April klummen 2021

...

Efterspillene ovenpå NØDRÅB FRA BØRNEHJEMMET har været mange og forskelligartede.
Vi har op til - og siden første afsnit - været i dialog med de af vores medlemsinstitutioner, der har været omtalt.
Disse møder har understreget det, vi har skrevet i adskillige debatindlæg, opslag og pressemeddelelser: Dokumentaren har både ramt rigtigt og skudt ved siden af.
En ting er det principielt problematiske i, at udsatte børn og unge med billede og navns nævnelse er blevet spændt for tilrettelæggernes ønske om vise dramatiske episoder og følelsesladede reaktioner på forhold, hvis udgangspunkt er oplevelsesrelateret.
Og i forlængelse heraf, uden de nuancer, der kunne have gjort udsendelserne mere konstruktive.
Ikke blot nuancer knyttet til de enkelte situationer, hvor lederes og medarbejderes etiske-DNA, moralske kompas og respekt for lovgivningen, naturligvis, forhindrer, at man udstiller de deltagende børn og unge med forklaringer og offentliggørelse af forhistorier.
Men også i forhold til at lade et område fremstå nærmest ureguleret med svigt og magtmisbrug.
Som da den tidligere socialdirektør uimodsagt fik lov til at runde udsendelserne af med følgende almengørelse: ’Det er generelt ikke lykkedes for os at give disse børn et bedre liv.’ 
Og så kom rulleteksterne.

Vi synes måske nok, at et par kontraspørgsmål fra journalistens side havde været betimelige.
Herunder: Hvor ved du det fra? 
Hvilket kendskab har du til de portrætterede børn?
Hvilken statistisk undersøgelse validerer udsagnet?
Hvordan definerer du, hvornår en indsats er lykkedes/ikke lykkedes?
Hvordan forstår du ’et bedre liv’?

Samlet set har TV2 efterladt os med en tvivl om, hvad der har været det højere formål med udsendelserne, som efter vores opfattelse svæver mellem tre stole, desværre uden at lande:

 1. Er det et dokumentarprogram, der skal bringe information med flere perspektiver, gerne modsatrettede. IDEAL: Den objektive sandhed
 2. Er det en dokumentarfilm, der skal undersøge et emne eller en problemstilling set ud fra en bestemt vinkel. IDEAL: Den fortolkede sandhed
 3. Er det underholdning, der er løsrevet fra fakta, men skal skabe glæde, gys, forargelse m.m. IDEAL: Følelsesmæssig eller åndelig stimulans

I alle 3 genrer har tilrettelæggerne et ansvar i forhold til at beskytte sårbare og udsatte deltagere.

Det er TV2 desværre ikke lykkedes med.

To make sure. I FADD mener vi:

 • Alle magtanvendelser SKAL indberettes
 • Omsorgsaspektet SKAL være allestedsnærværende i vores handlinger
 • Da udsatte børn og unge er lige så forskellige som ikke-udsatte, SKAL vi som aktører kunne levere lige så forskellige former for omsorg
 • Fejl vil opstå, men de SKAL undgås, beklages og rettes, når de sker alligevel
 • Brodne kar SKAL findes og fjernes
 • Alle indgreb SKAL være afstemte efter proportionalitetsprincippet, mindsteindgrebsprincippet og skånsomhedsprincippet
 • Kontinuerlig uddannelse SKAL værne mod en forråelseskultur
 • Der SKAL være det rigtige match mellem barnets udfordringer og tilbuddets kompetencer
 • Vi SKAL være det stedfortrædende håb for de børn og unge, vi arbejder med 

Vi ser frem til at følge det åbne samråd den 8/4 kl 13.00, hvor Ældre- og socialminister Astrid Krag er indkaldt af DF, NB, KF og V.
Det sidste ord i den sag er næppe sagt …
Foreløbig har vi indbudt et par af vores samarbejdspartnere blandt politikere og aktørorganisationer til nærmere drøftelser.

Et par korte nyheder:

Inge Bryderups døgntilbudsundersøgelse har nu nået en deltagerprocent, der gør undersøgelsen valid. Det er vi rigtig glade for.
Svarprocenten er på 55 %, som fordeler sig med 61 % på døgninstitutioner og 51 % på socialpædagogiske opholdssteder.

AULA er nu også blevet tilgængelig for medarbejdere på vores område.
Det er vi også rigtig glade for. Vi pudser for øjeblikket adgangsforhold og funktionalitet af sammen med et par af vores medlemsinstitutioner.
Det vigtige er, at vi er i gang …

Vedr folkemødet 2021, så har vi meddelt arrangørerne, at de må klare sig uden os i år 
Til gengæld stiller vi gerne op til online-debatter – eller fysisk fremmøde såfremt nogen har brug for noget af det vi ved noget om.
Vi forventer at være med næste år …


Charlotte Møller Pedersen
Formand  

Dokument:

Udskrevet fra www.fadd.dk 20,04,2021