øje og ikke kan tilsidesættes af økonomiske og ideologiske hensyn\r\n \r\n• Sikring af specialtilbud og faglig kompetence i forhold til at vurdere og varetage omsorgen for og/eller behandlingen af børn og unge med særlige behov \r\n\r\n• Sikring af praksisnær forskningsbaseret viden om samt kvalitetsudvikling af specialtilbud til truede børn og unge\r\n\r\n• Sikring af transparente og gennemskuelige økonomiske vilkår \r\n\r\n• Fokus på muligheden for at de dyreste og mest specialiserede tilbud finansieres af staten \r\n\r\n•Sikring af tilsynets fokus på 3 overordnet punkter:\r\no Kontrolaspekt\r\no Kvalitetsaspekt\r\no Udviklings aspekt\r\n\r\nBAGGRUND\r\n\r\nBarnets Reform følger op på anbringelsesreformen fra 2006. Reformen skal forhandles på plads af partierne bag satspuljeforliget.\r\n\r\nFormål\r\nMålet med Barnets Reform er at forbedre indsatsen i forhold til udsatte børn og unge. \r\n\r\nDen politiske proces\r\nProcessen omkring Barnets Reform løber til og med 2010.\r\nI denne periode vil en række forskellige lovforslag blive fremlagt.\r\n\r\nLovforslag er blandt andet kontinuitet i anbringelsen(L 116) og er som udgangspunkt en del af Barnets Reform. Denne lov forventes vedtaget inden sommerferien og vil forventeligt træde i kraft den 1. juli 2009.\r\n\r\nFrem til april har Velfærdsministeriet/ Socialministeriet afholdt seks inspirationsmøder i forbindelse med Barnets Reform.\r\nDisse møder har fagfolk, interessenter og forskere været inviteret til. (Herunder repræsentanter fra FADD)\r\nDet forventes at ministeren vil fremlægge en række forslag inden sommerferien. Til oktober skal der laves forlig mellem satspuljepartierne og i december fremlægges yderligere en række lovforslag til vedtagelse i foråret 2010.


Ankestyrelsen: Sagspres hos sagsbehandlere på børneområdet afhænger af sagernes kompleksitet

ankestyrelsenslogo.jpg

Ankestyrelsen har netop udsendt en undersøgelse om den kommunale sagsbehandling på området for udsatte børn og unge i 19 kommuner.\r\n\r\nUndersøgelsen viser, at der er en sammenhæng mellem sagernes kompleksitet og det antal sager, som den enkelte sagsbehandler har ansvaret for.\r\n

Besøg Ankestyrelsens hjemmeside via nedenstående link og download rapporten

Sagsbehandling_23_04_2009_15_34.pdf

Link: www.ast.dk/artikler/default.asp?page=1051


Supplerende NGO-rapport : Danmark krænker udsatte børns rettigheder 2

ngorapport.jpg

En række børneorganisationer udover Børnerådet kritiserer også Danmark i en rapport til FN

Hent rapporten herunder

NGO-rapport til FN.pdf

Børnerådet til FN: Danmark krænker udsatte børns rettigheder

borneraadet_logo.jpg

Børnerådet og 10 danske organisationer - herunder Børnesagens Fællesråd som FADD er medlem af - på børneområdet går nu til FN med en analyse og skarp kritik af uacceptable forhold for udsatte børn og unge i Danmark. Det sker i to rapporter til FNs Børnekomité.\r\n

Læs mere på Børnerådets hjemmeside\r\n\r\n

Boerneraadets rapport til FN 2009.pdf

Link: www.boerneraadet.dk/Nyt%20fra%20Børnerådet/Vis%20nyhed/?nyhed=3090


Fredags SUMMARY 24 - 7/5 2009

Presse2.jpg

"... Hos FADDs medlemsinstitutioner har alle nyansatte medarbejdere tre måneders prøvetid – her har man muligheden for at blive korrigeret, hvis man er helt galt på den. Det har ministre ikke som sådan, men man taler tit om de berømte første 100 dage, inden der for alvor gøres status. Det giver de udsatte og svages minister lige omkring 70 dage til at overbevise os om at vi har opfattet hendes indledende budskaber forkert..."\r\n\r\nLæs også om:\r\n¤ 11 danske organisationer på børneområdet går til FN med en analyse af og en skarp kritik af forholdene for udsatte børn og unge i Danmark.\r\n¤ "Sagsbehandling på området for udsatte børn og unge", der bygger på en kvantitativ spørgeundersøgelse i 19 danske kommuner\r\n¤ Karen Ellemanns start som socialminister\r\n¤ En anbefaling af dagens kronik i Politiken - om unge og fængsler

Hent og læs hele FS 24 herunder

FS 24.pdf

Børnehjælpsdagen den 2. maj 2009

BHD_2maj2009.jpg

Den traditionsrige Børnehjælpsdag afholdes lørdag den 2. maj 2009 på Københavns Rådhusplads fra kl. 10:00-16:00. Her kan man bl.a. gøre et godt fund på det hyggelige loppemarked, hvor boderne bugner af genbrug og nips.

Hent og læs pressemeddelelsen herunder

BhdPM29APRIL2009.mht

Link: www.bhd.dk


Fredags SUMMARY 23 - 27/4 2009

Presse2.jpg

"... Den seneste måned har, udover påskeferien, budt på aktiviteter og hændelser der har haft væsentlig indflydelse på produktionsplanerne for disse spalter. Det er således nøjagtig en måned siden at sidste Fredags Summary udkom. Men hvilken måned! Der har været tale om en måned hvor FADD har været involveret i rigtig mange aktiviteter, om en måned hvor Danmark har fået ny statsminister og ikke mindst om en måned hvor Velfærdsministeriet blev skrottet, velfærdsministeren trak sig tilbage og vi har fået en ny socialminister... "

Hent og læs hele FS 23 herunder

FS 23.pdf

Brev til Karen Ellemann

karen Ellemann.jpg

"... Vi forventer at det positive samarbejde fortsætter, selvom der nu står Indenrigs- og socialministeriet over døren – og selvom den ministerielle struktur er blevet ændret. En ændring som du skal vide, at FADD hilser velkommen – da vi tror på, at et mere fokuseret ministerium vil kunne gøre mere for landets svageste og mest udsatte børn, unge og deres familier... "

Hent og læs hele brevet herunder

Brev Karen Ellemann.pdf

Ny socialminister - Karen 2.0

boM.jpg

" ...Og efter at vi nu har haft lejlighed til at nærstudere den nyudnævnte ministers cv, har vi lyst til at tilføje - med et behørigt smil på læben – at vi er sikre på, at en fraskilt mor til to nok skal formå at tale de udsatte børns sag ..." \r\nBo Mollerup, kommunikationsmedarbejder i FADD, i Berlingske Tidende

Hent & læs hele indslaget - bragt i Berlingske Tidende - herunder

Link: www.berlingske.dk/article/20090423/kommentarer/90423102/


Lillebrorprisen 2009

Lillebror Pris017.jpg

Foreningen Grønlandske Børn modtog den 22/4 Børnehjælpsdagens Lillebror Pris 2009\r\n\r\nFADDs formand Tine Theker Stryhn holdt hovedtalen\r\nFoto: Kim Agersten\r\n

Børnehjælpsdagen uddelte den 22. april 2009 årets Lillebror Pris på Københavns Rådhus. Prisen på 50.000 kroner gik til integrationsprojektetet 'Et godt liv i Danmark', som Foreningen Grønlandske Børn står bag.\r\n\r\n'Et godt liv i Danmark' er et 4-årigt projekt for 80 herboende socialt udsatte og isolerede grønlandske børn alderen 7-18 år. De får tilbud om forskellige aktiviteter; bl.a. weekendkoloni, sommerlejr og besøg i idrætsforeninger\r\n\r\nLæs mere om Børnehjælpsdagen og Lillebror Prisen på www.bhd.dk\r\n\r\nLæs mere om Foreningen Grønlandske Børn på www.fgb.dk\r\n\r\nLæs også pressemeddelelsen fra Børnehjælpsdagen på nedenstående link

Link: www.bhd.dk/index.php?pageid=636


Teaterprojektet TUMULT søger samarbejdspartnere

motorvejen 004.jpg

TUMULT - et teaterprojekt for og med \r\nudsatte unge i Danmarks 5 regioner ved Rhea Leman og Kim Dambæk\r\n\r\n"Vi kender problemet og synes at vi har en løsning. \r\nVi skriver til jer fordi vi synes at I kunne være en del af løsningen."\r\n\r\n\r\n"Der er alt for mange af den unge generation der bliver tabt på gulvet” \r\nLene Espersen, vicestatsminister\r\n\r\nFORMÅL\r\nTUMULT vil styrke socialt udsatte unge ved deltagelse i et teaterprojekt hvor de kreativt udtrykker, udforsker og glædes ved deres liv gennem kunsten. TUMULT planlægger, i løbet af de næste tre år, at udføre teaterprojekter for socialt udsatte unge i Danmarks 5 regioner.

Vi starter ikke forløbet med at spørge de unge – hvad er dit problem, hvordan kan vi løse det? \r\nMen: Hvad er din historie, hvordan kan vi fortælle den? Ved at skabe et projekt der forløber over tre år i fem forskellige områder af Danmark får vi også mulighed for at dokumentere og analysere processen samt at videregive metoden til pædagoger, psykologer og andre vejledere. Alt for ofte løber et projekt af stablen med stor succes mens processen og resultaterne glemmes så snart det er omme. \r\n\r\nHent & læs projektbeskrivelsen herunder \r\n\r\nKONTAKT\r\nKim Dambæk NORDLYS\r\nReykjaviksgade 3,1.tv\r\n2300 København S\r\n2300 Copenhagen S \r\nDENMARK \r\nmobile: +45 23608492 home: +45 32966331 web: www.kimdambaek.dk\r\n\r\n

tumult_2.pdf

CEFU Konference 19. maj 2009: Ungdomsliv – Mellem individualisering og standardisering

CEFU kon19maj2009_2.jpg

UNGDOMSLIV er en både psykologisk, sociologisk og kulturelt forankret redegørelse\r\nfor de unges situation, der munder ud i en række bud på, hvad en sammenhængende,\r\nlangsigtet og imødekommende ungdomspolitik må indeholde. Bogen bør læses af\r\nlærere, vejledere, socialarbejdere, arbejdsledere, politikere og andre, der har med unge\r\nat gøre – og af de unge selv som en indsigtsfuld og solidarisk håndsrækning til at få hold\r\npå de mange komplicerede og ofte modsætningsfyldte forhold, der er bestemmende for\r\nderes tilværelse og muligheder.

Center for Ungdomsforskning – i daglig tale CeFU – er et forskningscenter placeret\r\nved Institut for Pædagogik på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU)\r\nunder Aarhus Universitet. Fysisk befinder vi os dog i København.\r\nKonferencen henvender sig til alle, der arbejder blandt unge: Erhvervsfolk, lærere,\r\npædagoger, vejledere, organisationsfolk, foreningsaktive, administratorer, politikere\r\nosv. og på alle niveauer, og den byder på en særlig mulighed for at blive informeret\r\ntværgående, fordi vi inviterer deltagere fra alle de uddannelser, organiseringer og andre\r\nsammenhænge, hvor de unge færdes.\r\n\r\nHent og læs indbydelse og program herunder

Invitation til konference den 19 maj 2009.pdf

Fredags SUMMARY 22 - 27/3 2009

Presse2.jpg

"... De store linjer i undersøgelsen (fra Ankestyrelsen,red.) er, at kommunerne er usikre på den gældende lovgivning, når det drejer sig om den afsluttende opfølgning for unge anbragte – samt at der fortsat er mangler vedrørende sagsbehandlingen i næsten alle sager. Således opfylder 93 procent af sagerne ikke alle krav i loven. Af undersøgelsen fremgår det, at hovedparten af disse kun mangler opfyldelsen af én betingelse, for at man kan sige, at loven er fuldstændig fulgt. Den manglende betingelse er ofte, at afgørelsen ikke er truffet i tide – altså et halvt år før den unge fylder 18, som loven foreskriver. Men det fremgår også, at der i en del sager ikke er truffet en egentlig afgørelse, for hvordan den unges start på voksenlivet skal være. Og 30 procent af sagerne indeholder flere mangler..."

Hent og læs hele FS 22 herunder

FS22.pdf

Om at have en: Far i fængsel - fotobilledbog

farifaengsel.jpg

Maiken savner sin far, der er i fængsel – og tænker tilbage på de glade dage, inden verden gik af lave. Hun husker, da han blev anholdt, hun bebrejder sig selv, måske er det hendes skyld? – og i et frikvarter presses hun til at fortælle, at hendes far er i fængsel, men heldigvis har hendes lærer et godt blik for børn og griber øjeblikkeligt ind.\r\nBilledbogen fortæller også kort om retssystemet, og vi er med Maiken og hendes mor på det første besøg i fængslet. Faderen fortæller om dagligdagen, at han arbejder i fængslet, at han – til beroligelse for Maiken – har en seng at sove i, hvordan han får mad, gårdture, osv. Det fremgår ikke, hvad faderen har lavet af ulovligheder– kun at han "har lavet noget han ikke må".

Til sidst fortæller fotobilledbogen om forskellige fængselsformer, og på side 26-27 fortæller forfatteren – socialpædagog Lone Bjerg - om fængsling, undersøgelser, støtte til kontakt med den fængslede, besøg, antal berørte børn, henvisninger til hjemmesider og om pårørende linjen: 7026 0406. Fin og vigtig billedbog! \r\nBent Rasmussen, redaktør af "SKOLEBIBLIOTEKET"

Link: www.farifaengsel.dk


Fredags SUMMARY 21 - 18/3 2009

Presse2.jpg

"... FADD har tidligere anført, at de penge den enkelte kommune eventuelt måtte spare ved ikke at prioritere en forebyggende tidlig indsats er givet urimeligt dårligt ud – set i lyset af den regning der senere hen skal betales. ’Små børn, små problemer – store børn, store problemer”. Sådan lyder et ofte anvendt mundheld om proportionerne på de problemer, som forældre risikerer at få med deres børn, efterhånden som de bliver ældre..."

Hent og læs hele FS 21 herunder

FS21.pdf

Lærerne og arbejdstidsreglerne

teacher.jpg

FADD har for nyligt afholdt et møde med faglig konsulent i SL, Steffen Nielsen.\r\n\r\nPå mødet drøftedes de særlige - og af en del medlemmer oplevet som vanskeligt gennemskuelige - regler, der gælder for tilrettelæggelsen af døgninstitutionsansatte læreres arbejdstidsregler.

På mødet uddelte Steffen Nielsen nedenstående PowerPoint præsentation af arbejdstidsaftalen for SL 2008 - herunder aspekter, der vedrører lærernes arbejdstidstilrettelæggelse.\r\n\r\nDerudover henviste Steffen Nielsen til nedenstående link, der blandt andet indeholder et konkret værktøj (regenark) til udregning af lærernes arbejdstid.\r\n\r\n/Henrik Kaustrup\r\n

Plancher gennemgang af arbejdstidsaftalen for SL 2008.ppt

Link: www.personaleweb.dk/04Z4558683#bruttotid_beregning


FADDs høringssvar vedrørende rammeplan for Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn og unge:

996001_microphone_illustration.jpg

Danske Døgninstitutioner støtter helhjertet at:\r\n- indsatsen tilpasses til det enkelte barns behov\r\n- der skabes mere fleksible anbringelsestilbud\r\n- der arbejdes intensivt med forældrenes forældreevner\r\n- der forefindes højt specialiserede behandlings- og observationstilbud

Hent og læs hele høringssvaret herunder

HS_rammeplan_KBH Kommune.pdf

Fredags SUMMARY 20 - 12/3 2009

Presse2.jpg

"... Eva Hallgren, forstander på den sikrede institution Koglen udtalte sig i fredags i pressen om kapacitetsproblemerne på området. Eva Hallgren understregede, at hun ikke bryder sig om det faktum at unge kriminelle, som hun er nødt til at afvise, i stedet ender i arresten. ”Vi har vores 10 pladser fyldt hele tiden. Det er indlysende, at når man har med børn at gøre, så skal de have et særligt tilbud. Og det kan man ikke give i arresthusene. De er bemandet til voksne, ikke til unge”, sagde hun ved den lejlighed til dr.dk/nyheder...."

Hent og læs hele FS 20 herunder

FS20.pdf

Tilmelding til Amsterdam studieturen

FADD_Studietur_Amsterdam.jpg

Foreløbigt program foreligger nu på medlemssiden.\r\n\r\nVedrørende tilmelding: Kontakt snarest Henrik Kaustrup på info@fadd.dk eller på telefon 20 85 25 60\r\n\r\n

Kontakt Henrik kaustrup på info@fadd.dk


FADDs mellemlederkonference - program

melemledkonf_forside.jpg

Program for FADDs konference for mellemledere kan hentes.\r\nKlik på LÆS MERE

Program

Mellemledmarts2009.pdf

Fredags SUMMARY 19- 2/3 2009

Presse2.jpg

"...Formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Bettina Post, er ikke tilfreds med det svar. ”Når vi kan se så mange steder, hvor kommunerne ikke påtager sig ansvaret, så må man gøre noget”, siger hun..."\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nLæs også om:\r\n*Forholdene for sagsbehandlerne\r\n*’Himlen Falder’ en film, der er kraftigt inspireret af Tøndersagen

Hent og læs hele FS 19 herunder

FS 19.pdf

FADD Nyhedsbrev nr. 2 23. februar 2009

fadd_NB2_forside.jpg

Nyhedsbrev fra FADD.\r\nFår du ikke Nyhedsbrevet tilsendt, kan du tilmelde dig listen over modtagere ved at indtaste din mailadresse i feltet på Velkomstsiden

Hent Nyhedsbrev nr. 2 23. februar 2009 herunder

FADD_NB_nr_ 2 _23_feb2009.htm

Studietur til Amsterdam

amsterdam.jpg

FADD arrangerer studietur til Amsterdam i uge 20.\r\nLæs mere på medlemssiden


Fredags SUMMARY 18- 20/2 2009

Presse2.jpg

"...Under overskriften Indvandrerbørn giver forældrene baghjul kunne Ugebrevet A4 i mandags referere til en undersøgelse udført af analysebureauet Catinét Research. Resultatet af undersøgelsen, der søger at afdække den sociale mobilitet mellem indvandrergenerationer med uddannelse som målestok er opsigtsvækkende. Og de dystre billeder af andengenerationsindvandrere, som man ofte ser dem skildret, ser for alvor ud til at ændres..."\r\n\r\nLæs også om:\r\n* ”Aldrig har så mange offentlige medarbejdere haft så meget at være stolte af”. \r\n* Den offentlige ledelsesrevolution \r\n* Fastelavn og små Thomas Blachman’er\r\n

Hent og læs hele FS 18 herunder

FS18.pdf

Konference og Netværksgruppeopstart for mellemledere 26.-27. marts 2009

Networking.JPG

Vi er glade for at kunne meddele at alle 72 ansøgere er blevet optaget på konferencen.\r\n\r\n

Der vil snarest blive udsendt endelige bekræftelser og øvrig information


Oustruplund indbyder til konference 16/4 2009 om: Personlighedsforstyrrelser

oustr_web.jpg

Personlighedsforstyrrelser\r\nOplægsholdere:\r\nCarsten René Jørgensen\r\nMerete Metz Mørch

Tilmelding:\r\nSenest den 3. april 2009 på mail oustruplund@ps.rm.dk\r\nefter-først-til-mølle-princippet.\r\nSted:Medborgerhuset i Silkeborg,Søvej 3, 8600 Silkeborg.

oustrupl_konf16april09.pdf

Seden Enggaard og Odense Kommune underskriver samarbejdsaftale

SEhovedbygning_2.jpg

17. februar 2009. Seden Enggaard indgår samarbejdsaftale med Odense Kommune.\r\nTV2 Fyn forevigede mødet mellem parterne.\r\nSe indslaget ->læs mere

Se TV2 Fyns reportage fra underskriften af samarbejdaftalen - klik på: Unge kan anbringes tættere på hjemmet

Link: www.tv2fyn.dk/modules/tv2fyn/arkiv.php?date=2009-2-17


Vinderkultur i den offentlige sektor

vinderkult.jpg

Innovationsrådet afholder konference om VINDERKULTUR I DEN OFFENTLIGE SEKTOR.\r\nKonferencen finder sted torsdag den 25. februar 2009 hos FUHU Konferencecenter, Fiolstræde 44, 1171 København K.

Se program herunder

090225endeligtprogram.pdf

Link: www.innovationsraadet.dk/?p=164


Glostrup Observationshjem i TV2 Lorry

11. februar 2009 Engelsk interesse for danske børnehjem \r\nSe indslaget herunder

Lektor i psykologi, på Københavns Socialpædagogiske Seminarium, Inge Danielsen, kontaktperson til BBC og Gitte Ourø Nielsen, socialpædagog ansat på Glostrup Observationshjem deltog onsdag den 11. februar i Brunch på TV2 Lorry. \r\n\r\n\r\n

Link: www.lorry.dk/moduler/nyheder/showregvideo.asp?dato=11-02-2009&cID=5&vId=468734


Fredags SUMMARY 17 - 17/2 2009

Presse2.jpg

...Repræsentanter for FADDs bestyrelse afholdt, fredag inden vinterferien, møde med repræsentanter fra Velfærdsministeriets Kontor for Børn. Den overordnede dagsorden for mødet, var at få defineret og prioriteret kommende kontakt- og samarbejdsflader. Som tidligere beskrevet er FADD tiltænkt en sparrings- og rådgivningsrolle i forbindelse med det igangværende reformarbejde. Repræsentanter for bestyrelsen vil derfor deltage på de såkaldte inspirationsmøder vedrørende Barnets Reform...\r\n\r\nLæs også om:\r\n* Studietur for Velfærdsministeriets Kontor for Børn til udvalgte døgninstitutioner\r\n* Filmhold fra BBC besøgte Glostrup Observationshjem \r\n* Faglærerne på FADDs institutioner har udgivet pjecen ”Fra håndværker til projektmager\r\n* Forhindring af indavl blandt de truede padder fra: Nyhedsbrevet fra Danske Kommuner

Hent og læs hele FS 17 herunder

FS17.pdf

10 bud på en god politik overfor udsatte og anbragte børn og unge

10gode_pol_BU.jpg

En ældre nyhed fra begyndelsen af 2008:\r\n\r\n10 bud på en god politik\r\nover for udsatte og anbragte børn og unge er udarbejdet af organisationerne i Socialfaglig Branche\r\n*Dansk Socialrådgiverforening\r\n*HK Kommunal\r\n*Socialpædagogernes Landsforbund\r\n\r\n\r\n

[b]10 bud på en god politik over for udsatte og anbragte børn og unge[/b]\r\n\r\nIndsatsen over for udsatte børn og unge ændres kraftigt i disse år. På grund af kommunal-reformen og som konsekvens af de nedskæringer, som stramme kommunale budgetter har medført. \r\nOrganisationerne i Socialfaglig Branche – Socialpædagogernes Landsforbund, HK/Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening – mener derfor, at der er grund til at klargøre det grundlag, som en udvikling af indsatsen bør bygge på. For at undgå, at de aktuelle ændringer medfører forringelser for de børn og unge, som har så desperat brug for samfundets støtte. Vi har formuleret principperne i "10 bud på en god politik over for udsatte og anbragte børn og unge".\r\n\r\n1. \r\nBørn og unge skal have netop den støtte, der er nødvendig for, at den enkelte kan få et ordentligt liv. Og de skal tages alvorligt og inddrages i drøftelserne om støtten. Hverken hensyn til forældrene eller til kommunens økonomi må forhindre, at børn og unge får tilstrækkelig og kvalificeret hjælp: Den enkelte skal have en hjælp, der er afpasset efter barnets/den unges konkrete behov. Sagsbehandlerne skal have ressourcer til at lave en ordentlig udredning og opfølgning, og hjælpen skal kunne sammensættes ud fra en bred vifte af muligheder. Indsatsen må ikke indsnævres til nogle få på forhånd fastlagte metoder (MST, PMT m.v.). Børn og unge skal også mødes som mennesker, der inddrages i overvejelserne om deres liv, og indsatsen skal lægges til rette og tildeles ressourcer, så det er muligt i praksis.\r\n\r\n2.\r\nUdsatte børn og unge skal have tryghed, ro og stabilitet, og de skal i opvæksten og senere i livet sikres et ordentligt netværk. Stabilitet, tryghed og kontinuitet er afgørende for udsatte børn og unge. Deres liv er ofte præget af det modsatte, og der er også problemer med at få ro og kontinuitet i støtten fra det offentlige. Indsatsen skal forbedres på dette punkt, fordi det er en forudsætning for, at børnene og de unge kan danne de relationer, som skal sikre dem netværk både under opvæksten og senere i livet. Mere stabilitet og kontinuitet vil kræve ressourcer og udvikling på mange planer i kommunerne. F.eks. må der arbejdes på, at børnene får et overskueligt antal voksenrelationer både i sagsbehandlingen og på anbringelsesstederne. Tilknytningen til forældrene og familien må også sikres under en anbringelse i alle de tilfælde, hvor det kan være en fordel for barnet under anbringelsen og senere i livet. Og så må muligheden for at sikre langvarige eller permanente anbringelser til de børn, der har behov for det, gøres tydelige og mere forpligtende for kommunerne.\r\n\r\n3.\r\nForældre, der har behov for hjælp til at give børn og unge et godt liv, skal støttes. Og lovgivning, der påvirker forældrenes mulighed for at løfte forældreopgaven, skal medtænke hensynet til børnene/de unge. Fattigdom er et stort problem for udsatte familier og for deres børn. Derfor er starthjælp og andre nedskæringer i kontanthjælpen et stort problem, som må væk for at undgå alvorlige problemer i mange familier. Det samme gælder hårdhændede sanktioner mod arbejdsløse, der øger nogle familiers fattigdom, når forældrene ikke kan fastholde et arbejde. Mange love, der berører udsatte forældre, bør således ændres, fordi de kan have detaljer, der er skadelige for børnene. Samtidig bør der skabes bedre muligheder for at hjælpe fattige familier økonomisk, uden at der skal startes en børnesag\r\n\r\n4.\r\nDer skal være "varme hænder" nok til at skabe inddragelse, ro og kontinuitet. En forbedret indsats for udsatte børn og unge kræver, at der er mennesker omkring dem, der kan sikre, at indsatsen kommer til at hænge sammen, og at børnene/de unge får ro til at danne de relationer, der er afgørende for dem. Det indebærer, at børnesagsbehandlerne højst har 35 familiesager, og at institutionerne er normeret, så det er muligt at komme børnene i møde som enkeltindivider. For at sikre sammenhæng og bedre kontinuitet i indsatsen må koordinationen styrkes. Enten ved at skabe større klarhed over, hvem der har den koordinerende rolle i den enkelte sag eller ved at lave forsøg med en gennemgående kontaktperson for forældrene og børnene/de unge.\r\n\r\n5.\r\nEt bedre forebyggende arbejde i en sammenhængende politik. Kommunerne har samlet alt ansvar for udsatte børn og unge, og de bør nu nytænke den forebyggende indsats. Daginstitutionerne skal mere målrettet finde og støtte udsatte børn, og skolerne skal rustes til at hjælpe tidligt og fleksibelt. Børnesagsbehandlerne skal arbejde tættere sammen med daginstitutioner og skoler om denne opgave. Men "rummelighed i normalsystemet" skal være til glæde for barnet og den unge og ikke et sparekneb, der åbner for en discount-indsats. Og ønsket om forebyggelse må ikke blokere for, at børn og unge, der har brug for at komme væk hjemmefra, faktisk bliver anbragt – anbringelse er den rigtige og forebyggende indsats i en række tilfælde.\r\n\r\n6.\r\nBedre rettigheder til børn, unge og forældre for at sikre stabilitet og ro i anbringelser. I dag er der ikke sikkerhed mod vilkårlige afbrydelser af anbringelser. Derfor bør både børn, unge og forældre have bedre rettigheder. Børn og unge skal have ret til at afvise at blive hjemtaget af forældrene, hvis de er faldet til på et anbringelsessted. Og børn, unge og forældre skal have ret til at afvise, at kommunen hjemgiver, når et barn f.eks. har slået rod i en plejefamilie. Unge skal også have ret til at vælge efterværn, når de har været anbragt længe og har opbygget vigtige relationer. \r\n\r\n7.\r\nGode og stabile anbringelser på børnenes og de unges betingelser. Anbringelser stiller store krav til systemet. Mange anbringelser bryder sammen eller afbrydes vilkårligt, og anbringelser af unge stopper ofte alt for tidligt. Kommunerne skal derfor sikre bedre stabilitet ved at forebygge konflikter, der kan medføre brud, og der skal være støtte, når en anbringelse er i krise. Børn, unge og forældre skal have ret til at bede om støtte, når de mener, at en anbringelse er truet. Kommunerne skal støtte plejefamilierne bedre, og plejeforældre skal have introduktionskurser, der mindst er på niveau med RUGO-kurserne. Der skal også udvikles opfølgningskurser til plejeforældre, der har særlige opgaver. \r\nSystemet må generelt tilgodese barnets/den unges behov for holdbare relationer og tryghed. Børn og unge bør derfor i højere grad kunne fastholde relationer til voksne, som de knytter sig til under anbringelsen. Kommuner, institutioner m.v. må sikre, at der er færre skift blandt de socialarbejdere, der møder barnet/den unge, og der må udvikles arbejdsformer, som giver mulighed for at fastholde kontakten til sagsbehandlere, socialpædagoger osv., som barnet/den unge knytter sig til. Sagsbehandleren skal aflægge mindst to besøg årligt på anbringelsesstedet, og barnet/den unge skal have mulighed for let at nå sin sagsbehandler i hverdagen.\r\n\r\n8.\r\nKommunerne skal sikre døgninstitutionerne. Døgninstitutionerne er en hjørnesten i anbringelsessystemet, og de yder en specialiseret indsats over for børn og unge med særlige problemer. Kommunernes overtagelse af døgninstitutionerne efter kommunalreformen kan gøre deres fremtid usikker. Det må undgås. Kommunerne skal sikre, at der er en samlet vifte af døgninstitutioner med alle de specialer, der er behov for. De bør også knytte institutionerne til de øvrige tilbud i kommunen, så institutionerne med deres ekspertise kan blive kommunale ressourcecentre for indsatsen for udsatte børn og unge. Et tættere samarbejde mellem de kommunale tilbud kan også gøre det lettere at sikre ro og en sammenhængende indsats for børnene og de unge.\r\n\r\n9.\r\nForsøg med mere "frit valg" for børn og unge. Ældre, sygehuspatienter og andre har fået mere "frit valg" af offentlige ydelser. Det bør undersøges, om medindflydelsen også kan øges for udsatte børn og unge og deres forældre. F.eks. når der skal vælges indsatsform eller anbringelsessted. Eller når man skal tilrettelægge hverdagen under anbringelsen – når der vælges kontaktpædagog eller tilsynsførende, når kontakt med søskende og venner skal fastlægges osv. Unge bør også i langt højere grad have fri adgang til at vælge efterværn, når de forlader anbringelsen og skal starte voksentilværelsen selv.\r\n\r\n10.\r\nEn børneombudsmand skal være med til at sikre børnenes rettigheder.\r\nEn børneombuds-mand er vigtig for udsatte børn og unge, fordi denne kan hjælpe dem med at sikre deres rettigheder. Derfor bør der oprettes en børneombudsmand i Danmark, som selv kan tage sager op, og som børn og unge kan henvende sig til. I tilknytning til ombudsmanden kan der oprettes en børnetelefon, hvor udsatte børn og unge kan ringe for at få information om deres rettigheder.

ti_bud_BU.pdf

FADD støtter - også - Børnehjælpsdagen

BHD_forside.jpg

Ovenpå Julegaveregn og Julesagen er det måske på sin plads at nævne, at FADD også samarbejder med Børnehjælpsdagen, der året rundt gør et meget stort stykke arbejde med at afvikle arrangementer for anbragte børn og unge.\r\nLæs Nyhedsbrevet (klik på LÆS MERE) og se iøvrigt på www.bhd.dk\r\n\r\n \r\n

Læs det seneste Nyhedsbrev fra Børnehjælpsdagen herunder

NHB_fra_BHD.pdf

Lemvig sparer på udsatte børn

22. maj 2008: Lemvig sparer på udsatte børn.\r\nLone Pedersen, FADD kommenterer besparelsen.

Link: www.tv2regionerne.dk/reg2005/player.aspx?id=425175&r=6


Social Soccer - indbydelse til fodboldturnering 20/6 2009 i Østrig

socialsoccer-1.jpg

Informations: team@clickin.cc or 0043/664/25-21-444. \r\nBest regards from Austria, Helmar Haas and Dagmar Happe – ClickIn Jugendtreff Gratwein.\r\n\r\nYou can also find further information about the youth event at the homepage www.socialsoccercup.at!

Hello! \r\n\r\nSince 2004 the two youth-centers ClickIn Gratwein (www.clickin.cc) and DYNAMO Gratkorn organize the Social Soccer Cup (SSC) in cooperation with the local football-clubs GSV Gratwein and FC Gratkorn. \r\n\r\nThe Social Soccer Cup is a football-tournament especially for youth centers and social institutions. With FairPlay in foreground the purpose of this tournament is to get in contact with young people and institutions from all over Austria and foreign countries. It's not about how good you play, it's about participating and have a lot of fun! \r\n\r\nThe SSC is inspired by the „Homeless World Cup", an event of the city of Graz as European Cultural-Capital City of 2003. The future goal is to establish an (international) championship for youth-institutions. \r\n\r\nIt is important for us that the participating teams can find action not only on the field, but also off the field: Table tennis, table soccer, creative actionpoints, different soccer competitions and many more will shorten the breaks. A big tournament-final with VIP-coaches, hymns and pyrotechnical effects will make the SSC an event. \r\n\r\nThe rules are simple: \r\nEach team consists of 6 players (and substitutes) not older than 21 years (fixed day 1.1.1991 !!!), at least one girl on the field. Preliminary rounds and knock-out rounds guarantee the same quantity of matches for each team. \r\nEvery single team will get a price. The fairest team and the best (funniest, loudest,…) fans will get honoured particularly. \r\n\r\nThis year the tournament takes place on June 20, 2009 at the ground in Gratwein (10 km north from Graz, the second biggest city in Austria) !\r\n\r\nYou can also find further information about the youth event at the homepage www.socialsoccercup.at! \r\n\r\nWith this e-mail we would like to advertise this event that takes place in the southeast of Austria and would be happy if you could send this information further to as many youth institutions as possible, who could be interested in combining a weekend in Graz with some football. \r\n\r\nWe hope to have awaken your interest with this e-mail and happily answer any further questions under team@clickin.cc or 0043/664/25-21-444. \r\nBest regards from Austria, Helmar Haas and Dagmar Happe – ClickIn Jugendtreff Gratwein. \r\n

Link: www.clickin.cc


BBC sætter fokus på dansk indsats for anbragte børn

glostrupOBShjem.jpg

Et filmhold fra BBC besøgte 27/1 2009 Glostrup Observationshjem for at hente inspiration til indsatsen for anbragte børn i Danmark.\r\n

Følg nedenstående link til Københavns Kommunes hjemmeside.\r\n\r\nSe TV2 Lorry BRUNCH fra den 11. februar 2009 http://www.lorry.dk/moduler/nyheder/showregvideo.asp?dato=11-02-2009&cID=5&vId=468734

Link: www.kk.dk/Nyheder/2009/Januar/SOF_BBC_saetter_fokus.aspx


Faglærerne på danske døgninstitutioner under FADD udgiver pjece

FADD_forside_2009.jpg

Faglærerne på danske døgninstitutioner for børn og unge under FADD udgiver pjece.\r\n\r\nPjecen har fået titlen: Fra håndværker til projektmager\r\n- fra straf & disciplinering til ARBEJDET som metode til samfundsmæssig inklusion\r\nHÆNDERNES OG ØJNENES MAGISKE FUNKTIONER.\r\n\r\nPjecen præsenterer i ord & billeder træk fra faglærernes historie, aktuelle værkstedsfaglige og teoretiske tendenser samt et kig ind i fremtiden.

FADDs formand Tine Theker Stryhn skriver blandt andet i forordet: "Formålet har været at præsentere et fag og et fagfolk. Omfanget er bestemt af, at disse fagfolk både har meget på hjerte og lyst til at øge respekten for arbejdet på døgninstitutioners værksteder. \r\nDet er derfor håbet, at alle med interesse for det værkstedsfaglige arbejde på døgninstitutioner – herunder sagsbehandlere, politikere, studerende på seminarier og ledere og kolleger på døgninstitutionerne må (gen)opdage forekomsten af klassiske værkstedsdyder tilsat moderne pædagogisk tænkning og handlekraft."\r\n\r\nPjecen er finansieret af Socialpædagogernes Landsforbund og FADD og kan hentes fra nedenstående link og desuden fås ved henvendelse til info@fadd.dk\r\nPris efter aftale.\r\n

FADD_brochure 2009_low.pdf

Seminar i FF for skole/behandlingshjem 3.-4. marts 2009

skole_behhjem_3_4marts2009.jpg

Hermed foreligger programmet for Seminar i Fagligt Forum for skole/behandlingshjem 3.-4. marts 2009.\r\n\r\nBemærk den korte tilmeldingsfrist: 3. februar 2009.\r\n\r\nTilmelding sendes til forstander Niels Brun Madsen, Bøgholt: [link=mailto:nbm@aarhus.dk]nbm@aarhus.dk[/link]\r\nHusk at oplyse EAN-nummer.

Hent & læs programmet herunder

FADD sk_beh hjem seminar3_4marts2009_3.pdf

Arkiv

26-01-2009

Arkiv

På denne side er der samlet tidligere udgivet materiale.


Fredags SUMMARY 15 - 16/1 2009

Presse2.jpg

"... I Ekstra Bladet blev Mou-sagen også behandlet i ugens løb. Her var det tidligere næstformand i LO, Tine Aurvig-Huggenberger, der kom med denne befriende, kontante udmelding: ”Jeg accepterer ikke ansvarsforflygtigelse, hvor kommunerne siger, at det er statens skyld, og Karen Jespersen siger, at det er kommunernes skyld..."\r\n"Det må være muligt at gøre det her bedre. Meget bedre. Socialrådgivernes vigtigste opgave er at give børn det rigtige tilbud på det rigtige tidspunkt – det er ikke deres ansvar, om budgetterne overskrides, fordi der er ’for mange’ børn, der har brug for hjælp”.\r\n\r\nLæs også om:\r\n* Århus-sagen\r\n* Ålborg-sagen\r\n* Mou-sagen\r\n*Fodbold - Fulton\r\n"...FADD ønsker held og lykke med projektet – og velkommen til den pædagogiske verden. Vi giver gerne en hånd. Også med at finde et navn, der ikke konnoterer lussinger samt kæft, trit og retning, hvis det skulle komme på tale..."\r\n

Hent & læs hele FREDAGS summary nr. 15 - herunder

FS15.pdf

Opgaver 2009

13-01-2009

Opgaver 2009

Planlægning af årsmøde 2009


Opgaver 2008

13-01-2009

Opgaver 2008

Planlægning af mellemlederkonference


Opgaver 2009

13-01-2009

Opgaver 2009

Planlægning af temadag om magtanvendelse


Opgaver 2008

13-01-2009

Opgaver 2008

Planlægning af årsmøde 2008


Kontaktpersoner

Kim Overgård Sørensen, Bøgholt - kimos1968@hotmail.com\r\n\r\nUffe Gruber, Sølager - guc@tele2adsl.dk\r\n\r\nJens Peter Hansen, Oustruplund - jens.p.hansen@ps.rm.dk\r\n\r\nJørn Sørensen, Sølager - jorsor01@hav1.regionh.dk\r\n\r\nHans Henrik Færch, Sølager - hanshenrikfaerk@gmail.com\r\n\r\nHans Jørgen Jønsson, Seden Enggaard - hjj@seden-enggaard.dk


Kontaktpersoner

\r\nHans Jørgen Jønsson, Seden Enggaard - hjj@seden-enggaard.dk\r\n\r\nKnud Byskov, Holmstrupgård - Knud.Byskov@ps.rm.dk\r\n\r\nMarie Kjeldsen, Døgncentret for Børn og Unge Esbjerg - makj@esbjergkommune.dk\r\n\r\nLars Petersen, Josephine Schneiders ungdomsboliger - lp.jsu@mail.tele.dk\r\n\r\nKristian John Hansen, Allegården Ungdomscenter - kristianjhansen@sol.dk\r\n\r\nNiels Brun Madsen, Bøgholt - nbm@aarhus.dk\r\n\r\nSøren Skjødt, Godhavn - ss@godhavn.dk\r\n


Kontaktpersoner

\r\nEva Hallgren, Koglen - Eva.Hallgren@ps.rm.dk\r\n


Kontaktpersoner

Lone Pedersen, Favrskov B/U center - lpn@favrskov.dk \r\n\r\nKirsten Brun, Strandridergården - kbj@rudersdal.dk


Kontaktpersoner

Mie Daverkosen - familieinstitutionen Margrethevej, Gentofte - mid@gentofte.dk\r\n\r\nBjarne Jensen, familieinstitutionen Bakkevej, Hornsyld - bjarnejensen@hedensted.dk\r\n


Ledelseskanon - jagten på det danske lederskab

Ledelseskanon2009.jpg

5 professorer har udvalgt de 12 største ledelsesbedrifter i Danmark i perioden 1945-2005.

Læs mere på nedenstående link\r\n

Link: www.ledelseskanon.dk


Invitation til konference: Indsatser for udsatte børn og unge i daginstitutioner og døgninstitutioner – hvad virker?

DPU.JPG

Dato: Torsdag d. 28. maj 2009\r\nSted: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole,Tuborgvej 164, 2400 København NV.\r\nTilmelding: www.dpu.dk/hpakonference\r\n

\r\nDato: Torsdag d. 28. maj 2009\r\nSted: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Tuborgvej 164, 2400 København NV.\r\nPris: 900 kr.\r\nTilmelding: www.dpu.dk/hpakonference\r\nTilmeld dig venligst som ‘almindelig deltager’, hvis du ønsker at deltage i konferencen.\r\n\r\nKonferencen 'Indsatser for børn og unge i dag- og døgninstitutioner – hvad virker' stiller skarpt på evidensbaseret viden om udsatte børn og unge omsat i praksis. Ved konferencen vil de første resultater fra det omfattende projekt ’Handlekompetence i pædagogisk arbejde med udsatte børn og unge – indsats og effekt’ blive præsenteret. Dermed står vi med de første resultater fra den hidtil største danske effektundersøgelse af indsatsen for udsatte børn gennemført som et kontrolleret forsøg. Desuden præsenterer konferencen forskning om social mobilitet i lyset af velfærdstatens social- og uddannelsespolitik. Resultaterne kan være et udgangspunkt for at forny velfærdssamfundets sociale ydelser på et ’vidensbaseret’ grundlag. \r\n\r\nKonferencen er bygget op om korte forskningsoplæg afløst af spørgsmål til panelet. Workshops skaber mulighed for at komme i dybden med udvalgte emner og give forskningsbaserede svar på presserende spørgsmål fra politikere og praksis.\r\n\r\nFakta om undersøgelsen ‘Handlekompetence i pædagogisk arbejde med udsatte børn og unge – indsats og effekt’ \r\n\r\nDer er tale om en dagsinstitutionsundersøgelse af effekter af indsatser for udsatte børn vurderet på deres sociale kompetencer og læringskompetencer. 2700 danske førskolebørn fordelt på 60 daginstitutioner i to kommuner indgår i undersøgelsen. Undersøgelsens design gør det muligt at sammenligne, hvordan børn fra HPA-institutioner klarer sig sammenlignet med børn fra referenceinstitutioner. HPA-projektet er gennemført i udvalgte døgninstitutioner og resultaterne sætter fokus på institutioners arbejde med implementeringsprocesser. \r\n\r\nUndersøgelsen råder bod på manglen på viden om konkrete indsatsers effekter i danske dag- og døgninstitutioner. Formålet med undersøgelsen har været at udvikle en metodisk indsats, som tager afsæt i evidensbaseret viden om feltet, men også at afprøve den i praksis og undersøge metodens virkninger. Gennem forskellige tilgange har vi ønsket at finde ud af, hvilke pædagogiske interventioner, der opnår de bedste resultater (’best practice’) i forhold til at fremme socialt udsatte børn og unges livschancer i dag- og døgninstitutioner. Projektet er gennemført ved DPU (2005-2009) i samarbejde med flere parter. Projektet er finansieret af Velfærdsministeriet og knytter sig til Strategisk Program for Velfærdforskning (SPV).

Link: www.dpu.dk/hpakonference


Er straf eller omsorg vejen frem? Temadag 30/1 2009

logo_DS.gif

Temadag om indsatsen overfor udsatte børn og familier\r\n\r\nFolketingets Fællessal\r\nFredag den 30. januar 2009 kl. 10-14.30\r\n

Forslagene om ’Barnets reform’ lægger op til en markant ændring i arbejdet med socialt udsatte børn og deres familier. Det ser ud til, at kommunerne skal styres strammere, der kan komme mere tvang i både undersøgelse og indsats, anbringelse skal ske tidligere og være sværere at afbryde og forældres ansvar for deres børns opdragelse skal understreges med økonomiske sanktioner. Efterværn, regionale centre og finansieringen er også på vej ind i diskussionen. Spørgsmålet er, hvilke ændringer, der er de rigtige, og om grundlaget for dem er baseret på fakta og ikke på myter. \r\nFor at svare på det spørgsmål inviterer Dansk Socialrådgiverforening til en te-madag, hvor socialrådgivere får ordet; Hvad foregår der faktisk i børnesagerne? Hvem er de mennesker, sagerne omhandler? Hvordan samarbejder vi med socialt belastede forældre? Hvad er det for etiske og faglige dilemmaer, sagerne rummer? Hvordan håndteres sagernes meget store kompleksitet? Hvordan sikrer vi det tværfaglige samarbejde? Hvor meget fylder bureaukrati og papirnusseri – og hvad betyder det for arbejdet? Hvornår er et forløb succesfuldt? Og hvornår er det ikke?\r\nSeniorforsker Tine Egelund fra SFI, Det nationale forskningscenter for velfærd indleder temadagen. \r\nFolketingets socialudvalg er inviteret til temadagen, og politikerne deltager i debatten om den kommende reform.\r\nTemadagen er åben for alle interesserede. Deltagelse er gratis.\r\n\r\nTilmelding kan ske på DS’ hjemmeside www.socialrdg.dk/arrangementer. Sidste frist for tilmelding er 23. januar 2009.\r\n\r\nHar du spørgsmål, så kontakt Henrik Egelund Nielsen, hen@socialrdg.dk, eller Søs Ammentorp, sa@socialrdg.dk.

Temadag_DS_30jan2009_ program.doc

Fredags SUMMARY 14 - 9/1 2009

Presse2.jpg

"...FADD er meget enig med velfærdsministeren i at noget skal der gøres. FADD er tiltænkt en rådgivnings- og sparringsrolle i forhold til det kommende reformarbejde, som også har bred politisk opbakning og bevågenhed på baggrund af de senest indgåede satspuljeaftaler. Her vil foreningen stille al sin viden og ekspertise til rådighed i bestræbelserne på at få skabt bedre forhold for landets udsatte børn og unge..."\r\n\r\nLæs også om:\r\n*Dronningens Nytårstale\r\n*90 årsfødselsdagen\r\n*Statsministerens Nytårstale\r\n*Konfettirester \r\n*Barnets Reform

Hent & læs hele FREDAGS summary nr. 14 - herunder \r\n

Fredags Summary 14.pdf

Konference og Netværksgruppeopstart for mellemledere 26.-27. marts 2009

Networking.JPG

Materialet vedr. konferencen er tilgængeligt på medlemssiden.\r\nDer er fortsat ledige pladser.\r\nTilmelding haster ...

Kan fremsendes ved henvendelse til info@fadd.dk