Få nyhedsbrev på mail:

Information om FADDs generalforsamling 2016

19-09-2016
Hermed foreligger opstillingsinformation i forbindelse med FADDs Generalforsamling 2016

.... læs hele teksten

FADDs Årsmøde 2016

06-09-2016
FADDs årsmøde foregår fra den 9. til den 11. november 2016.
Hermed foreligger programmet ...

Vi retter i år blikket mod et af de centrale aspekter i socialpædagogikkens DNA, etikken.
Et fags etik skal blandt andet bistå dets udøvere i bestræbelsen på at kunne håndtere dilemmaer.

En af vores fags fordringer består i at holde et stramt fokus på børn og unge med særligt vanskelige livsvilkår på en sådan måde, at de mødes med værdighed, omsorg og faglighed, for at de kan trives, styrkes og udvikles. 

Udfordringen har i nogle år blandt andet været, at vi samtidigt har skullet kunne forstå, argumentere og handle ind i et paradigme, hvor evidens, målstyring, cost-benefit og resultatfokus har stillet varierende krav til vores måde at arbejde og evaluere på.

Hent program og tilmeldingsvilkår herunder.

Vi glæder os til at medlemmer og venner af foreningen ....... læs hele teksten

Hyrdebrev fra UVM vedr forhold på interne skoler

09-08-2016
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling  udsendte i begyndelsen af juli et hyrdebrev til kommunerne for at henlede samtlige kommuners opmærksom på de regler, som gælder for undervisning af elever på interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.
Baggrunden for brevet er, at Folketingets Ombudsmand ved en undersøgelse af fem interne skoler på anbringelsessteder for børn og unge har konstateret, at der på tre ud af de fem interne skoler ikke er givet undervisning i folkeskolens fulde fagrække. Ombudsmanden har ligeledes konstateret, at der ofte ikke er dokumentation for afgørelser om at fritage enkelte elever for undervisning i et eller flere fag.
Ministeriet kan oplyse følgende om reglerne på området:
Kort opsummering:
 • Elever, som modtager undervisning i et dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted, skal have undervisning i folkeskolens fulde fagrække i overensstemmelse med folkeskolelovens almindelige regler om fag og timetal.
 • Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet er beliggende, er forpligtet til at føre tilsyn med, at undervisningen omfatter folkeskolens fulde fagrække og opfylder folkeskolelovens minimumstimetal for undervisningstimer i fagene og krav til undervisningstidens samlede varighed.
 • Undervisningstiden for den enkelte elev kan alene nedsættes, hvis elevens helbred ifølge lægeerklæring ikke tillader gennemførelse af fuld undervisning.
 • En elev kan fritages for undervisning i et fa

  .... læs hele teksten

Opdateringer fra FOLKEMØDET 2016

03-07-2016
Læs vores opdateringer fra vores deltagelse i FOLKEMØDET 2016 på Facebook: 

www.facebook.com/foreningenfadd.... læs hele teksten

Landsforeningen LIVSVÆRK afholder heldagskursus om ´Seksuelgrænseoverskridende adfærd´

21-06-2016

Vores gode venner fra Landsforeningen LIVSVÆRK afholder heldagskursus om ´Seksuelgrænseoverskridende adfærd´ i samarbejde med JanusCentret, der har mange års erfaring og er specialister på området. 
Kurser afholdes den 22. september 2016 fra kl.10-16 på Thorshøjgård, Pedersborgvej 20, 2635 Ishøj. 
Kurset udbydes eksternt og henvender sig til alle, der arbejder med børn og unge. 
Der er plads til 100 deltagere på kurset. 
Tilmeldingsfrist: 4. juli 2016

 .... læs hele teksten

Flere nyheder

September-klummen 2016

Vi er for øjeblikket vidner til et par større paradokser inden for udsatte børn og unge området.
Nogle år efter Barnets reform, der, som det vil være de fleste læsere af denne klumme bekendt, argumenterede for at fremme brugen af plejefamilier på bekostning af andre indsatser for udsatte børn og unge, er det fortsat vanskeligt for mange kommuner at tiltrække nye, interesserede og fagligt kompetente plejefamilier.
Dels forlader mange plejefamilier arbejdsmarkedet på grund af alder, dels tyder det på, at plejefamilie-arbejdsopgaverne/vilkårene ikke er så attraktive for det moderne menneske.
Desuden medvirker de sociale tilsyns indsats til, at det indskærpes, at det ikke er nok at ville noget. Man skal også kunne noget.
Det sier nogle interesserede fra…

Det paradoksale i den situation er, at der i forlængelse af kommunalreformen fra 2007 er lukket eller sammenlagt omkring 50 døgninstitutioner. Og at der enten er eller kan skaffes ledig kapacitet flere steder, samtidigt med at vores medlemmer melder om en stigning i antallet af henvendelser, der omhandler børn og unge, der kommer fra sammenbrud i plejefamilier.
For os at se skal de børn, der kan profitere af at blive anbragt i en plejefamilie, naturligvis det.
For det første er det et faktum, at vi ikke ved ret meget forskningsmæssigt set om plejefamilieområdet.
For det andet – og i forlængelse heraf - savner vi stadigt et vidensbaseret belæg for, at denne type indsats ifølge socialministeren og mange kommuner skal opprioriteres … sådan helt principielt. Vi har i mange sammenhænge plæderet for flere både/og løsninger – i stedet for enten eller-løsninger.
Vores forslag er enkelt:
Lad flere institutionerne ansætte de plejefamilier, der skal arbejde med de mere udsatte børn og unge
 • Der er bedre mulighed for nænsomhed og rigtig timing  i overgangene i børns liv
 • Risikoen for sammenbrud formindskes
 • Plejefamilierne bliver en del af et professionelt miljø med mulighed for aflastning og supervision
 • Børnenes forældre får lettere ved at håndtere de følelser der er forbundet med at skulle aflevere sit barn
 • Koordineringen af indsatsen er enklere fordi indsatsen holdes indenfor den samme ramme
I en tid hvor VIDEN om kvaliteten i en social indsats bør ligge til grund for, hvad vi vælger, skulle vi måske bruge lidt energi på at finde ud af, hvilke børn der profiterer af hvad. Og at få slået fast, at en social indsats - hvad enten det drejer sig om ekstra ressourcer i skole/børnehave, dagbehandlingsindsatser eller anbringelser skal have positive konsekvenser for andet end de kommunale budgetter. For eksempel for barnet og barnets familie...

Et andet paradoks udspiller sig omkring Dansk Socialrådgiverforenings vedholdende ønske om at socialrådgiverne skal tættere på de udsatte børn og unge. ’Vi vil have relationer til børnene’, har DS-næstformand Niels Chr. Barkholt sagt ved flere lejligheder. Men skal  blot  – kan vi forstå (Politiken 25/8 2016)  – have ledelsesopbakning og træning.
Hvad der umiddelbart er et sympatisk træk og i hvert fald en politisk korrekt intention – helt i tråd med tidens fokus om barnets stemme, inddragelse, anerkendelse, nærvær og respekt – og relationens betydning, ligner set udefra lige så meget en afværgemanøvre overfor den kritik, der er haglet ned over sagsbehandlingen i kommunernes arbejde med de udsatte børn og unge.
Som spin betragtet er det såmænd udmærket håndværk.
Måske man har tænkt:
Vi får kritik. Den forholder vi os ikke til.
I stedet for at forholde os til kritikkens indhold, som i parentes bemærket også handler om for meget orlov, for mange udeblivelser fra møder, for mange sidsteøjebliksafbud, for mange vikarer og sagsbehandlere, der ikke overholder love og frister, så fremkalder v .... læs hele artiklen