Anbefalinger til personale ift Covid-19 smittede

26-03-2020

Anbefalinger til personale i botilbud ved mistænkt eller påvist COVID-19 hos borger

Anbefalingerne retter sig mod personale ved botilbud og omhandler personalets forholdsregler og adfærd i forbindelse med pleje og behandling af borgere i kommunerne ved påvist eller mistænkt COVID-19.

Anbefalingerne opdateres løbende i takt med udviklingen, og det anbefales at holde sig opdateret på seneste version af dokumentet på vores hjemmeside  - www.ssi.dk.... læs hele teksten

CORONA Opdatering 23/3

23-03-2020

Kære medlemmer,

Her hvor det pressemøde, som Statsministeren har afholdt  (fra kl 15.00 i dag 23/3), nu er overstået:
Alle igangværende restriktioner forlænges til efter påske – til & med 13/4 2020.
Lagrene med værnemidler og testkits forsøges opfyldt.
Ved bekymring for smittede børn og medarbejdere, så SKAL man fortsat henvende sig til egen læge med henblik på at få foretaget en test.
 ---
Vi følger fortsat alle udviklingen nøje.
Det ligger i vores fag-DNA, at vi foretrækker at agere og reagere i et fornuftigt blandingsforhold.
Pt er vi henviste til et langt stykke henad vejen at reagere.

Fra FADDs side har vi stået på tæer for at lede efter, spørge til, indhente og læse det massive informationsmateriale, der i form af pressemeddelelser, udmeldinger fra ministerier og styrelser, bekendtgørelser og regler er tilgået os i en lind strøm.
Alt sammen for at vi har kunnet udvælge og komprimere det vigtige til jer – gennem emails og på facebook.
Det fortsætter vi med …

I forhold til hjemsendte DJØF’ere og journalister, så ved vi godt, at de løfter en stor administrativ og formidlingsmæssig opgave, og vi beklager, at vi i en periode har haft et ret snævert fokus på, hvad der er vigtigt for de udsatte børn og unge samt for ledelse og medarbejdere, der arbejder i sektoren.

Vi skal nok svare jer …

For øjeblikket er der 3 forhold der ser ud til at bekymre områdets ledere og medarbejdere mest:

 1. Hvordan håndterer kommunerne, den kendsgerning, at det er dem som anbringende myndighed, der skal håndtere eventuelle dispensationer fra reglen om, at anbragte børn og unge fortsat skal have ret til samvær med f ex deres forældre. Men det er sådan, det er. Vi anbefaler, at I kontakter de sagsbehandlere, der har sagerne, hvis de ikke allerede har ladet høre sig – og på skrift får kommunernes dispensationsafgørelser, så I har legitimitet til handle på et afklaret grundlag. 
 1. Hvordan kan man på institutionerne vedligeholde relationen til børn/unge der er hjemsendte? For det f&osla

  .... læs hele teksten

Skrivelse fra KL

20-03-2020
Orientering til LOS, Selveje Danmark, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Socialtilsynene og FADD
(Foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge)


KL har i denne skrivelse samlet bekendtgørelser og vejledninger sendt til
Kommunerne de seneste 24 timer.

Skrivelsen er opdelt i:
Materialer relateret til bekendtgørelser mm.
 Vejledninger og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen
 Hotlines

.... læs hele teksten

FADD: Opdatering 1. 20/3 2020

20-03-2020

Kære medlemmer og alle andre,

VÆRNEMIDLER & TESTMATERIALE
Flere medier melder om knaphed på både værnemidler og test-materiale.
Vi er i dialog med relevante myndigheder om problemet, hvad enten det drejer sig om mulighederne for at beskytte børn og personale mod Corona-smitte og for at afklare smitteomfang.
Vi skal minde om, at børn og unge sjældent får alvorlige symptomer.
Men det er oplagt, at det kan ske for personalet.
Indtil videre er det således Sundhedsstyrelsen generelle anbefalinger, vi må henvise til.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/sundhedsansatte-kaemper-med-fa-adgang-til-coronatest

KOMPENSATION TIL SELVEJENDE
For de af jer der er selvejende aktører kan det være vigtigt at vide, at Regeringen har indgået aftale med alle FTs partier om en aftale om kompensation til jer, der, som konsekvens af Corona-pandemien, oplever nedgang i omsætningen.Vores gode venner fra Selveje.dk har via Dansk Erhverv lagt oplysninger ud på deres hjemmeside:

https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/oversigt-gennemforte-hjalpetiltag-til-dansk-erhvervsliv/

TILSYN
Styrelsen for patientsikkerhed har aflyst alle planlagte tilsynsbesøg til og med april måned.

https://stps.dk/da/nyheder/2020/covid-19-tilsyn,-varslinger-og-hoeringer-i-april-maaned-er-aflyst/

De fem socialtilsyn har også aflyst tilsynsbesøg, men i forskelligt omfang
Vi henviser til information fra de enkelte Socialtilsyn

KL-INFO
Et brev fra KL giver et overblik over nye regler og vejledninger på området.
http://fadd.dk/filer/Orientering_fra_kl_19marts2020.pdf

GRØNLAND & FÆRØERNE
Hvad angår vores medlemmer fra det Nordatlantiske, må vi henvise til information fra hjemmestyret, der os bekendt på flere områder kan vælge eller fravælge regeringsbeslutninger fra DK..... læs hele teksten

Notat fra Sundhedsstyrelsen 20. marts 2020

20-03-2020

Udgangspunktet er, at Danmark er gået fra en inddæmningsstrategi (opsporing af alle kendte tilfælde og deres kontakter mhp. karantæne) til en afbødningsstrategi, hvor fokus er på at begrænse smittespredning i befolkningen og tage sig af dem, som bliver alvorligt syge og får behov for behandling samt på særlige risikogrupper for smitte med COVID- 19.

Vigtige informationer om blandt andet:

Hvis borgerens symptomer forværres
Smittefrihed - hvornår?
Nære kontakter - definition
Hvad skal personalet gøre ved nær kontakt med personer med symptomer på COVID-19?
Hvis personalet oplever symptomer, der giver mistanke om COVID-19?
Henvisning af medarbejdere, som varetager kritiske funktioner på socialområdet

 .... læs hele teksten

Flere nyheder
billeder/thumbs/ss_aug2019_3.jpg

Marts-klummen 2020

LAD OS NU HOLDE HÆNDERNE VARME!!!

Mens den politiske proces på Christiansborg - efter det man vel kun kan kalde et rigtig friskt udlæg fra statsministeren der første nytårsdag – ifølge velinformerede kilder i øjeblikket er helt og aldeles fraværende, er der 3  ting, der optager os lige nu i FADD:

1. Det omsiggribende fænomen med handelsuddannede ledere – i bedste Mads Skjern-stil - også kaldet controllere eller forhandlings- og budgettilpasningsfacilatorer i de kommunale anbringelsesafdelinger og deres endimensionelle appeller om rabatter, særpriser og skamløse besparelsesforslag.

Der er vel kun et par mulige svar på galskaben, da budgettet i vores verden er baseret på den udmeldte og godkendte takst på tilbudsportalen
 • Hvis I vil betale mindre, hvem skal så betale mere?
 • Hvilke dele af ydelsen, synes I, vi skal se bort fra?
 • Tror I nu, det er den rigtige indsats, I er i gang med at visitere barnet til?
Vi har sagt det før: Indsatser for udsatte børn og unge koster det, som det koster! Til gengæld lover vi, der udelukkende repræsenterer non-profittilbuddene, at være økonomisk effektive, ansvarlige  og bæredygtige  Og vi bryder os stadig ikke om, at enkeltpersoner kan have økonomiske interesser i driften af et socialt tilbud for udsatte børn og unge.
Den eneste profit, vi skaber, er menneskelig og har derfor kun til hensigt at vitaminiserer den fælles menneskelige hovedstol…

2. Et voksende antal af klager over svar på klager over svar på klager – afsendt af forældre til tvangsanbragte børn.
Det er vores erfaring, at når forældres børn bliver anbragt, så er hele familien i forbindelse med effektueringen af anbringelsen i krise. Det har vi vidst i mange år. Men måske vi i højere grad skal være nysgerrige på, hvordan de professionelle omkring familien i fælleskab kan medvirke til at iscenesætte forældrene, som de vigtige personer de er og skal være i de udsatte børn og unges liv – for børnenes skyld.
De seneste anbringelsestal  fra professor Inge Bryderup viser, at tvangsanbringelser i Danmark nu udgør 23% af samtlige anbringelser (2018).
For 10 år siden var procenten 1,5. Alene fra 2017 til 2018 sted tallet med 10%.

Konsekvensen er indlysende: Godt hjulpet af ’velmenende advokater’ enkeltpersoner fra miljøet omkring facebookgruppen Magt & tvang og en gruppe af medløbere sættes der fokus først på modstand og protester mod anbringelser, dernæst klager … og klager over de svar, som både sagsbehandlere og vi selv i henhold til god forvaltningsskik bruger oceaner af tid på at formulere, tilpasse, modificere og aflevere- uden anden konsekvens, end at der kommer en ny klage over svaret og at samme forældres kritiske udsagn til socialtilsynet betyder fald i forældretilfredshed.
Vi må spørge, hvornår er nok … nok?

3. Pernille Rosenkrantz-Theils udmelding om de interne skole, specialskoler og dagbehandlingsinstitutioner og de udsatte børns skolegang, og de resultater, som vi alle ønsker at forbedre. 
I den forbindelse har vi i samarbejde med Socialpædagogerne, LOS, Selveje, Danmark og De anbragtes vilkår udarbejdet en række forslag til kvalificering af skoleindsatsen for udsatte børn og unge, som optakt til det kommende arbejde i den tværministerielle arbejdsgruppe, hvis opstart vi har til gode at kende datoen for:  

 • Flere centraliserende tiltag: Eksempelvis et bedre og mere ensartet tilsyn med en fælles kvalitetsmodel
 • Skoleafklarende indsatser for nogle målgrupper med særlige udfordringer
 • Retskrav på 1800 skoledage for alle børn
 • Øget fokus på inddragelse af ressourcepersoner (i særlig grad børnenes forældre) i læringsfremmende tiltag – herunder etablering af uddannelsesstøtteordninger
 • Skolehandleplaner/uddannelsesplaner, der rækker udover et skoleår og ind i ungdomsuddannelserne
 • Flere hybrid løsninger (samarbejde mellem intern skole/specialskole og folkeskole med henblik på gradvis nedtrapning af specialundervisning og optrapning af folkeskoleundervisning, men med mulighed for hurtig revisitering efter behov)
 • Obligatorisk screening for somatiske sygdomme
Intet er umuligt for den, de .... læs hele artiklen