SIM: Nye regler om lempelser af midlertidigt besøgsforbud på sociale tilbud

...

Den korte:
GÆLDENDE FRA I DAG 13/5 2020
FADD: Der er fortsat besøgsforbud på blandt andet døgninstitutioner og opholdssteder.
Forbuddet gælder ude og inde.
Det gælder ikke ’kritiske situationer’, der som hidtil omfatter forældre til anbragte børn og unge under 18 år og uopsættelige besøg i forbindelse med kritisk sygdom.
Det er forstaner/leder, der fastlægger retningslinjer for besøg. Besøg kan udskydes, hvis besøget ikke kan gennemføres forsvarligt.
HUSK: Der er fortsat samværsret - uden for institutionens matrikel.
Man kan ikke nægte børn og unge at komme tilbage til institutionen et besøg væk fra institutionen.
Man kan ikke udpege besøgspersoner udover de ’nære pårørende’.

Den lidt længere:
Social- og Indenrigsministeriet skal hermed orientere om, at der fra bekendtgørelsens ikrafttræden dags dato den 13. maj 2020 gælder nye regler om midlertidigt besøgsforbud på en række sociale tilbud.
Ændringerne medfører kort fortalt:

  • At visse tilbud undtages fra det midlertidige besøgsforbud.
  • At borgere på sociale tilbud, der i dag ikke kan få besøg, fordi de ikke er omfattet af de såkaldte ”kritiske situationer”, nu får mulighed for besøg på ude-arealer fra 1-2 faste besøgspersoner.
  • At der gives mulighed for, at borgere i forbindelse med besøg fra de 1-2 faste besøgspersoner efter en konkret vurdering og under visse betingelser får mulighed for at modtage besøg på indendørs arealer, som denne selv råder over.

De herefter gældende regler om midlertidigt besøgsforbud på sociale tilbud beskrives og uddybes nedenfor.
SIM: Det midlertidige besøgsforbud gælder følgende typer af offentlige og private tilbud, jf. bekendtgørelsens § 1:
Uddrag:

3) Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder efter § 66, stk. 1, nr. 5, i lov om social service.

4) Opholdssteder for børn og unge efter § 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service.

5) Døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis luk-kede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger efter § 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service.

6) Midlertidige botilbud til voksne efter § 107 i lov om social service.

7) Længerevarende botilbud efter § 108 i lov om social service.

8) Kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service.

10) Botilbudslignende tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn.

Social- og Indenrigsministeriet kan kontaktes på nedenstående telefonnummer:

Faglige spørgsmål vedr. udsatte børn: Tlf. 41 85 12 53

Den lange: (skrivelsen fra Social – og Indenrigsministeriet)

 

Læs skrivelsen fra Social – og Indenrigsministeriet herunder:

Dokument: Orient_SIM_besoeg_13maj2020.pdf