SIM: Nye regler om lempelser af midlertidigt besøgsforbud på sociale tilbud

13-05-2020

Den korte:
GÆLDENDE FRA I DAG 13/5 2020
FADD: Der er fortsat besøgsforbud på blandt andet døgninstitutioner og opholdssteder.
Forbuddet gælder ude og inde.
Det gælder ikke ’kritiske situationer’, der som hidtil omfatter forældre til anbragte børn og unge under 18 år og uopsættelige besøg i forbindelse med kritisk sygdom.
Det er forstaner/leder, der fastlægger retningslinjer for besøg. Besøg kan udskydes, hvis besøget ikke kan gennemføres forsvarligt.
HUSK: Der er fortsat samværsret - uden for institutionens matrikel.
Man kan ikke nægte børn og unge at komme tilbage til institutionen et besøg væk fra institutionen.
Man kan ikke udpege besøgspersoner udover de ’nære pårørende’.

Den lidt længere:
Social- og Indenrigsministeriet skal hermed orientere om, at der fra bekendtgørelsens ikrafttræden dags dato den 13. maj 2020 gælder nye regler om midlertidigt besøgsforbud på en række sociale tilbud.
Ændringerne medfører kort fortalt:

 • At visse tilbud undtages fra det midlertidige besøgsforbud.
 • At borgere på sociale tilbud, der i dag ikke kan få besøg, fordi de ikke er omfattet af de såkaldte ”kritiske situationer”, nu får mulighed for besøg på ude-arealer fra 1-2 faste besøgspersoner.
 • At der gives mulighed for, at borgere i forbindelse med besøg fra de 1-2 faste besøgspersoner efter en konkret vurdering og under visse betingelser får mulighed for at modtage besøg på indendørs arealer, som denne selv råder over.

De herefter gældende regler om midlertidigt besøgsforbud på sociale tilbud beskrives og uddybes nedenfor.
SIM: Det midlertidige besøgsforbud gælder følgende typer af offentlige og private tilbud, jf. bekendtgørelsens § 1:
Uddrag:

3) Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder efter § 66, stk. 1, nr. 5, i lov om social service.

4) Opholdssteder for børn og unge efter § 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service.

5) Døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og del

.... læs hele teksten

SIM: Suspension for samvær afskaffes

01-05-2020

Nyt fra Social og Indenrigsministeriet:

Det vigtige for jer:

 1. Kommunalbestyrelsens mulighed for midlertidigt at suspendere anbragte børn og unges samvær med forældre og netværk afskaffes. Et sådant samvær vil herefter alene være omfattet af bestemmelserne herom i lov om social service, herunder at suspension af samvær alene kan ske ved en afgørelse fra børn og unge-udvalget.

Det sker fra i dag 1/5 2020 kl 15.00

Den lidt længere (som også omhandler nye sagsbehandlingsregler og Ankestyrelsens gennemførelse af børnemøder

 1. Kommunalbestyrelsens mulighed for midlertidigt at suspendere anbragte børn og unges samvær med forældre og netværk afskaffes. Et sådant samvær vil herefter alene være omfattet af bestemmelserne herom i lov om social service, herunder at suspension af samvær alene kan ske ved en afgørelse fra børn og unge-udvalget. Der henvises til § 6 i den opdaterede bekendtgørelse og til Social- og Indenrigsministeriets orienteringsskrivelse af 1. maj 2020 om reglerne for anbragte børn og unges samvær med forældre og netværk i forlængelse af opdatering af COVID-19-bekendtgørelsen på socialområdet.
 1. Muligheden for at fravige sagsbehandlingsregler efter § 8, stk. 1 og 2, i bekendtgørelsen kan ikke længere anvendes i forhold til situationer, hvor et sagsskridt i kommunernes sager om børn og unge almindeligvis forudsætter fysisk fremmøde, f.eks. i form af besøg, samtale, møde eller personrettet tilsyn. Der henvises til § 8, stk. 3, i den opdaterede bekendtgørelse. 
 1. Ankestyrelsen vil fremadrettet skulle gennemføre børnemøder, så forældre og børn over 12 år samt deres advokater igen får mulighed for at fremføre deres synspunkter ved personligt fremmøde. Denne ændring er foretaget ved, at den tidligere § 11, stk. 9, i bekendtgørelse nr. 218 af 17. marts 2020 ikke er videre-ført i § 11 i den opdaterede bekendtgørelse. Der er samtidig foretaget nogle få konsekvensændringer i bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen. Der henvises til den vedlagte bekendtgørelse nr. 560 af 29. april 2020 om &ae

  .... læs hele teksten

Nyt fra Astrid Krag - 29/4 2020

29-04-2020

Vi har i dag (29/4) modtaget en skrivelse fra Social – og Indenrigsminister Astrid Krag.
I brevet præciseres det:

Den korte udgave: (vores opsummering)

 1. Visse medarbejdere som i perioden har varetaget arbejdet uden fysisk tilstedeværelse skal igen kunne arbejde ved fysisk fremmøde (under hensyn til sundhedsministerielle anbefalinger)
 2. Socialtilsynene vil igen gennemføre fysiske tilsynsbesøg
 3. Ministeren beder kommunerne være opmærksomme på børn og familier med behov for særlig indsats
 4. Lempelse af besøgsrestriktioner vil ske ifm udarbejdelse af ny bekendtgørelse. Indtil da gælder aktuelt besøgsforbud på institutionen (herunder udearealer)

I hører nærmere, når vi gør …

Den lidt længere version: 
Nærmere om genoptagelse af aktiviteter på det sociale område

"Som led i Aftale om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COID19 er det aftalt, at følgende aktiviteter nu skal varetages ved fysisk fremmøde under iagttagelse af gældende sundhedsfaglige retningslinjer": (sakset fra brevet)

"Medarbejdere, der varetager arbejdsopgaver på området for udsatte børn og unge, som almindeligvis forudsætter fysisk fremmøde (besøg, samtaler, møder, personrettet tilsyn), og som i perioden er blevet varetaget på anden måde eller er udskudt, skal nu kunne arbejde ved fysisk fremmøde igen."

"Socialtilsynene skal genoptage gennemførelse af fysiske tilsynsbesøg på tilbud for både børn, unge og voksne og i plejefamilier, så de kan være i direkte kontakt med beboerne og se de aktuelle forhold ved selvsyn.
Socialtilsynenes gennemførelse af fysiske tilsynsbesøg vil også være et centralt understøttende initiativ i forhold til tilbud, som har været helt eller delvist lukket ned, og som nu gradvist åbner sig igen, og ikke mindst i forhold til de tilbud, som er omfattet af besøgsrestriktioner."

Derudover (sakset fra brevet)
”Kommun

.... læs hele teksten

Dagelever på interne skoler

23-04-2020
DAGELEVER PÅ INTERNE SKOLER

Vi har nu været i kontakt med Børne- & UVM. Det er sikkert allerede sådan hos jer der har interne skoler og dagelever:

Der er GO for at dagelever fra 15 april.kan møde op på den interne skole, som de er visiterede til.

Dagelever ift interne skoler er ikke nævnt specifikt noget sted.
UVM henviser til §8 stk 3 i vedhæftede Lovtidende.

Denne passus skal kombineres med anbefalingerne fra Sundhedsmyndighederne (adskillelse ifm undervisning, samvær, pauser, spisning  m.m.)

Hvilket det er en ledelsesopgave at udmønte ...



.... læs hele teksten

Udsættelse af frist for indsendelse af årsrapport til tilbudsportalen

23-04-2020

Orientering om ændring af frist for indberetning af årsrapport til Tilbuds-portalen for tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn.

Social- og Indenrigsministeriet orienterer med denne skrivelse aktører på socialområ-det om ændring af fristen for indberetning af årsrapport til Tilbudsportalen for tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn.

Ministeriet skal særligt bede om, at denne orienteringsskrivelse videreformidles til til-bud, der er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn.

På grund af Covid-19 er der opstået behov for midlertidigt at udskyde fristen for ind-beretning af årsrapport til Tilbudsportalen for tilbud, der er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn.

Social- og Indenrigsministeriet har derfor foretaget følgende midlertidige ændring af bekendtgørelse nr. 1633 af 27. december 2019 om socialtilsyn:

I § 18, stk. 3, i bekendtgørelse om socialtilsyn er fristen for indberetning af årsrap-port til Tilbudsportalen for tilbud, der er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om so-cialtilsyn, ændret fra den 1. maj til den 1. august. Ændringen gælder til og med den 31. juli 2020. Herefter gælder den oprindelige bestemmelse igen.

I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at udskydelse af tidsfristen ikke omfatter fristen for indsendelse af budget til socialtilsynet.

Social- og Indenrigsministeriet, den 22. april



.... læs hele teksten

Flere nyheder
billeder/thumbs/SS_jan2020.png

Maj klummen 2020

Det er ikke første gang. Og vel næppe den sidste: At vi står overfor et dilemma, der handler om penge.
Ekstra Bladet skrev i den forgangne uge om Behandlingsskolernes direktør, der i et mix af dårlig dømmekraft og et par af de klassiske dødssynder - tænker her på hovmod og grådighed – angiveligt ikke har handlet ulovligt, men så dog moralsk angribeligt - ved at hente et tocifret millionbeløb ud af budgettet til personligt forbrug. Oveni hvad man kan forvente, er en månedsløn i den gode ende.

Det kalder naturligvis på spørgsmålet om, hvorvidt enkeltpersoner skal kunne akkumulere formuer i millionklassen ved at sælge sociale ydelser til myndigheder, der kun har den store fælleskasse at tage pengene fra. Eller om private aktører alene har lovgivningen som pejlemærker for, hvad der er rigtigt eller forkert.

Tilbage står, at som minimum et tilsyn har fundet stedet egnet til at løse opgaverne.
Og at nogle kommuner dels har godkendt metoder og budget og dels har købt ydelserne.

Vi skrev tidligere i en kommentar på Facebook: ”Dispositionerne rammer desværre hele vores område.
Som hver gang enkeltpersoner eller systemer beklikker vores troværdighed og anstændighed”.

I FADD har vi så længe jeg kan huske været optagede af at tage velfærdssamfundets grundlæggende opgave alvorligt: At stille velfærdsydelser til rådighed for alle borgere, når de opfylder visse betingelser for at modtage den.
Det kræver respekt for gerningen, fordi vi som område er en central del af løsningen, hvor skylds- og årsagsforklaringer ikke må skygge for handling …

Det modsatte af hovmod og grådighed er ydmyghed og hjælpsomhed.
Hvilket vel sådan set er, hvad vi er sat i verden for at levere.
Det skal jeg vende tilbage til …
Vi minder desuden om, at alle parter står sig bedst ved at udvise rettidig omhu i prioriteringerne, og at vi alle anerkender og efterlever fuld gennemsigtighed som et afgørende parameter for områdets fortsatte legitimitet.

 …

Mens vi venter på genåbningens anden bølge, hvis indhold Statsminister Mette Frederiksen har annonceret vil blive udmeldt ’lige inden den 10/5’, så tyder alt på, at de forskellige tiltag og anbefalinger fra myndighedernes side har virket.

Som mangeårig aktør på det socialpædagogiske område har man efterhånden – men ikke helt endnu- lært at styre sin irritation, når uvidende amatører med jævne mellemrum har villet belære os, der står i de daglige sorger og glæder i arbejdet med de mest udsatte børn og unge om, hvordan vi ’bare’ har skullet håndtere alt fra behandlingsmetoder og inklusion til lektielæsning, frisurer, tøjvaner - og hvor der ellers er potentielle konflikter, som skal løses.
Kompleksitetsreduktion har altid kun gavnet den, der har plæderet for forenklingen.
Sjældent, den, der har problemet…

Derfor forstår vi udmærket, hvis der her under Corna-krisen har været eksperter, der har været forbandede over de selvbestaltede meningsdannere – herunder eks-politikere, tidligere straffede journalister og andre facebook-krigere med seriøs skrivekløe, som har det til fælles, at de håber på gevinsten, når andre leverer indsatsen.

Vi skal naturligvis holde øje med om politikerne med udgangspunkt i den viden, som de sundhedsfaglige fagfolk vitaminiserer de politiske beslutninger med, udviser rettidig omhu og ikke udvikler overgreb på demokratiet.

Men indtil videre har vi ift vores politiske samarbejdspartnere kun mødt vidensopmærksomhed, fejltolerance og beslutsomhed.
Ikke dårlige pejlemærker, når beslutninger skal træffes i ukendt farvand - med det glubske kobbel af mandagstrænere klar til at eksekvere fra sidelinjen.
Om ikke af andre grunde, så er det måske derfor på tide at få skudt gang i fodboldturneringerne verden over, så Kloge-Åge og Hjerne-Lis kan få noget andet at gå op i …

Håndteringen af krisen er for os alle et socialt eksperiment.
Ingen af os har en definitiv manual at slå op.
Som område har vi de samme betingelser som politikerne, at vi, når (hvis? ..) vi nærmer os normale tilstande, vil blive bedømt på det, vi gjorde. Eller snarere det, vi valgte a .... læs hele artiklen

billeder/thumbs/ss_aug2019_4.jpg

April klummen 2020

KÆRLIGHED I CORONAENS TID, HURRA FOR ALLE JER, DER BLIVER STÅENDE PÅ TRODS OG OM VIGTIGHEDEN AF AT SOVE GODT OM NATTEN

Kære medlemmer, 

Vi er nu i uge 3 i coronaens tid. Måske nogen en dag vil skrive en bog, der hedder ’Kærlighed i Coronaens tid’. Gabriel Garcia Marquez ville kunne tage det …
Og kærlighed er blandt andet, hvad der brug for – om end på afstand.
Vi har netop gennemført et statustjek på situationen hos vores medlemmer, og tilbagemeldingerne var enslydende:
Vi har - og har haft - travlt, vi er klar, og vi står sammen.

Ret beset kan man vel sige om vores område, at er der nogen, der er i uforudsigelighedshåndterings-mode, så er det os:
Hvis man mixer udsatte børn, unge og familier med massive udfordringer, diagnoser, angst og bekymring, skoleefterslæb, for nogles vedkommende oppositionel adfærd og for meget fri tid, så er det vilkårene X 10 her under coronaen for ledere og medarbejdere på det specialiserede B/U social-område.
Vi er i FADD – selv om vi ikke er lette at dupere – imponerede over den stoiskhed, der præger områdets aktører: Vi finder ud af det, holder os til fakta, anerkender, når nogen VED noget og GØR så det nødvendige.
Vi skal alle huske på, at når vi kommer på den anden side af den aktuelle tilstand, så bliver vi målt på det, vi GJORDE, mere end det vi SAGDE.

Måske tiden er inde til at politikere, medier og embedsmænd – udover at sikre testkits og værnemidler, der i parentes bemærket ikke må blive en falsk tryghed: omsorg og faglighed er det allervigtigste værnemiddel, til sektorens institutioner – letter på hatten for dem, der hver dag møder ind på arbejde og tager sig af de mest udsatte børn og unge – med seriøs smitterisiko, betydelig kontrolusikkerhed og angststimuleret konfliktniveau.
Hvis jeg nu siger HIP-HIP, må jeg så bede om et HURRA for alle de ledere og medarbejdere, der bliver stående på - men ikke i - trods.

I FADD følger vi skiftevis situationen og prøver at påvirke det, vi kan påvirke af stort og småt.
Senest er det ved hjælp af god respons fra nogle af vores Facebook-venner/følgere at bistå et sygdomsramt bosted på Vestsjælland med arbejdskraft, så de har kunnet opretholde et fornuftigt omsorgsberedskab.

Derudover er vi optagede af i samarbejde med flere af vores gode samarbejdspartnere at få hul igennem til Børne-undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.
Vi kan med en lille times varsel bidrage til at få genskabt rammerne for den undervisning, som samme minister – og i øvrigt alle aktører udsatte børn og unge området med hende – har efterspurgt bedre resultater af.
Vi skal have samarbejdet med børnenes skolelærere i gang meget snart. Rigtig mange udsatte børn og unge har i forvejen brugt kvoten for skolefravær.
Og som det foregår lige nu, er det for forskelligt fra kommune til kommune, hvor effektivt og ambitiøst folkeskolerne griber opgaven med fjernundervisning an …

Start med at åbne skole/dagbehandlingsområdet og lad samtidig PPR som bindeled sikre, at skolelærerne kommer ud på de døgninstitutioner og opholdssteder, der ikke har interne skoler, så undervisningen kan reetableres i små grupper lokalt

Tiden er også inde til, at KL tydeligere medvirker til at udmønte de særdeles klare udmeldinger fra Social- og indenrigsministeriet.
I hvert fald vil nogle kommuner kunne drage nytte af at blive mindet om, at anbragte børn og unge altså har ret til samvær med mindre individuelle vurderinger taler imod.
Vi har oplevet – lad os kalde det – ret stor kommunal fortolkningsfrihed med (for) stor forskellighed i forståelserne til følge
Kommunernes forpligtelser i forhold til at følge op på børns trivsel og udvikling gælder også stadig – corona eller ej …
Vi oplever mange sagsbehandleraflysninger, der kunne have været undgået for eksempel med brug af telefon & sociale platforme
Vi bistår gerne med ideer og realitetstjek.

Vi er glade for at bo i et land, hvor man har tillid til politikere, embedsmænd og til at rigtig mange borgere følger udmeldte anbefalinger.
I særlig grad synes vi, at statsminister Mette Frederiksen er fremstået overbevisende, troværdig og o .... læs hele artiklen