FADDs høringssvar vedr. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

...

Fra høringssvaret:

\r\n

FADD har fra starten af denne proces – med nedsættelsen af magtanvendelsesudvalget (MAU) - været enige i, at der i forbindelse magtanvendelser på det sociale område, tillige har været behov for at styrke bevidstheden om børns og unges rettigheder.

\r\n

Opsummering:

\r\n

Vi påskønner:

\r\n

\r\n

  \r\n
 • At de professionelle skal have mulighed for pædagogisk guidning (arm-om-skulder-nu-går-vi-lige-en-tur) – men vi ønsker at den pædagogiske guidning skal registres internt
 • \r\n
 • At adgang til at fastsætte en husorden lovfæstes
 • \r\n
 • At lærere og pædagoger på interne skoler (på døgninstitutioner og opholdssteder) fremover skal være omfattet af lov om voksenansvar og magtanvendelser
 • \r\n
 • At medarbejdere på døgninstitutioner og opholdssteder og i kommunale plejefamilier kan forhindre at barnet gør skade på genstande
 • \r\n
 • At medarbejdere på døgninstitutioner og opholdssteder og i kommunale plejefamilier (nyt at de kommunale plejefamilier omfattes af lovgivning på dette område, kræver derfor faglig opgradering) kan forhindre et barn i at stikke af (hvis der er risiko for at barnet skader sig selv eller andre)
 • \r\n
 • At den eksisterende adgang til tilbageholdelse i forbindelse med anbringelse udvides med yderligere 14 dage
 • \r\n
 • At der skal være hjemmel til at medarbejderne kan foretage rusmiddeltest (hidtil ureguleret)
 • \r\n
\r\n

\r\n

 

\r\n

(Se yderligere kommentarer under gennemgangen af de enkelte paragraffer)

\r\n

 

\r\n

FADDs oplevelse er dog, at det fremsendte lovforslag indeholder flere bestemmelser, som forringer de anbragte børn og unges retssikkerhed, og som derfor i mindre grad indfrier formålet om at tydeliggøre børns og unges rettigheder i forhold til magtanvendelse.

\r\n

Barnets retssikkerhed kan efter FADDs opfattelse i højere grad sikres ved:

\r\n

  \r\n
 1. at anbringelsesstederne får en forpligtelse til at de i § 8 foreslåede magtanvendelser registreres internt
 2. \r\n
 3. at fortolkningsrummet i forlængelse af den stedvise brug af tillægsord (KORTVARIG fastholdelse, ikke UBETYDELIGT omfang, m.fl.) indskrænkes ved en præcisering eller fjernes og erstattes af mindre fortolkningsnødvendig tekst
 4. \r\n
 5. at tydeliggøre personalets adgang til at lave indgreb i privatlivets fred, og herunder også til at konfiskere børnenes ejendele.
 6. \r\n
 7. at det ikke skal være op til den enkelte institutionsleder at vurdere, om en magtanvendelse er tilladt eller ikke-tilladt
 8. \r\n

\r\n

 

\r\n

Hvad det sidste tema (4) angår ærgrer vi os over, at ministeriet ikke har valgt at placere vurderingen af tilladte/ikke tilladte magtanvendelser hos de sociale tilsyn.

\r\n

\r\n

 

Læs hele høringssvaret via nedenstående link

Dokument: Høring_voksenansvar_febr2016.pdf

Udskrevet fra www.fadd.dk 06,12,2019