Ungeseminar 2022: 21-22 april på Tornøes Hotel i Kerteminde

19-01-2022

Ungegruppen i FADD inviterer til DØGNSEMINAR om UDSATTE UNGE &:

TRAUMEBEHANDLING OG EMPATI

UDSATTE UNGE ANNO 2022- HVAD VED VI?

UREN PÆDAGOGIK

HVAD GAVNER KROPPEN?

VIRTUEL REALITY

KRIMINALITET:ONDE CIRKLER OG OVERSET POTENTIALE 

21.-22. APRIL 2022 på Tornøes hotel, Kerteminde

 

INFORMATION

Deltagerbetalingen udgør 2900,- kr. og inkluderer alle måltider (ex drikkevarer) oplæg og overnatning på enkeltværelse.

Tilmelding sker ved at sende en mail til Susan Epe: bogholder@fadd.dk

Oplys: institution EAN‐nummer, navn(e), e-mailadresser(r) på alle deltagere samt eventuelle særlige madpræferencer


Tilmelding senest den 4. februar 2022

Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Tilmelding er bindende.

Der udsendes deltagerliste først i april 2022

Sted: Tornøes Hotel, Strandgade 2, 5300 Kerteminde

Oplysninger: Henrik Kaustrup info@fadd.dk  .... læs hele teksten

NYT vedr corona og mundbind/visir for ansatte

04-12-2021

Orientering om krav om anvendelse af mundbind eller visir for besøgende m.v. og ansatte på fællesarealer på sociale tilbud og plejehjem m.v.
Epidemikommissionen har indstillet til regeringen, at der under hensyn til den aktuelle situation med covid-19 bør genindføres regler om krav om mundbind eller visir på sociale tilbud og plejehjem m.v.
Efter forelæggelse for Folketingets Epidemiudvalg udsteder social- og ældreministeren en bekendtgørelse om krav om anvendelse af mundbind eller visir på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.

BEMÆRK
For de anbringelsessteder og botilbud m.v., der fremgår af bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 3, gælder kravet om brug af mundbind kun, hvis ledelsen på det pågældende sted træffer beslutning efter bekendtgørelsens § 2, stk. 2. Det fremgår af denne bestemmelse, at ledelsen på disse anbringelsesstedet eller botilbud m.v., hvor der er lokaler, hvortil offentligheden har adgang, løbende skal foretage en vurdering af, om der på det pågældende sted er tæt kontakt med beboere eller brugere, som kan være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19. Vurderes disse betingelserne at være til stede, skal ledelsen på anbringelsesstedet eller botilbuddet m.v. træffe beslutning om at indføre krav om brug af mundbind eller visir det pågældende sted. 


Gælder fra mandag d 6/12 2021.... læs hele teksten

12 TESER OM ARBEJDET MED UDSATTE BØRN & UNGE

01-12-2021

Social- og specialpædagogisk praksis skal til enhver tid afspejle de værdier, der gælder for den måde, vi samfundsmæssigt set varetager opdragelsen af børn og unge på.
I FADD er vi således kontinuerligt optagede af at skærpe vores værdibaserede blik på vores praksis og på de forforståelser, der danner klangbunden for de ydelser, vi leverer i forhold til de mest udsatte børn og unge. 
Begrebsmæssige ledetråde som mangfoldighed, demokrati, bæredygtighed og retfærdighed er hverken givne eller bundet til bestemte politiske fløje, men knyttet til eksistentiel trivsel og udvikling.
I den ånd skal vores initiativ forstås.
Vi har formuleret 12 teser, som vi anser som centrale i vores ønske om at række ud til de børn og unge, som har brug for det, vi kan give, når vi er bedst.
Det er både en skal-, kan- og vil-opgave…

Områdets efterstræbelsesværdige værdier
Forsætningen for en vellykket social indsats for udsatte børn og unge er, at der med udgangspunkt i en grundig børnefaglig undersøgelse er fundet det rigtige match mellem barnets udfordringer og indsatsstedets faglige viden, ressourcer og kompetencer.
I forlængelse heraf er det en helt afgørende faglig pointe i socialpædagogisk arbejde at skabe rammerne for, at det udsatte barn kan udvikle integritet, værdighed og autonomi for at kunne blive et aktivt, selvregulerende menneske og et ydende medlem af samfundet.
Barnet skal med andre ord lære både sine egne styrker og potentialer at kende og samtidig at kunne være en del af noget større.
Og skal styrke sin dømmekraft for at kunne forstå og gennemskue de mekanismer, som vores samfund reguleres efter.
Både for at kunne nyde godt af – og blive frisat af - privilegierne og for at kunne bidrage til den sammenhængskraft, som alle mennesker har brug for.

12 TESER - om arbejdet med udsatte børn og unge

  1. Omsorgs- og udviklingsaspektet er allestedsnærværende i vores handlinger med børnene
  2. Da udsatte børn og unge er lige så forskellige som ikke-udsatte, leverer vi forskellige former for omsorg tilpasset det enkelte barn
  3. Vi er grundlæggende optagede af, at de børn og unge vi arbejder med, skal lære at bidrage med

    .... læs hele teksten

Slides fra Årsmødet: Thomas Specht

23-11-2021
Bæredygtig ledelse

.... læs hele teksten

Alliancen om styrket kvalitet på interne skoler og i dagbehandlingstilbud

19-11-2021

Anbefaling 1: Krav om ny type skoleplan

I Afrapporteringen fra den tværministerielle arbejdsgruppe1 anbefales en styrket individuel vurdering og opfølgning. Partnerne i alliancen kan konstatere, at mange
børns retssikkerhed er udfordret, på baggrund af manglende korrekt visitering og manglende handleplaner.

Alliancen anbefaler, at der i alle tilfælde, hvor et barn eller en ung tilbydes plads på en intern skole eller på et dagbehandlingstilbud, sikres en tydelig partshøring og at børnene til enhver tid inddrages i forhold til udarbejdelse af en konkret skoleplan. Skoleplanen skal laves i samarbejde med barn, forældre, anbringelseshjem, skole og sagsbehandler og skal følge barnet i skoleskift og ved skift af anbringelsessted.

Anbefaling 2: Forpligtende partnerskaber om bedre skolegang til sårbare børn

I Alliancen ser vi et stort fagligt potentiale i styrkelsen af samarbejdet mellem de lokale grundskoler og interne skoler og dagbehandlingstilbud. I flere kommuner er der gode erfaringer med tværgående faglige forløb og det er således Alliancens anbefaling, at der indhentes og udbredes mere viden om relevante partnerskaber og udviklingsforløb til gavn for en styrket generel indsats. Ligeledes skal kommunerne forpligtes til at have et formaliseret partnerskab med interne skoler og dagbehandlingstilbud.
Et partnerskab hvor der fokuseres på faglig udvikling, trivsel, vidensdeling, opkvalificering af personale, brug af faglokaler og muligheden for at opbygge fleksible skoleindsatser.

Anbefaling 3: Ensrettet og styrket skoletilsyn, som det kendes fra socialområdet

Som det ligeledes foreslås i afrapporteringen fra den tværministerielle arbejdsgruppe, så anbefalerAlliancen en generel opkvalificering af det faglige og strukturelle skoletilsyn. Interne skoler og dagbehandlingstilbud er pt underlagt det kommunale skoletilsyn. Vi foreslår, at skoletilsynet ensrettes og struktureres med en tæt sammenhæng til Socialtilsynet. Derudover skal der igangsættes et projekt om at udvikle en fælles kvalitetsmodel med henblik på at løfte kvaliteten for alle interne skoler og dagbehandlingstilbud.

Anbefaling 4: Flere fleksible didaktiske læringsindsatser

Vi mene

.... læs hele teksten

Flere nyheder
billeder/thumbs/cmpnov2021_2_1.png

JANUAR-KLUMMEN 2022

De fleste af os kender ordet F***, som det allestedsnærværende bindeled mellem rimene i rap-tekster fra halvfemserne (nogle gange som et af rimordene), fra socialrealistiske film fra England, fra TV-kokken Gordon Ramsey og nåh ja fra teenageværelser alle os, der har eller har haft store (eller små!!) børn. Og fra rigtig mange andre mennesker, steder og sprog.

Om det ord, som Berlingskes kulturkommentator Anne Sophie Hermansen kårede som årets (oversete) ord, får samme status, er nok ikke sandsynligt, men det har da lidt schwung: Røvhulssind.
Det har ifølge ASH 2 betydninger: 1. når man overlader sine regninger til andre. Og 2. Er det modsatte af samfundssind.
Sidstnævnte – altså samfundssind - er et af mine håb for 2022. Mere af det, tak. Det skal jeg vende tilbage til.

Også 2021 har været voldsomt præget af corona – as we all know (suk)
Mit indtryk fra vores område er, at epidemien og al dens væsen har været håndteret med stoisk ro. Skiftende regler, dilemmafyldte beslutninger, snarrådighed, mod- og medspil fra forældre, forskellige udmeldinger fra eksperter m.m. er vi vant til.
Selv om en del af udfordringerne har været kendt stof, har vi alle haft i hvert fald et par frygtscenarier: Alvorlige sygdomsforløb blandt vores børn og unge, deres forældre og vores medarbejdere OG en situation, hvor antallet af sygemeldte/isolerede medarbejdere ville gøre det vanskeligt at få arbejdsplaner til at hænge sammen.
MEN for at slå det fast: Vi følger altid myndighedernes anbefalinger, vi er i tæt dialog med børn og forældre om de gode løsninger, vi stoler på vores beredskab, som består af faglig viden og menneskelige erfaringer og vi gør os umage, når vi skal vurdere om en beslutning skal træffes nu – som i lige nu. Eller om en problemstilling kalder på tålmodighed og besindighed.

Hvad besindighed angår, har jeg fra det socialpoliske 2021 lyst til at rose Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og Social- og ældreminister Astrid Krag for at udskyde konklusionen på drøftelser om henholdsvis de interne skoler/dagbehandlingsområdet og Barnets lov til senere i 2022.
Politikere fra hele folketingssalen har sammen med embedsmænd, styrelser og os fra interesseorganisationerne brugt masser af tid og ressourcer på faglige overvejelser og dialog om hvad der vil være bedst for de udsatte børn og unge – og deres familier – set i lyset af de indiskutable ledetråde for de politiske bestræbelser: Flere udsatte børn og unge skal med på uddannelsesvognen og vi vil se flere rigtige og bedre timede indsatser for de børn og familier, der har behov for hjælp. Ikke for meget, ikke for mange, ikke for lidt, ikke for få. Men bare de rigtige og de nødvendige.

I FADD har vi et par ønsker for 2022 og et af dem har jeg nævnt; mere samfundssind.
Men hvad er så det?
Først og fremmest en appel til kommunerne: Vi vil rigtig gerne, hvis I vil tænke langsigtet.
Kontinuitet, det lange seje faglige træk og rettidighed er vigtige begreber hvis vores opgave med at løfte udsatte børn og unge og deres familier skal lykkes.
Børn har ligesom voksne brug for at kende elementer af den del af sin fremtid, man har positiv indflydelse på – OG brug for at kende de elementer, der ikke er til forhandling. Et klart, informeret og aftalt perspektiv med en indsats SKAL være afstemt mellem barn, forældre, myndighed og indsatssted. Overblikket er en forudsætning for etableringen af den nødvendige tryghed og tillid mellem parterne.

Vi bliver ærgerlige når vi af statistikkerne kan se, hvis der er et mønster i, at flere børn får en indsats tilbudt i begyndelsen af året, i starten af et kvartal eller i første halvår. Med mindre – selvfølgelig – at der er børnesagkyndigt belæg for, at børns, unges og familiers vanskeligheder følger dette mønster i antal og intensitet.
Hvis det kan identificeres, at flere har det værre på bestemte tidspunkter, så skal det naturligvis afspejles i forhold til timingen af indsatsen.
Det er så bare ikke lige vores erfaring, at det er sådan, det er.

At holde øje med, hvordan man bruger pengene, også med henblik på at kunne foretage  budgettilpasningsstrategiske beslutninger, er naturligvis vigtigt. Det er rettidig omhu. Vi kender det fra os selv.
.... læs hele artiklen