Hyrdebrev fra UVM vedr forhold på interne skoler

...

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling  udsendte i begyndelsen af juli et hyrdebrev til kommunerne for at henlede samtlige kommuners opmærksom på de regler, som gælder for undervisning af elever på interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.
Baggrunden for brevet er, at Folketingets Ombudsmand ved en undersøgelse af fem interne skoler på anbringelsessteder for børn og unge har konstateret, at der på tre ud af de fem interne skoler ikke er givet undervisning i folkeskolens fulde fagrække. Ombudsmanden har ligeledes konstateret, at der ofte ikke er dokumentation for afgørelser om at fritage enkelte elever for undervisning i et eller flere fag.
Ministeriet kan oplyse følgende om reglerne på området:
Kort opsummering:
\r\n

  \r\n
 • Elever, som modtager undervisning i et dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted, skal have undervisning i folkeskolens fulde fagrække i overensstemmelse med folkeskolelovens almindelige regler om fag og timetal.
 • \r\n
 • Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet er beliggende, er forpligtet til at føre tilsyn med, at undervisningen omfatter folkeskolens fulde fagrække og opfylder folkeskolelovens minimumstimetal for undervisningstimer i fagene og krav til undervisningstidens samlede varighed.
 • \r\n
 • Undervisningstiden for den enkelte elev kan alene nedsættes, hvis elevens helbred ifølge lægeerklæring ikke tillader gennemførelse af fuld undervisning.
 • \r\n
 • En elev kan fritages for undervisning i et fag (dog ikke dansk og matematik) med forældrenes samtykke, hvis eleven har usædvanligt store vanskeligheder i faget, således at det ikke skønnes hensigtsmæssigt at give eleven specialundervisning i faget. Eleven skal i så fald have anden undervisning i stedet for det pågældende fag.
 • \r\n
 • Kommunalbestyrelsens tilsyn med undervisningen i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder omfatter også tilsyn med, at reglerne om fritagelse af elever for undervisning i enkelte fag og nedsættelse af undervisningstiden på baggrund af en lægeerklæring, overholdes.
 • \r\n
\r\nLæs hele hyrdebrevet via nedenstående link

Dokument: Hyrdebrev_vedr_interne skoler_juli2016.pdf

Udskrevet fra www.fadd.dk 06,12,2019