Få nyhedsbrev på mail:

PRESSEMEDDELELSE FRA GODHAVN

13-08-2019
 I anledning af, at Godhavnsdrengene og andre tidligere anbragte børn og unge ved et arrangement på Marienborg idag den 13/8 2019 får Regeringens officielle undskyldning for statens manglende tilsyn med de institutioner, hvor de har boet, har Godhavn udsendt denne pressemeddelelse.

Forstander Søren Skjødt mener, at relationen har en positiv effekt for både institutionen og Godhavnsdrengene:
”Den levende historie er brutal, uretfærdig og meget nærværende, når man står i de gamle lokaler med de, der oplevede vanrøgten. Men netop derfor skal vi ikke vende den ryggen, og netop derfor fortjener disse mennesker tak for deres indsats. Vi skal lære af historien og hjælpe hinanden til at leve med den, fremfor at feje den ind under gulvtæppet. Derfor hylder vi i dag Godhavnsdrengenes styrke og siger både tillykke og tak.”

Forstander Søren Skjødt deltager i det officielle arrangement på Marienborg, hvor Statsminister Mette Frederiksen overrækker Danmarks undskyldning til Foreningen Godhavnsdrengene senere i dag.

.... læs hele teksten

FOLKEMØDET 2019

29-06-2019
SÅ GÅR DET MEGET SNART LØS!! Afgang til Solskinsøren er nært forestående. Om lidt står vi og skraber i savsmulden for at komme igang med dette års Folkemøde. Vi er der sammen med vores gode samarbejdsvenner fra BørnehjælpsdagenLIVSVÆRK og Metodecentret. Og er så heldige, at vores 5 medlemsinstitutioner, HVIDBORG, PORTEN, BUC VEJLE FJORD, ORØSTRAND OG BÜLOWSVEJ - BØRN OG FAMILIER bidrager til det faglige fyrværkeri af VIDEN, ENGAGEMENT OG KREATIVITET KIG FORBI OS PÅ J36, KÆMPESTRANDEN

.... læs hele teksten

Folkemødet 2019

28-05-2019

FADD har 6 events på Folkemødet. Heraf har vi selv 2:

 • Torsdag 15.15-16.00 Mad, mod og måltider
 • Fredag 14.45-15-30 Udsatte børn og unge – nye typer – hvornår gør vi hvad?

4 medlemsinstitutioner bidrager med:

 • Torsdag 17.15-18.00 Døgninstitutioner gentænkt - Hvidborg/Porten
 • Fredag 9.00-9.45 Når døgnanbringelse er vejen frem og skolen er i naturen - BUC Vejle Fjord
 • Fredag 17.45-18-30 Anbringelser er ikke et quickfix - Orøstrand
 • Lørdag 11.45-12.30 Hvem ved hvad der virker - familien eller de professionelle? Bülowsvej - børn og familier
Alt foregår på Kæmpestranden J36 mellem 13-15 jun 2019


.... læs hele teksten

FOLKETINGSVALGET 2019

16-05-2019

KÆRE FOLKETINGSPOLITIKERE, TAK for de MERE END 50 møder de sidste 4 år,

Det er oppe i tiden at stille ultimative krav til de andre.

Selv om vi anser os selv for at være en moderne interesseorganisation, så hopper vi ikke med på bølgen.

De nedenstående 16 punkter er forslag til arbejdspunkter fra os, der arbejder med de mest udsatte børn og unge i Danmark til det kommende Folketing – og os selv.

HUSK NUMMER 16 !!!

Samtidig vil vi benytte lejligheden til at takke aktuelle medlemmer af Tinget – og ikke mindst de embedsmænd, der får tingene til at hænge sammen - for de mere end 50 møder med ministre, partiledere, udvalgsformænd, udvalgsmedlemmer, menige folketingsmedlemmer, kontorchefer og sekretariatsmedarbejdere, for studieture og selv-tak for de oplæg og ’gode råd’, vi har leveret i denne Folketingssamling.

Vi har aldrig tvivlet på jeres engagement og har været glade for at få mulighed for at virkelighedskorrigere jer, når det har været nødvendigt.

Vi vil gerne stille os til rådighed for, at vi sammen kan:

 1. udvikle løsninger, der kan stoppe stigningen i og reducere antallet af fattige børn i DK
 2. stoppe/reducere antallet af sammenbrud i plejefamilier
 3. gøre noget ved den kendsgerning, at andelen af børn, der har fået en diagnose som depression, angst, autisme og ADHD fra børnepsykiatrien, inden de fylder 15 år, steget fra fire til ni procent. (fra 2010 til 2017)
 4. skabe forståelse for vigtigheden af, at psykisk syge børn og unge kan slippe h

  .... læs hele teksten

Pressemeddelelse: Forløb i naturen skal hjælpe udsatte unge med at mestre hverdagen

01-04-2019

PRESSEMEDDELELSE:
Forløb i naturen skal hjælpe udsatte unge med at mestre hverdagen

Et nyt initiativ skal over de næste tre år udvikle metoder og undersøge, hvordan natursociale forløb kan bidrage til udsatte unges evne til at kunne mestre deres eget liv. Københavns Universitet og Bikubenfonden er initiativtagere til ’Natur til et godt liv-Laboratoriet’, hvor de sammen med en række udvalgte partnere skal skabe ny viden på området.

I 2018 foretog VIA University College og Københavns Universitet for Bikubenfonden en kortlægning af en række internationale studier om natursociale indsatser for udsatte unge. Kortlægningen udmøntede sig i rapporten Hvad ved vi om arbejdet med udsatte unge i naturen?, der konkluderer, at arbejdet i naturen potentielt set kan blive et interessant supplement til traditionelle indsatser. Men hvis potentialet skal forløses, kræver det en praksis, der bliver begrundet og belyst bedre, end hvad tilfældet er i dag.

Derfor har Bikubenfonden bevilget midler til Natur til et godt liv-Laboratoriet. Her skal Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling ved Københavns Universitet i samarbejde med Bikubenfonden og en række andre partnere som f.eks. kommuner og botilbud, udvikle natursociale indsatser med fokus på livsmestring for udsatte unge mellem 13 og 30 år.

”Vi har en lang række erfaringer, hvor vi i mindre skala har undersøgt området, men vi mangler mere viden. Med Natur til et godt liv-Laboratoriet kan vi udvikle og afprøve de muligheder, der ligger i at arbej

.... læs hele teksten

Flere nyheder

Augustklummen 2019

Oplevelsen gentager sig hvert år.
Når den udebliver, må det være tidspunktet at køre sulkyen i stalden for sidste gang: De sidste tre dage før jeg skal starte på arbejde igen efter ferien, står jeg og skraber i savsmulden fordi jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet.Jeg synes stadig, at vi, der arbejder med de mest udsatte børn og unge har verdens vigtigste job: Med engagement, faglighed og stålsathed at arbejde stenhårdt for at rammesætte og indholdsbestemme de korrigerende, meningsbærende, omsorgsfulde og læringsfremmende processer, der skal lede til at udsatte børn og unge får det bedre og lettere i deres liv - i samarbejde med børnene, deres forældre og kommunal myndighed.Eller som jeg hørte en sige det for nogen tid siden: Vi skal værne om børns ret til at være børn, lære dem ansvarlighed og medvirke til at justere deres drømme, så de ikke mister dem ...Har man i den sammenhæng brug for inspiration, kan man bare slå op i serviceloven…Selv om fortællingerne fra vores historie er bredspektrede og mange-facetterede, så må vi erkende, at vi også bærer på tidligere tiders udsatte børn og unges oplevelser med tæsk, overgreb og medicinske forsøg.Efter et meget langt tilløb sker der noget nu. Tidligere anbragte børn og unge får ved et arrangement på Marienborg den 13/8 2019 Regeringens officielle undskyldning for statens manglende tilsyn med de institutioner, hvor de har boet.- Nogle af samfundets mest sårbare børn blev mishandlet. De blev svigtet af de voksne, der skulle passe på dem.- Myndighederne gjorde intet. Det kan og må vi ikke som samfund lukke øjnene for.- Vi kan ikke ændre det, der er sket. Men vi kan og skal lære af det. Det var ikke børnenes skyld. Det er det aldrig. Derfor er det på høje tid, at vi giver ofrene en undskyldning, sagde statsminister Mette Frederiksen i en pressemeddelelse fra 3/7 2019.Vi har stor respekt for de kampe mange tidligere anbragte har ført for at få anerkendelsen af, at samfundet bar et ansvar for, at der ikke blev grebet ind overfor urimelighederne.Alle udsatte børn og unge har krav på at få mulighed for at fortælle deres historie. Og at politikere, forvaltere og ikke mindst os, der er i branchen, har en særlig forpligtelse at lytte, forstå og udvikle såvel vores mindset som vores handlemåder. Børn, der reagerer normbrydende og asocialt er hverken er dumme eller onde, men i mistrivsel og i ubalance.Historien forpligter. Tiden ændrer sig. Værdierne flytter sig. Dannelsesidealerne skifter retning.På et tidspunkt vil også vores praksis blive vurderet i et nyt og skarpere lys og med nye og bedre briller.Med en let omskrivning af et gammelt udtryk, håber jeg, at man engang om vores måde at handle på, vil kunne sige:”Tilgiv dem, de gjorde hvad de vidste, og vidste hvad de gjorde. Og ordentlighed var den bærende ide”.---I forbindelse med ungdomskriminalitetsreformen havde vi visse forbehold overfor ungdomskriminalitetsnævnene, der skulle ledes af en juridisk dommer og som ikke var forpligtede til at inddrage børnesagkyndige i afgørelserne.Vi har fulgt nævnenes arbejde grundigt, hvis status i øvrigt er, at man  pr. første halvår i 2019 samlet set har modtaget 300 sager (heraf vedrører 100 de 14 årige – vi kunne måske have reageret noget før; vi har kendt dem siden børnehavealderen!!), 57 af sagerne har ført til anbringelser, heraf er 16 børn og unge blevet anbragt på enten delvist lukket eller sikret institution.Det fremgår ikke af det statistiske materiale, hvilke øvrige foranstaltninger nævnene har bragt i anvendelse ift de resterende 243 sager.Vi ved således ikke om nogle børn og unge er blevet sat til at vaske brandbiler, som tidligere justitsminister Søren Pape foreslog i ungdomskriminalitetsudspillet.Vi har haft flere møder med Mette Adamsen, som er chef for Koncern Ungekriminalforsorgen, der hører under Kriminalforsorgen, ligesom flere møder e .... læs hele artiklen

Juni-klummen 2019

 Det var filosoffen Kant, der en gang sagde:
“Som modvægt mod livets fortrædeligheder har himlen skænket mennesket tre gaver: Håbet, søvnen og latteren”.

Nu er valgkamp i sig selv ikke nogen fortrædelighed. Tværtimod, det er demokratiets nødvendige følgesvend. Men for det første har valgkampen ind til videre kun i meget beskedent omfang handlet om udsatte børn og unge – vel primært med referencer til fattigdomsproblemer i et stigende antal børnefamilier (se ex https://www.ae.dk/emne/boernefattigdom )

For det andet har valgkampen set & hørt fra min stol været som at lytte til en endeløs række af tilbud fra en jysk udbyder af sengetøj eller som drejebogen til en pensionisttur til Harzen, der starter med rundstykker og slutter med, at alle får en plaid af kunststof.
Vi har et godt tilbud til DIG.
Hovedparten af alle budskaber har handlet om, hvad den enkelte kan få af velfærdssamfundet.
Og de fleste partier har haft godt gang i overbudsaktiviteterne i populismens hellige navn:
’Vi ved hvad folk vil have. Og det skal de få …’

Jeg savner visioner for, hvad vores politikere vil med vores velfærdssamfund, og hvordan vi skal forstå os selv i en moderne verden. Jeg savner værdidebatter, der markerer ligheder og forskelle og som gør os klogere på, hvordan vi skal blive mere offensive i den kontaktsport, som politik også er. Jeg savner holdninger til, hvad fællesskabet skal kunne og ikke kunne.
Det har handlet for lidt om værdier og visioner for fællesskabet. Og for meget om hvad der kan være godt for den enkelte.

Men jeg er optimist af natur.
Har sort bælte i søvn.
Og leder altid efter muligheder for, at et eller andet eller en eller andens gøren eller laden kan kaste en lille forløsende latter af sig.

Vi har tidligere udsendt 16 punkter (http://fadd.dk/artikel.php?id=1830), som vi gerne ser som fælles arbejdspunkter for det nye folketing og os selv – sammen med andre aktører på vores område.
En fællesnævner for disse ønsker er, at vi ikke nødvendigvis beder om flere penge til udsatte børn og unge-området, men at vi bruger dem, vi har, klogere.

Vores helt store ønsker er, at vi efter valg, regeringsdannelse og udvalgssammensætninger får etableret en tværsektorielt sammensat kommission, hvis opgave det skal være at ryste posen og komme med anbefalinger til, hvordan folketing, regioner, kommuner, uddannelsesinstitutioner, forskere og aktører kan skabe mere hensigtsmæssighed, meningsfuldhed, hjælpsomhed, strukturel sammenhængskraft, økonomirationale og ordentlighed ind i måden vi organiserer, styrer, driver og udvikler indsatsaserne for udsatte børn, unge og deres familier på.

Vi ser for os en national handlingsplan, der skal samle alt det vi ved og det vi sammen kan finde på for at løfte området, så udsatte børn og unge uanset hvilken kommune, de kommer fra skal have flere muligheder for at blive en aktiv og ydende del af det samfund, de har rettigheder og forpligtelser i – i det fælleskab, de tørster efter at få lov til at bidrage til …
---
Apropos demokrati, så hører folkemødet og al dets væsen med til folkestyrets grundpiller; at mennesker mødes og at man skiftes til at tale og lytte, så man kan komme til at svare hinanden.
Vi er der igen i år på DJØF’ernes Roskildefestival. Og vi glæder os, dels til vores egne arrangementer, de events vores 5 af vores medlemmer står for og dels til at mødes med andre mennesker, der har noget på hjerte.
Vi får ligeså mange aftaler i kalenderen på de 4 dage som i resten af året.

PS: Til alle jer, der har skiftet Harzen ud med Allinge:: I skal være så velkomne på J36 på Kæmpestranden mellem den 13. og 16. juni. 
Vi deler hverken kuglepenne og karameller .... læs hele artiklen