NYT fra Børne- undervisningsministeriet: Om nye retningslinjer og dækning af merudgifter til rengøring

...

VEDR Specialtilbud under Børne- undervisningsministeriet og covid-19

I en skrivelse fra Børne-undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og sektorpartnerskabet 19. januar 2021 om retningslinjer på grundskoleområdet, fremgår det:

NYE RETNINGSLINJER

DEN KORTE
Retningslinjerne på grundskoleområdet er derfor blevet justeret for at tydeliggøre den fleksibilitet, der er for, at kommunalbestyrelserne inden for de gældende regler kan træffe beslutninger for at sikre tryghed for de elever og lærere, der er fysisk til stede på skolerne. Disse beslutninger kan delegeres til skoleledere og -bestyrelser. Retningslinjerne findes på uvm.dk/corona.

DEN LIDT LÆNGERE
Den Justeringen af retningslinjerne tydeliggør endvidere regler og rammer for, hvornår skolelederne – gerne under inddragelse af skolebestyrelsen og medarbejderrepræsentanter – lokalt kan træffe beslutninger om organisering af undervisningen, f.eks. i forhold til nødundervisning. Her gælder det bl.a.:

  • At der kan være behov for at overgå til nødundervisning, hvis lærerfravær og/eller elevfravær er så omfattende, at normal under-visning ikke kan gennemføres.
  • At der lokalt – f.eks. som følge af fysiske rammer, lokaleforhold, indretning mv. – kan være behov for at overgå til nødundervis-ning for at overholde anbefalingerne om at gennemføre under-visning og aktiviteter i mindre, faste grupper mv.
  • Nødundervisningen kan gennemføres med fysisk tilstedeværelse, som fjernundervisning og som en kombination heraf.
  • Alt afhængig af behov kan skolerne foretage tilpasninger i mere eller mindre vidtgående grad i sin nødundervisning. Det kan f.eks. være ift. linjefagsdækning, men der kan også opstå situationer, hvor det er nødvendigt at ændre omfanget og indholdet af den undervisning, eleverne får, for eksempel ved at fravige time-tallet, fagrækken eller Fælles Mål i de enkelte fag.
  • Den undervisning, som nødundervisningen erstatter, medregnes ved opfyldelse af krav i lovgivningen om varighed af undervisningen.

Endvidere er fraværsreglerne beskrevet i retningslinjerne, og det er tydeliggjort, at hverken sygefravær eller fravær, som er aftalt med skolelederen, indgår i det ulovlige fravær, som i nærmere bestemte situationer skal indberettes til kommunen. Det fremgår også, at der er mulighed at mod-tage nødundervisning hjemmefra, hvis eleven eller en i elevens husstand er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19.

DEN LANGE
Se brevet fra BUVM herunder

RENGØRING & ØKONOMI

DEN KORTE
Alle merudgifter til rengøring dækkes af staten. Det gælder både kommunale og private tilbud

DEN LIDT LÆNGERE
På skolerne og institutionerne er det fortsat vigtigt, at man lokalt har fokus på at overholde de sundhedsfaglige anbefalinger i forhold til rengøring. Det bemærkes i den forbindelse, at regeringen har tilkendegivet, at kommunale nettomerudgifter til håndtering af COVID-19, herunder fx til rengøring, vil blive dækket i både 2020 og 2021. I forhold til fri- og privatskoler vil regeringen afsætte 45 mio. kr. til alle de private og regulerede selvejende skoler og uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område som kompensation for forøgede rengørings-udgifter i 1. kvartal af 2021. Midlerne udmøntes efter godkendelse i Fi-nansudvalget.

DEN LANGE
Se brevet fra BUVM herunder

 

Se brevet her

Dokument: BUVM_brev_19jan2021.pdf