TRIVSELSUNDERSØGELSE BLANDT ANBRAGTE BØRN OG UNGE, 2020

...

VIVE gennemfører nu i foråret 2020 den fjerde runde af den landsdækkende undersøgelse af anbragte børn og unges trivsel. Formålet er at følge op på de tre foregående runder af trivselsundersøgelsen om, hvordan anbragte børn og unge har det, fx i forhold til deres anbringelsessted, venner, sundhed, skolegang og fritidsliv.

Vi skriver for at bede om hjælp til, at så mange børn og unge som muligt deltager i undersøgelsen. En høj svarprocent er helt afgø- rende for, at undersøgelsen kan give et retvisende billede af trivslen hos de anbragte børn og unge. Og fordi alle lige nu har en mening om anbragte børns og unges liv, så er der ekstra vigtigt, at de kom- mer til orde selv.

VIVE gennemfører undersøgelsen på vegne af Social- og Indenrigsministeriet, og det er Danmarks Statistik, der står for dataindsamlingen. Det er derfor Danmarks Statistik, der sender breve ud og kontakter børnene og de unge. Der er udtrukket i alt 2.700 børn og unge i alderen 11, 13, 15 og 17 år til at deltage i undersøgelsen. For de 11- og 13-årige bliver der tale om et personligt besøgsinterview på anbringelsesstedet. De 15- og 17-årige vil blive bedt om selv at udfylde et webskema. Alternativt kan de få besøg af en interviewer, hvis de hellere vil det.

VIVE behandler altid personoplysninger fortroligt. Uanset hvordan disse personoplysnin- ger er indsamlet, vil de altid kun blive benyttet til videnskabelige eller statistiske analyser og undersøgelser – aldrig til individuel sagsbehandling eller lignende. Offentliggørelse af resultater af VIVEs undersøgelser sker altid på en måde, så det ikke er muligt at identifi- cere enkeltpersoner.

De børn og unge, som inviteres til at deltage i undersøgelsen, kontaktes via deres anbrin- gelsessted pr. brev. Vi håber, I vil opfordre børnene og de unge til at være med.

På forhånd mange tak for hjælpen! 

For yderligere oplysninger, kontakt: mel@vive.dk

Med venlig hilsen

Mette Lausten

Se vedhæftede 

Dokument: TABU-2020-Information-til-anbringelsessteder-marts-2020.pdf

Udskrevet fra www.fadd.dk 30,05,2020