FADDs årsmøde 2020 - 11.-13. november

30-06-2020
Kære medlemmer og samarbejdspartnere

Hermed foreligger FADDs årsmødeprogram 2020, der afholdes 11-13 november på Kysthotellet i Grenå

Mød:
Camilla Fabricius, MF og socialordfører (S) - åbningstalen
Mette Lausten, forsker hos VIVE - om 95-undersøgelsen
2 x Thomas, hhv Johansen og Specht, partnere hos MacMann Berg - om bæredygtig ledelse 
Klaus Majgaard, tidl. kommunaldirektør og nu selvstændig konsulent - om robusthed - og som spilfordeler i 'Klaus og monopolet'
Kresten Schultz Jørgensen, tidl. chefredaktør, og kommunikationsdirektør - om hvad vi lærte af Coronaen


Samt forventeligt 175 kolleger fra det specialiserede B&U-socialområde - FADDs bestyrelse og sekretariat

Det bliver vildt & godt :-)

Tilmeldingsfrist: 1. september 2020

OBS: generalforsamlingen afholdes 12. november 13.00-14.30

.... læs hele teksten

NYT (!) OM AULA OG ADGANG FOR ANBRINGELSESMEDARBEJDERE

24-06-2020
Med det man vel roligt kan kalde for en urolig start - med udsættelser, ændringer i tidsplaner og sikkerhedsbrists - kunne forældre og deres skolebørn umiddelbart efter efterårsferien 2019 for første gang logge ind på skoleportalen AULA.

Vi har længe og i forskellige sammenhænge fortalt om vigtigheden af, at anbringelsesmedarbejdere får formel adgang til aula for at kunne forestå det daglige samarbejde med skolerne.

Transparens i forhold til besked'er, hjemmearbejde, legeaftaler og fødselsdagsinvitationer - med meget mere - er helt centrale forudsætninger for, at anbragte børn på skolerne kan forblive eller blive læringsparate, velforberedte, inviterende og aktive i fællesskaberne.
Og dermed få flere og bedre muligheder for at komme med på uddannelsesvognen.

PÅ et workshopvideomøde idag (17/6 2020) har vi i FADD sammen med repræsentanter fra KOMBIT (kommunernes IT fællesskab), fra flere kommuner og en række aktører fra vores område - herunder forstander på Josephine Schneiders Hus og bestyrelsesmedlem i FADD, Annette Olsen og forstander på Dag og døgntilbuddet Bakkevej i Hedensted, Jakob Arent Eiriksson fået en kærkommen lejlighed til at drøfte forudsætninger, faldgruber, must's og NO-GO's.

Kort fortalt er den gode historie, at vi er alle er enige om, at der er et behov for, at anbringelsesstedsmedarbejdere får den helt nødvendige adgang til AULA. Og at det kun kan gå for langsomt.
Den dårlige historie er, at der ikke lige her & nu er udsigt til en snarlig løsning.
Vi har bedt om at få en afklaring af tidshorisont, beslutningskompetence og en handleplan for implementering.
Men der er både teknologiske og ikke mindst juridiske bump på vejen.

Efter vores opfattelse er der brug for:
En APP, der er målrettet anbringelsesmedarbejdere på bosteder og i plejefamilier
Adgang til AULA i et omfang der er bestemt af nødvendigheden af at medarbejdere skal kunne give anbragte børn og unge de bedste skoleforudsætninger.
At bostedets leder tildeler (og fratager) medarbejdersignaturer - uden maximumantal. Og at det kan foregå med meget kort responstid fra systemet.
Tydelige slette- og oprettelsesregler
At systemet rummer mulighed for, at man kan udelukke ex voldsdømte f&ael

.... læs hele teksten

BØRNENE PÅ BAGERSTE RÆKKE DR1 i aften (8/6)

08-06-2020

DR 1 sender i aften (8/6) 21.25 dokumentaren BØRNENE PÅ BAGERSTE RÆKKE, men allerede nu er den tilgængelig på DR.TV https://www.dr.dk/drtv/…/boernene-paa-bagerste-raekke_190798

Undervejs møder vi tvillingeparret Sally og Stina og kæresteparret Camilla og Søren, der for de tre pigers vedkommende, har været anbragt på opholdssteder, mens Søren har boet i en i plejefamilie.
Til at kommentere de objektive omstændigheder bidrager professor Inge Bryderup, og VIVE-forsker Signe Frederiksen med mange vidensbaserede og relevante indsigter.

Tallene lyver ikke. Og det gør børnenes fortællinger om deres oplevelser heller ikke.
Hvis vi - uden dog at vide det - antager, at de professionelle omkring børnene, mens de var anbragte, har gjort hvad de kunne på de foreliggende grundlag, så har det ikke været godt nok:
Mangel på læringsambitioner på børnenes vegne, passive attituder ifm børnenes skolegang og lektielæsning, mangelfuld udredning, ingen opfølgning - med mere - fylder børnenes historier.

Når disse aspekter kobles til tallene fra forskerne, kan man ikke andet end dels blive berørt på fagets vegne, dels kun blive fyldt med hjertelyst og virketrang til at blive ved med at gøre det bedre for denne gruppe af børn…
To af pigerne, der nu er unge kvinder, giver udtryk for deres drømme, der peger i hver sin retning:
Fra: ”Min drøm er et blive førtidspensionist”, til: ”Jeg fandt andre veje for at komme ind på den uddannelse, jeg ville have”, er der et stykke vej.
Må den første få mulighed for at komme ind på et bedre spor og må den anden lykkes med det hele …
Det er nogle år siden de 4 unge mennesker var anbragt.

Fra FADDs side er det vores klare overbevisning, at meget er anderledes i 2020. Skulle det ikke være tilfældet ikke enkelte steder, så lad os minde om vigtigheden af vedholdende:

 1. at lede efter børns læringsmæssige potentialer og kompensere for deres udfordringer
 2. at insistere på være det udviklingsmiljø, som skal motivere udsatte børn og unge til uddannelse og deltagelse i fællesskaber – her

  .... læs hele teksten

SIM: Nye regler om lempelser af midlertidigt besøgsforbud på sociale tilbud

13-05-2020

Den korte:
GÆLDENDE FRA I DAG 13/5 2020
FADD: Der er fortsat besøgsforbud på blandt andet døgninstitutioner og opholdssteder.
Forbuddet gælder ude og inde.
Det gælder ikke ’kritiske situationer’, der som hidtil omfatter forældre til anbragte børn og unge under 18 år og uopsættelige besøg i forbindelse med kritisk sygdom.
Det er forstaner/leder, der fastlægger retningslinjer for besøg. Besøg kan udskydes, hvis besøget ikke kan gennemføres forsvarligt.
HUSK: Der er fortsat samværsret - uden for institutionens matrikel.
Man kan ikke nægte børn og unge at komme tilbage til institutionen et besøg væk fra institutionen.
Man kan ikke udpege besøgspersoner udover de ’nære pårørende’.

Den lidt længere:
Social- og Indenrigsministeriet skal hermed orientere om, at der fra bekendtgørelsens ikrafttræden dags dato den 13. maj 2020 gælder nye regler om midlertidigt besøgsforbud på en række sociale tilbud.
Ændringerne medfører kort fortalt:

 • At visse tilbud undtages fra det midlertidige besøgsforbud.
 • At borgere på sociale tilbud, der i dag ikke kan få besøg, fordi de ikke er omfattet af de såkaldte ”kritiske situationer”, nu får mulighed for besøg på ude-arealer fra 1-2 faste besøgspersoner.
 • At der gives mulighed for, at borgere i forbindelse med besøg fra de 1-2 faste besøgspersoner efter en konkret vurdering og under visse betingelser får mulighed for at modtage besøg på indendørs arealer, som denne selv råder over.

De herefter gældende regler om midlertidigt besøgsforbud på sociale tilbud beskrives og uddybes nedenfor.
SIM: Det midlertidige besøgsforbud gælder følgende typer af offentlige og private tilbud, jf. bekendtgørelsens § 1:
Uddrag:

3) Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder efter § 66, stk. 1, nr. 5, i lov om social service.

4) Opholdssteder for børn og unge efter § 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service.

5) Døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis luk-kede afdelinger på dø

.... læs hele teksten

SIM: Suspension for samvær afskaffes

01-05-2020

Nyt fra Social og Indenrigsministeriet:

Det vigtige for jer:

 1. Kommunalbestyrelsens mulighed for midlertidigt at suspendere anbragte børn og unges samvær med forældre og netværk afskaffes. Et sådant samvær vil herefter alene være omfattet af bestemmelserne herom i lov om social service, herunder at suspension af samvær alene kan ske ved en afgørelse fra børn og unge-udvalget.

Det sker fra i dag 1/5 2020 kl 15.00

Den lidt længere (som også omhandler nye sagsbehandlingsregler og Ankestyrelsens gennemførelse af børnemøder

 1. Kommunalbestyrelsens mulighed for midlertidigt at suspendere anbragte børn og unges samvær med forældre og netværk afskaffes. Et sådant samvær vil herefter alene være omfattet af bestemmelserne herom i lov om social service, herunder at suspension af samvær alene kan ske ved en afgørelse fra børn og unge-udvalget. Der henvises til § 6 i den opdaterede bekendtgørelse og til Social- og Indenrigsministeriets orienteringsskrivelse af 1. maj 2020 om reglerne for anbragte børn og unges samvær med forældre og netværk i forlængelse af opdatering af COVID-19-bekendtgørelsen på socialområdet.
 1. Muligheden for at fravige sagsbehandlingsregler efter § 8, stk. 1 og 2, i bekendtgørelsen kan ikke længere anvendes i forhold til situationer, hvor et sagsskridt i kommunernes sager om børn og unge almindeligvis forudsætter fysisk fremmøde, f.eks. i form af besøg, samtale, møde eller personrettet tilsyn. Der henvises til § 8, stk. 3, i den opdaterede bekendtgørelse. 
 1. Ankestyrelsen vil fremadrettet skulle gennemføre børnemøder, så forældre og børn over 12 år samt deres advokater igen får mulighed for at fremføre deres synspunkter ved personligt fremmøde. Denne ændring er foretaget ved, at den tidligere § 11, stk. 9, i bekendtgørelse nr. 218 af 17. marts 2020 ikke er videre-ført i § 11 i den opdaterede bekendtgørelse. Der er samtidig foretaget nogle få konsekvensændringer i bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen. Der henvises til den vedlagte bekendtgørelse nr. 560 af 29. april 2020 om &ae

  .... læs hele teksten

Flere nyheder
billeder/thumbs/ss_aug2019_4.jpg

August-klummen

Ovenpå på det mærkeligste forår i mands minde, hvor vi alle blev kastet ud i en corona-pandemi uden hjelm, benskinner og manual – men til gengæld fik aflysninger, afstandsregler og afspritninger, har der heldigvis også været lyspunkter.

For eksempel sagde en af mine ældre naboer forleden - på behørig afstand gennem hækken: Jeg nægter at lægge år 2020 til min alder; jeg har overhovedet ikke brugt det.
Det er også ham, der har opfundet nogle nye ord: kedsomhedssnack, en-lidt-større-end-en-lille-bitte-dessert, et-lille-glas-vin-men-nu-er-flasken-jo-åben og en-½-bøtte-alene-hjemme-is.

Vi har ikke hørt det sidste til covid-19 og vi må alle gøre, hvad vi kan, for at begrænse den anden-bølge, som vi måske er vidner til for øjeblikket.
--
Bortset fra det, er sommeren gået som den plejer: Det gode vejr kommer, når børnene skal til at starte i skole igen.
Ferien har mediemæssigt været rolig på vores område.
På et næsten-tilstødende område – ældreområdet - har der til gengæld været fuldt blus på en sag fra et plejehjem i Århus.
TV-billederne taler naturligvis for sig selv og det ser grimt ud. Fra ende til anden
Men det er vel også den gamle historie om, at sprog skaber virkelighed – og omvendt.
Når vilkår for menneskers arbejde bliver for usle, opstår der risici for, at nogle medarbejdere bringer forråelser i spil i et uskønt forsøg på at håndtere frustrationer og afmagt, som så går ud over mennesker, der har brug for det modsatte: Menneskelighed, respekt, omsorg og empati, hvilket er, bliver og skal være hjørnestenene i alle dele af velfærdsstatens tilbud til mennesker, der har brug for hjælp.

Dokumentaren bliver på den måde også en påmindelse til alle os andre om på samme tid at arbejde på et balanceret forhold mellem udfordringer og ressourcer og italesættelsen af den rette adfærd.
Hvilket er et on-going-arbejde for alle os, der enten har et ledelsesmæssigt og eller et fagligt ansvar for at gøre arbejdet ordentligt.
Når vi bliver afmægtige, risikerer vi at miste forbindelsen til hjerne og hjerte. Når det er værst til både og …

I den forbindelse er det meget, meget vigtigt, at vi – når Folketinget via lovgivninger skaber rammer og vilkår for udmøntningen af velfærdsopgaver - som interesseorganisation gør os umage, når vi rådgiver ministerier og styrelser og afgiver høringssvar.
Og det er netop, hvad der venter os i det, der ligner det vigtigste halvår i lang tid: Deltagelse i den proces, der forventeligt afsluttes inden årsskiftet og bliver til Barnets Lov.
Vi lægger i den forbindelse på et bestyrelsesseminar her i august sidste hånd på det anbefalingskatalog, vi sender til Social- og indenrigsminister Astrid Krag.
Derudover vil et lige så vigtigt arbejde blive leveret i forhold til de interne skolers fremtid.
Dette arbejde har været i gang det sidste halve år, men vil blive yderligere intensiveret og fulgt til dørs frem til 3. behandlingen i Folketinget en gang i efteråret.

Vi er SÅ klar, føler os velrustede til opgaverne og glæder os til både at komme i gang med dem, men naturligvis også til vores årsmøde, der ’under iagttagelse af myndighedernes anbefalinger’ vil blive afholdt 11-13 november 2020 i Grenå.

Programmet blev udsendt lige før sommerferien og der er allerede kommet mange tilmeldinger ...

Let there be drums …

 

billeder/thumbs/ss_jan2020.png

Juli klummen

FRA SKINGER TIL LYS

Resultater er færdigheder gange indsats.
Det gamle græske ordsprog rammer på rigtig mange måde den indfaldsvinkel vi har i FADD for, hvordan vil tilgår vores eksistensberettigelse: at være interesseorganisation for det specialiserede socialområde for udsatte børn og unge anno 2020 +
Selv om vi altid er på udkig efter, hvordan vi kan udvikle vores socialpolitiske, indsatsfaglige og netværksfremmende skills, så er det sådan, at man aldrig for alvor bliver troværdig , hvis man ikke er i stand til eller ikke vil – levere en ordentlig indsats.
Det minder i virkeligheden om al social- og specialpædagogik.

Mens vi er godt på vej mod mere normalitet ovenpå covid-19, der på alle måder har været en mærkelig tid, så må vi dels gøre, hvad vi selv kan, dels håbe at rigtig mange andre også gør det: At opspore, begrænse, isolere smitte for at undgå den svære 2er.

For FADD har det seneste semester også været en mærkelig tid. Jeg tog mig selv i en dag at gå at nynne den gamle Burt Bacharach klassiker ’That’s what friends are for’, udødeliggjort af Dionne Warwick, Rod Stewart og mange flere.
Den handler, som titlen vel mere end antyder, om vigtigheden af at have gode venner.
Oversat til organisationsdansk betyder det at have et godt netværk.
Jeg har tit tænkt på, at både jeg selv og FADD er privilegerede ved at have SÅ mange gode venner. Ingen nævnt, ingen glemt.
Man mærker det specielt, når man har brug  for dem…

Og er der noget Coronaen har vist, så er det vigtigheden af at kunne række ud efter, at kunne modtage og kunne give hjælp. At kunne spille hinanden gode - uden at forvente at få noget igen og uden at bebrejde nogen noget. I ordets egentlige forstand har vi alle været i samme båd. Og ingen af os har sejlet med den før …

I FADD har vi givet og modtaget: Tak til alle. Og selvtak..

Efter sommerferien – op mod vores årsmøde 11-13 november og derefter - får vi brug for alt, hvad vi ved og kan. Barnets lov står for døren og selv om Regeringen og Social – og indenrigsminister Astrid Krags foreløbige og indtil videre meget overordnede retningsangivelse på mange måder lover godt for de udsatte børn, så foreligger der for os et vigtigt virkelighedskorrektionsarbejde, som vi kalder det, når vi skal kvalificere politiske beslutningsgrundlag.

Børne – undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theils udmeldinger om de interne skolers fremtid, hvis konkrete indhold vi afventer - ligesom anbefalingerne fra den tværministerielle arbejdsgruppe - forventer vi ligeledes at skulle lægge mange ressourcer i at løfte fri af skærene.
Det er dog vores indtryk, at hendes stemme er gået fra skinger til lys…

I den forbindelse af har vi netop modtaget den længe ventede rapport fra Ombudsmanden om en undersøgelse fra 2019 på blandt andre nogle af vores medlemsinstitutioner med nedslag på magtanvendelser, skolegang, samarbejdet med pårørende og medicinhåndtering.

Vores medlemmer fortæller samstemmende at de var rigtig glade for besøget, for delegationens entusiasme, velforberedthed og dialogiske attituder.
At Børne-undervisningsministeren har kaldt resultaterne, som i parentes bemærket åbenbart kan tolkes på flere måder og i øvrigt i alt drejer sig om 8 anbringelsessteder for ’decideret skammelige’ vælger vi at forstå på den måde, at ministeren måske er ved at trænge til velfortjent sommerferie.

Og sådan har vi det faktisk også i foreningen. Vi er ved at trænge til ferie.
Om den er velfortjent, får vi et konkret fingerpeg om på vores generalforsamling, der vanen tro er placeret lige midt i vores årsmøde, hvis program udsendes i disse timer.
Vi glæder os helt vildt. Og helt vildt godt bliver det.

God sommer
Søren Skjødt, formand