FADDs kommentarer til Barnets LOV

...

BARNETS LOV: GOD & VIGTIG AFTALE 

Vi har sagt det før: Vi – politikerne, organisationerne og områdets aktører – skal benytte lejligheden til at gøre Barnets lov til den mest ambitiøse, kvalitetsløftende og børneinddragende lov i nyere tid.
Med den nye aftale fra i går (11. maj 2021) ser det ud til, at politikerne er lykkedes med et rigtig godt udspil til kommende drøftelser.

Vi er glade for at der undervejs i processen, hvor vi er mange, der har medvirket til justeringer, tilføjelser og udeladelser, er blevet lyttet til både bruger og aktørperspektiver.
Tonen er sine steder nu blevet mere rummelig og forsonlig, blandt andet i forhold til de første udmeldinger om tvangsadoptioner, børns ansvar for eget behandlingsbehov og fravær af ’det dynamiske forældreperspektiv’.

Først og fremmest er vi tilfredse med at en anbringelse nu bliver betragtet som forebyggelse mod omsorgssvigt: Indsatstrappen er blevet til et fortov med flere veje at gå ad ..
Og barnet får den rigtige hjælp rettidigt.

Det generelle fokus på kvalitet og kvalitetsløft hele vejen rundt om det udsatte barn og dets familie, kan vi også godt lide.
Herunder, at barnets stemme skal tillægges særskilt værdi i valget af indsatser; barnets ret til at blive hørt og inddraget i eget liv
I den sammenhæng ser vi frem til at fremsende vores bud på FREMTIDENS BØRNEINSTITUTION, hvor sårbarhed, det rigtige match og faglighed skal gå hånd i hånd med fokus på at løfte kvaliteten på området til gavn for hvert enkelt barn, der er blevet bragt i en sårbar situation.

Vi vil gerne fremhæve:

 • Tidlig hjælp til familien og til ’at forældre kan blive bedre forældre’ – at der fortsat og i skærpet grad er fokus på at skabe og understøtte de gode relationer i familierne
 • Obligatoriske søskende undersøgelser
 • Følg eller forklar princippet
 • Obligatoriske forældrehandleplaner
 • Målretning, systematisering og vidensdeling ift familieanbringelser
 • Second opinion på anbringelsesbeslutninger, hvis de afvises eller ændres og at Ankestyrelsen kommer til at spille en vigtig rolle i de processer
 • Fokus på vigtigheden af fleksibilitet (flere ”både og”- løsninger for det anbragte barn) og løbende justering af indsatserne, færre skift og mere kontinuitet
 • Fokus på stigmatiserende sprog; ex aflastningsophold ændres til støtteophold
 • Flere rettigheder til børnene, men med en samtidig klar og utvetydig pointering af, at det aldrig må blive barnets ansvar at løse udfordringerne
 • Barnets ret til klage over hjemgivelse og ret til anmodning om permanent anbringelse
 • Der tilføres vitaminer til Børnerådet: Børns stemmer skal naturligvis indgå
 • Mere overskuelig fleksibel lovgivning – reglerne samles eet sted og der luges ud i ufleksible proceskrav
 • Civilsamfundet skal spille en normalitetsfremmende rolle 
 • Fokus på forskningsinitiativerne og nye strategiske samarbejder på socialområdet
 • Nytænkningen af efterværnet: Anbragte unge skal ikke slippes før de har slået rod i voksenlivet med: Bolig, uddannelse/job, netværk og relationer.
 • Ungeplaner, der skal sikre sammenhæng i forløbene
 • Erkendelsen af, at nogle kommuner er særligt udfordrede
 • Regelforenkling, mindre bureaukrati, 2 sagsbehandlere og en Task Force til kvalificering af håndteringen af de komplekse sager og retningslinjer for skånsomme skift
 • En specialiseret børn- og unge socialrådgiver uddannelse

 Vi ønsker opmærksomhed på:

 • Antallet af voksne, der ønsker relationer til det udsatte barn, må ikke overstimulere barnet: kontinuitet, ordentlighed og medmenneskelighed skal karakterisere alle relationsaspekter
 • I den gode intention om, at civilsamfundet skal spille en større rolle i udsatte børn og unges liv: Grundig rekruttering af de frivillige, der skal have relationerne til børnene, er helt afgørende vigtig for den relations opståen og fastholdelse
 • Dette gælder også i den lige så gode intention om at anvende netværksanbringelser
 • Præcis og meningsfuld rolleafklaring og afgrænsning af hvem omkring barnet, der tager sig af hvad og har ansvar for hvad
 • Hvis man ifm ’mere nærhed i sagsbehandlingen’ skulle finde på at lægge flere beslutninger ud til de enkelte socialrådgiverteams, vil det få gavnlig virkning for de børn, unge og familier, der har brug for, at indsatserne kan iværksættes hurtigere, mere smidigt og mere nænsomt end i dag

 
Vi ser frem til at den nye barnets lov træder i kraft 1. januar 2023 og ikke mindst til at deltage i kommende drøftelser om endnu flere ’ justeringer, tilføjelser og udeladelser’

Vi kan næsten ikke vente …

Charlotte Møller Pedersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Dokument: