ANMELDELSE: Pædagogisk behandling af Henriette Misser

14-10-2020

HVIS DU KUN LÆSER EN FAGBOG OM ÅRET og som aktør, forsker eller beslutningstager på udsatte børn og unge-området vil udvide din adgang til din hjerne og dit hjerte, for så vidt angår opgradering af din faglige og menneskelige indsigt… er det denne bog du skal læse!

 

Sidste år (2019) i november måned udkom en bog af Henriette Lieblein Misser, som indtil for kort tid siden var ledende psykolog på behandlingsinstitutionen Godhavn.

 

Bogen beskæftiger sig med en række særdeles relevante spørgsmål:

 

Hvordan, hvornår og hvorfor udøvere af det socialpædagogiske fag kan gøre hvad i forhold til udsatte børn og unge med behandlingsbehov – for at løfte dem fri og bringe dem videre?

 

I forlængelse heraf giver bogen sammenhængende, flerdimensionelle, nuancerede og velargumenterede bud på, hvad det vil sige, at et barn er behandlingskrævende, de forskellige typer af børn med særlige behov, og på det pædagogiske arbejdes vigtige orienteringspunkter; barnet, skolen, forældrenes og netværkets betydning for det gode behandlingsforløb.

 

Derudover giver Henriette Lieblein Misser kortfattede gennemgange af forskellige metoder i pædagogisk behandlingsarbejde. Plus det løse.

 

Bogens forfatter afgrænser og udvider på samme tid læserens forståelse af, hvilke kvalitetsbarometre socialpædagogisk arbejde kan bygges op omkring.

 

Kapitlerne er spækkede med forståelsesfremmende eksempler, afklarende tekst og overskuelige modeller og skemaer.

 

Blev denne anmelder tvunget – det har ingen dog antydet noget behov for – til at udvælge en godbid blandt de mange godbidder, ville afsnittene om ’barnets udvikling i en epigenetisk forståelsesramme’ og ’epistemisk tillid og relationsdannelse’ blive fremhævet som obligatorisk læsning for alle, der har tænkt sig at mene noget kvalificeret om den kommende Barnets Lov – barnet først.

 

Ligeledes bør alle, der er optagede af de interne skoler og dagbehandlingstilbuddenes fremtid – i henhold til de kritiske røster fra landets Børne – og undervisningsminister ’h&osl

.... læs hele teksten

FADDS anbefalinger til  BARNETS LOV – BARNET FØRST

05-10-2020

ALLE BØRN HAR RET TIL ET STED

 • som de kan kalde deres
 • hvor de voksne passer på dem
 • som de altid kan vende tilbage til
 • hvor de ikke bliver gjort ansvarlige for og overladt til at tage voksenbeslutninger

 

Opsummerende

Indsatser for udsatte børn og unge skal kunne næsten det samme, som det gode hjem: Det skal være præget af varme, venlighed, tålmodighed, stabilitet, kontinuitet, omsorg og udvikling.

Lige som fra et hjem, skal indsatserne udgå fra et sted, som et barn kan vende tilbage til, kan søge hjælp og vejledning fra, kan genfinde sin historie i og kan fortælle om sorger og glæder til …

Samtidig skal indsatser for udsatte børn og unge konstant være i et relationelt og oplyst forhold til det omgivende samfund, så det udsatte barn løbende kan blive guidet, udfordret og kompenseret i forhold til alle de aspekter, der skaber forudsætningerne for, at et barn kan udvikle sin identitet og blive et aktivt, selvstændigt, deltagende og selvregulerende medlem af samfundet: På vej hen

imod alt det som ikke-udsatte børn og unge er på vej hen i mod…

Det kræver nænsomhed, glidende overgange, koordinering, tværfagligt samarbejde … og: VARME, VIDEN, VISDOM OG VEDHOLDENHED

 

Vi har noteret os, at der skal ses på alle aspekter af anbringelsesområdet, og arbejdet vil ske i tre spor.

FADD tilføjer spor 4: De professionelles stemme

 

 

Vi beder blandt andet om:

En metaorganisatorisk kortlægning og en opfølgende national handleplan

Øget fokus på vigtigheden af udredning for at sikre den rigtige indsats

Opdeling af det specialiserede børneområde i 2 kategorier

Tættere bånd mellem plejefamilier og institutioner

Forskellig målgrupperelateret voksenansvarslovgivning

Bevidst skelnen mellem de tre inddragelsesniveauer: Medinddragelse, medbestemmelse og selvbestemmelse.

En ny overgangsparagraf (mellem § 66 og §107) for de senmodnede

Ændring af GDPR regler så institutioner får mulighed for – livslangt - at opbevare tegninger, fotos,

Eksamensbeviser m.m

Ret til efterværn, SU og 1800 skoledage

 

Vi bidrager gerne i alle faser,

.... læs hele teksten

FADDs årsmøde er AFLYST

02-10-2020

Kære medlemmer og samarbejdspartnere,

 

Flere af jer har spurgt til det den seneste tid: Har I tænkt jer at afholde årsmødet i den her coronatid, med de her smittetal og med den her generelle usikkerhed om deltagerantal, m2, arrangementer, sprit, mundbind, restriktioner, regler, krav og anbefalinger fra myndighederne?

På et bestyrelsesmøde i går traf vi så den ærgerlige, men nødvendige og ansvarlige beslutning: Vi aflyser.

Som situationen er, vil vi hverken lægge navn til, hvad der ville være et letsindigt eksperiment eller et arnested for en potentiel superspredning med risiko for, at udsatte børn og unge efterfølgende ville kunne blive smitteramt af coronavirus.

Når vi træffer beslutningen nu, vel vidende, at tingene kan ændre sig hurtigt, er det dels fordi vi alle har brug for at kunne planlægge og disponere vores tid, dels for at undgå økonomiske forpligtelser til hotel og oplægsholdere, hvilket vi naturligvis har sikret os, at vi kan…  

 

Vi vil dog straks gå i gang med at undersøge muligheden for, at vi kan udsende videooptagede koncentrater af de oplæg, vi alle havde glædet os til at opleve live – ved fysisk tilstedeværelse.

Den sædvanlige gode stemning, netværksvedligeholdelsen og udvidelsen samt fællessangen, ikke at forglemme, må vi have til gode.

 

Vi glæder os allerede til næste år i håbet om, at situationen har ændret sig.

 

Penge-tilbage-aktion vil snarest blive iværksat af hotellet ...

 

Hvad angår Generalforsamlingen vil den blive afholdt om formiddagen den 12/11 2020 og livestreamet til jer …

I hører nærmere...

 

På bestyrelsens vegne

 

Søren Skjødt, formand

.... læs hele teksten

FADDs generalforsamling 2020: Bestyrelsens genopstillingsstatus

24-09-2020
Hermed meddeles genopstillingsstatus for bestyrelsens medlemmer.
Stillerliste kan downloades

Frist for opstilling af kandidater er 15. oktober 2020.

Det bemærkes særskilt, at formand Søren Skjødt - efter 8 år som formand og 14 år som en del af bestyrelsen i FADD - ikke genopstiller til formandsposten.

.... læs hele teksten

Notat vedr Aula

18-09-2020

FADDs formand Søren og undertegnede havde i forgårs (14/9 2020) et videomøde med repræsentanter fra KL, KOMBIT og Børne-undervisningsministeriet.

Mødet var blevet til på foranledning af Børne-undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i forlængelse af en henvendelse fra FADD til ministeren  – som en reaktion på en videokonference i juni 2020
(Se nedenfor)

Først og fremmest beklagede og ærgrede alle de deltagende repræsentanter fra KL, styrelser, KOMBIT og ministeriet, at det har taget så lang tid – og vil tage yderligere tid - at nå frem til en løsning.

Alle anerkender problemet og dets omfang.

Mødet var primært opløftende med flere gode nyheder. Og en enkelt dårlig

Den dårlige nyhed først:
En aula-adgang for bostedsmedarbejdere vil være etableret i løbet af 2. kvartal i 2021.

Vi har siden vi første gang hørte om aula bedt om, at man medtænkte bostedsmedarbejderes (eller som det hedder; ’officielt tilknyttede personer’) adgang til systemet af den indlysende årsag, at adgang til informationer og kommunikation var – og er – helt afgørende for opbakning, støtte og kvalificering af indsatsen til anbragte børn og unges skolegang.

Til gengæld er det vores opfattelse, at stort set alle vores ønsker er blevet medtaget i de overvejelser man har gjort sig teknologisk, juridisk og praktisk.

Kort & godt

 • Adgang for bostedsmedarbejdere sker i løbet af 2. kvartal af 2021 (forventet!)
 • Skolesekretæren bliver omdrejningspunkt for tildeling og fratagelse af medarbejderadgange – hvilket skal være en overkommelig og enkel manøvre, så en medarbejder hurtigt kan få adgang og hurtigt kan få frataget den igen ved stillingsophør.
 • Bostedets leder meddeler skolesekretæren hvilke medarbejdere, der skal have aula-adgang til hvilke børn
 • Man vil vælge keep-it-simpel-løsninger som meget muligt
 • Det bliver muligt at logge ind i systemet (først fra browser, siden fra APP) via uni-log og derefter med en medarbejdersignatur (man vil også selv kunne vælge at bruge sin nem-id)
 • Der bliver intet max-antal kontaktpersoner pr. barn
 • Beskeder og svar fra bostedet vil i AU

  .... læs hele teksten

Flere nyheder
billeder/thumbs/ss_aug2019_4.jpg

Oktober-klummen 2020

De sidste mange klummer har på den ene eller anden måde handlet om fænomenet covid19 og i særlig grad haft fokus på beskyttelse af og sikkerhed for de udsatte børn og unge, vi har i vores varetægt.

Den særlige opmærksomhed har vi stadig, men har for nylig udvidet dette fokus til også at omfatte de forstandere, ledere og medarbejderne fra vores medlemsinstitutioner og vores samarbejdspartnere, der havde tilmeldt sig vores årsmøde: Vi har aflyst.

Vi er corona-optagede af at skabe rammer, der både sikrer, at vi alle er i live, men også at vi alle lever.

Som situationen er, vil vi dog hverken lægge navn til, hvad der ville være et letsindigt eksperiment eller et arnested for en potentiel superspredning med risiko for, at udsatte børn og unge efterfølgende ville kunne blive smitteramt af coronavirus.

Som skrevet i vores nyhedsmail til medlemmerne i fredags må vi have ”Den sædvanlige gode stemning, netværksvedligeholdelsen og udvidelsen samt fællessangen, ikke at forglemme, til gode. Vi glæder os allerede til næste år i håbet om, at situationen har ændret sig.”

Hvad angår Generalforsamlingen vil den blive afholdt om formiddagen den 12/11 2020 og livestreamet til alle medlemmer.

-

Som sædvanligt, fristes man til at sige, er indsatsmønsteret for øjeblikket, at der ikke er noget. Altså mønster.

Den administrative håndtering af vores område foregår stadig meget forskelligt fra kommune til kommune

I dag åbner et nyt Folketingsår, og vi har et håb og en forventning om, at vores område igen vil blive adresseret – for ikke at sige omfavnet - i statsminister Mette Frederiksens åbningstale, som i Nytårstalen.

Statsministeren skal vide, at vi som aktører på udsatte børn og unge-området er ved at være utålmodige efter at komme i gang med en ny lovgivning og udmøntningen af de værdier, der vil ligge i en forventet ambitiøs politisk aftale, om hvor godt vi i Danmark kan gøre det for udsatte børn og unge.

Vi ved om nogen, hvad corona har betydet og betyder for praksis. Derfor forstår vi også godt, at det politiske niveau har haft opmærksomheden rettet mod pandemien, og hvad vi, i en strøm af ny viden, kan gøre for at undgå de alvorligste følger.

Og nu er vi er ved at forstå, forstår vi også, at nogle kommuner afventer, hvilke rammer og vilkår, der skal gælde for området.

Men vi må fastholde – corona og en kommende ny lovgivning eller ej – vigtigheden af, at børn og unge i udsatte positioner får den nødvendige hjælp og indsats – når de har brug for den.

Som det er nu, betyder den generelle afventning, at der ER børn, der ikke bliver hjulpet, ligesom der ER uroplagede børn, der får lov til at udskrive sig selv i samarbejde med sagsbehandlere i misforstået selvbestemmelsesomsorg.

Når barnet så senere enten beder om at komme tilbage til indsatsen eller får en mere indgribende indsats – måske fra Ungdomskriminalitetsnævnet – så er der tillidssår, der skal heles og aftaleskår, der skal klinkes.

Det hænder, at opgaven for barnet – vi skal nok klare det – med at komme ind i en ’træf-bedre-valg-spiral’ dermed bliver vanskeligere end at starte forfra.

Så, Mette Frederiksen: Vi er SÅ klar ...

-

En sidste ting for denne gang:

Vi er helt principielt fans af åbenhed, transparens, kommunikation og inddragelse af ressourcepersoner i det udsatte barns liv; det er ofte en forudsætning for, at barnet udvikler sig og kommer i trivsel.

Når det er sagt, er der rigtig mange udsatte børn og unge, der har brug for, at der bliver passet på dem i relationen til bestemte mennesker. Det er faktisk derfor vi bruger udtrykket, at være udsat.

Der er for eksempel brug for, at professionelle tager barnet i hånden og/eller afgrænser, når det udsatte barn kommer i kontakt med mennesker og organisationer, der ikke har det fulde overblik over dets situation, ikke kender til dets udfordringer og ikke kender til dets behov for at være i ro og i stabile rammer.

Dette tema er vi i dialog med forvaltninger, socialtilsyn og politikere om at håndtere …

Søren Skjødt, formand