APRIL KLUMMEN 2022

...

SÅDAN KAN MAN JO OGSÅ SIGE DET

April symboliserer fornyelse og genfødsel. Vi forlader og rækker ud …

Bedst som vi troede vi var på vej mod lyset, kan vi på kolde og stormfulde dage opleve at blive slået vejrmæssigt tilbage til start.

For så at få energien tilbage, når solen skinner og duftene slippes fri.

Så er april den skønneste af alle måneder, hvor vi vækkes til live og får lethed i vores hjerter.

For en interesseorganisation fungerer det ikke på den måde.
Der er ikke så meget, der ændrer sig bare fordi en måned får nyt navn.
Der er høringssvar, der skal sendes, mails der skal skrives, opgaver der skal løses, der er politikere, der skal serviceres eller virkelighedskorrigeres, der er samarbejdsrelationer der skal udvikles eller vedligeholdes, og møder der skal arrangeres – plus the loose.
Til gengæld kan vi lide vores arbejde året rundtsmile

Udover den helt grundlæggende og allestedsnærværende medfølelse med det ukrainske folk er der aktuelt og i den nærmeste fremtid både forhold at glæde sig over, have øje for og have bekymring for i vores egen lille branche.

 

GLÆDE
Som vi har skrevet tidligere, er vi overvejende glade for den politiske aftale på intern-skole og dagbehandlingsområdet.
Men aftalepapiret en ramme, der skal fyldes indhold og afklaringer i.
For at styrke vores mandat i kommende drøftelser med ministeren og ordførere har vi derfor i den kommende uge videomøder med vores skolefolk.
Arbejdet i PolicyLab om bedre overgang til voksenlivet for anbragte unge med Bikubenfonden som motor er både visionært og ambitiøst – og vi mangler sådan set bare at Astrid Krag begynder at koble sig på ideerne, herunder, at hun vil forstå, hvor stor en gevinst, der vil være ved at give en milliard ekstra om året til det område.

Vores interne kommunikationstjek, som vi udsendte til alle medlemmer i februar 2022, gav os både bekræftelser og plads til forbedringer.

Vi takker for vores medlemmers opbakning til

  • klummerne (CITATER: ”Saglighed og faglighed og tit en kant, uden at virke konfrontationslysten. Balancen er god” & ”Rigtig rart at blive beriget og få lidt at tænke på også”
  • Nyhedsbreve, herunder coronavejledning (”meget dejligt når noget bliver opdelt i den korte og lange version” (og den lidt længere, red) & ”nyhedsmails fungerer rigtig godt- læser dem altid”

Og for opfordringerne til:

  • ”Måske (plads til) nogle mindre indslag ’på egen regning’ fra FADDs egne medlemmer, så vi lærer lidt om hinanden.”
  • ”Jeg var ikke klar over jeres hjemmeside”

 

TAK fordi så mange svarede; vi vil gøre os umage, fortsætter med det, I kan lide … og går i gang med forbedringerne. Og er allerede i gang med en solid opgradering af hjemmesiden…

ÆRGRELSE
Den stort anlagte ’evaluering af det specialiserede socialområde’, som Social og ældreminister Astrid Krag igangsatte i juni 2020 blev med rapporten Evalueringen af det specialiserede socialområde afsluttet på et følgegruppemøde 18/3 2022.
Det ligger os på alle måder fjernt at hovere.
Derfor kan man jo godt antyde, at man måske havde det på fornemmelsen:
Evalueringsresultaterne i den 183 lange siders rapport viser ikke meget, som vi ikke vidste i forvejen.
For eksempel fremgår det at: ”Evalueringen har ikke vist, at de nuværende rammer, strukturer og mekanismer til sikring af specialisering og kvalitet i indsatser isoleret set er uhensigtsmæssige. Dog viser evalueringen, at der er behov for at styrke de eksisterende mekanismer og rammer til at sikre specialisering på socialområdet.
Ligeledes viser evalueringen, at det især er borgere med komplekse vanskeligheder, som oplever udfordringer med hensyn til at få den rette hjælp og støtte på det rette specialiseringsniveau.

Konklusionerne er fulde af forbehold:

”Der kan ikke tegnes et klart billede… ”

”Der er ikke fundet …. som er uhensigtsmæssige”

”Der kan ikke gives entydig definition af …”

”Der er fordele og ulemper”

 Der er to hovedproblemer (og en del bi-problemer), som vi i al beskedenhed så for os fra starten.
Og de fremgår retfærdigvis begge af rapporten:
1) ”at der ikke er og aldrig har været centralt fastsatte og præcise kriterier for, hvornår tilbud og indsatser på socialområdet er højt specialiseret.”
2) ”Der kan ikke gives en entydig definition af, hvad der er kvalitet, når det gælder tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde.”

 Da evalueringsprojektet er tænkt som forarbejde til en specialeplanlægning, som det er svært at være modstander af, havde det været mere hensigtsmæssigt at bruge ressourcerne – herunder mødeforberedelse, mødefrekvens, og det betydelige antal bilagssider som optakt til hvert møde på, at blive klogere på de helt centrale begreber som forudsætning for en meningsfuld specialeplanlægning:

  • Hvad (og hvem) er der i det specialiserede?
  • Hvordan kan vi arbejde (endnu) mere kvalitetsfremmende?

Et godt råd fra os: Det vil giver mere mening at forstå og arbejde med kvalitet som et dynamisk begreb, der omfatter og identificerer bevægelser og potentialer, snarere end at forsøge at beskrive en definition, som signalerer stilstand og rationalitet.

Mennesket har også irrationelle sider; svaret på et hvorfor-spørgsmål kan for eksempel nogle gange lade vente på sig …

Følgende  citat destillerer vel rapportens betydning udmærket:

”Der er forbedringspotentialer samt bredt anerkendte udfordringer og problemstillinger, der kan

være nødvendige at adressere med nye initiativer for fremadrettet at sikre sociale tilbud og

indsatser på det rette specialiseringsniveau og med den fornødne kvalitet.

Samlet set tegner de tematiske analyser et nuanceret billede af det specialiserede socialområde.”

 

Det kunne vi have skrevet – på forhånd smile

 

Men vi støtter op om vigtigheden af KLs Fælles Faglige Begreber (FFB) som på sigt – potentielt – kan danne grundlag for en bedre udredning af borgerne.

Selvfølgelig er vi selv klar til at bidrage til den proces …

 
BEKYMRING
Vi er bekymrede for en overskrift i Altinget 23/3 2022:

”Regeringens handicapreform bliver betalt af besparelser på hjælpen til udsatte børn og prostituerede

Den ekstra finansiering på finansloven til den kommende handicapreform er fundet via besparelser i Socialstyrelsen på prostitutionsområdet og i rådgivningen af kommuners håndtering af grove overgrebssager.”
For eksempel vil man skære i de særlige kursustilbud til sagsbehandlerne, som var et vigtigt element i regeringens BØRNENE FØRST-udspil

Den sag følger vi nøje …

FOLKEMØDET

Vi glæder til folkemødet, hvor vi i år sammen med vores gode venner fra Livsværk på årets folkemøde (16-19 juni) har en event på fællesscenen med den foreløbige overskrift: Hvor højt kan vi sætte barren for anbragte og udsatte børn og unges liv?

Vi ville gerne have haft et telt som vi plejer, men forskellige udfordringer har gjort at vi i stedet smider alle vores folkemøderessourcer efter én debat
Men vi er derovre – og inviterer som vi plejer medlemmer, samarbejdspartnere og venner af huset til grillaften torsdag den 16/6
Og så deltager vi jo rigtig gerne i debatter arrangeret af andre smile

 
Charlotte Møller Pedersen

Dokument: