Få nyhedsbrev på mail:

FADDs høringssvar: Høring over Bekendtgørelse om voksenansvar over for anbragte børn eller unge

12-10-2016
FADD har netop afleveret høringssvar om Høring over Bekendtgørelse om voksenansvar over for anbragte børn eller unge.
Af høringssvaret fremgår det blandt andet, som vores 3  alvorligste kritikpunkter:
1. Tidsperspektivet er alt for snævert.  Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2017 og er ikke besluttet endnu. Og vejledningen mangler...
2. 24 timer er for kort tid for lederne, hvis de i forbindelse med indsendelse af indberetninsskemaer skal nå at inddrage børn og deres forældre i efterbearbejdningen af en magtanvendelse.
3. Vi har med lige dele ærgrelse og bekymring desuden noteret os, at en i øvrigt helt nødvendig omsorgsfremmende og respektfuld passus om, at medarbejdere på anbringelsesstederne skal have mulighed for at fjerne det barn, der forårsager uro og skaber utryghed for sig selv og de andre i børnefællesskabet, IKKE er medtaget i udkastet.

Læs hele høringssvaret herunder- herunder også et par eksempler på 3. kritikpunkt.

.... læs hele teksten

LIVSVÆRK udbyder kursus: Borderline

04-10-2016

INVITATION
Kursus om Borderline
Landsforeningen LIVSVÆRK inviterer til heldagskursus om ´Borderline´. 
Kurset udbydes eksternt og henvender sig til alle, der arbejder med børn, unge og voksne, der er ramt af Borderline. 
Mere information om dagen, herunder dato, tilmeldingsfrist, sted m.v., fremgår af vedhæftede invitation. 
Se nedenfor ...
.... læs hele teksten

Information om FADDs generalforsamling 2016

19-09-2016
Hermed foreligger opstillingsinformation i forbindelse med FADDs Generalforsamling 2016

.... læs hele teksten

FADDs Årsmøde 2016

06-09-2016
FADDs årsmøde foregår fra den 9. til den 11. november 2016.
Hermed foreligger programmet ...

Vi retter i år blikket mod et af de centrale aspekter i socialpædagogikkens DNA, etikken.
Et fags etik skal blandt andet bistå dets udøvere i bestræbelsen på at kunne håndtere dilemmaer.

En af vores fags fordringer består i at holde et stramt fokus på børn og unge med særligt vanskelige livsvilkår på en sådan måde, at de mødes med værdighed, omsorg og faglighed, for at de kan trives, styrkes og udvikles. 

Udfordringen har i nogle år blandt andet været, at vi samtidigt har skullet kunne forstå, argumentere og handle ind i et paradigme, hvor evidens, målstyring, cost-benefit og resultatfokus har stillet varierende krav til vores måde at arbejde og evaluere på.

Hent program og tilmeldingsvilkår herunder.

Vi glæder os til at medlemmer og venner af foreningen ....... læs hele teksten

Hyrdebrev fra UVM vedr forhold på interne skoler

09-08-2016
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling  udsendte i begyndelsen af juli et hyrdebrev til kommunerne for at henlede samtlige kommuners opmærksom på de regler, som gælder for undervisning af elever på interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.
Baggrunden for brevet er, at Folketingets Ombudsmand ved en undersøgelse af fem interne skoler på anbringelsessteder for børn og unge har konstateret, at der på tre ud af de fem interne skoler ikke er givet undervisning i folkeskolens fulde fagrække. Ombudsmanden har ligeledes konstateret, at der ofte ikke er dokumentation for afgørelser om at fritage enkelte elever for undervisning i et eller flere fag.
Ministeriet kan oplyse følgende om reglerne på området:
Kort opsummering:
  • Elever, som modtager undervisning i et dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted, skal have undervisning i folkeskolens fulde fagrække i overensstemmelse med folkeskolelovens almindelige regler om fag og timetal.
  • Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet er beliggende, er forpligtet til at føre tilsyn med, at undervisningen omfatter folkeskolens fulde fagrække og opfylder folkeskolelovens minimumstimetal for undervisningstimer i fagene og krav til undervisningstidens samlede varighed.
  • Undervisningstiden for den enkelte elev kan alene nedsættes, hvis elevens helbred ifølge lægeerklæring ikke tillader gennemførelse af fuld undervisning.
  • En elev kan fritages for undervisning i et fa

    .... læs hele teksten

Flere nyheder

Oktober-klummen 2016

Udkast til bekendtgørelsen om voksenansvar (om magtanvendelser) for anbragte børn og unge er for øjeblikket i høring blandt områdets aktører. 
I FADDs høringssvar kommer vi blandt andet til at fremhæve de gode præciseringer og et par alvorlige begrænsninger.
Lad os i henhold til Svend Brinckmans fokus på også at have øje for bagsiderne af det positive, koncentrere os om manglerne.

Først og fremmest er det tidsmæssige perspektiv nærmest en hovedløs fornærmelse af alle de mennesker, der skal leve med konsekvenserne af den nye bekendtgørelse, den nye lovgivning (som er vedtaget) og den kommende vejledning, som vi, der har flere års erfaringer i arbejdet med lovstof på socialområdet slet ikke tør gætte på, hvornår er klar til at forlade trykkeriet…
Vi minder om lovens ikrafttræden er 1. Januar 2017. Altså om knap 3 måneder …
I sagens natur tænker vi i første omgang på de anbragte børn og unge, for hvem rettigheder i forbindelse med voksnes magtanvendelser er blandt de mest afgørende i barnets oplevelse af retssikkerhed.
Anbragte børns rettigheder skal nu hastes igennem en lovmaskine, hvis ophavsmænd tilsyneladende ikke skeler til, at implementering af markante og ofte nødvendige ændringer i de borgernære regler og rammer for, hvad de professionelle må og ikke må, kræver både afklaring, drøftelse og præcisering. Plus det løse …
Som et eksempel på hastværket kan det nævnes, at ledende medarbejde i de sociale tilsyn, der alt andet lige har en ganske vigtig rolle at spille i behandlingen, implementeringen og erfaringsdannelsen af det nye lovstof først kan komme på kursus i håndteringen af ændringerne til december – godt nok 2016 – men alligevel ….
Først herefter kan vores folk på anbringelsesstederne blive vejledt af socialtilsynet i, hvad der er op og ned i betænkningen.
Det er indlysende, at de medarbejdere, der som en grundbetingelse i arbejdet med anbragte børn og unge har, at konflikter kan opstå, ligeledes har brug for tid til at drøfte ikke bare tilladte og ikke tilladte magtanvendelser, men også hvordan man på den mest nænsomme og samtidigt insisterende måde medvirker til, at opgaven med at tage vare på andre menneskers børn bliver så omsorgsfuld og udviklende som muligt.

Når det så er sagt, så er det tillige et stort problem, at lederne af anbringelsesstederne fremover ifølge bekendtgørelsesudkastet skal kunne nå at fremsende indberetningsskemaer vedrørende tilladte magtanvendelser til handlekommunen indenfor 24 timer.
Dels er det ikke den praksis, vi har nu, hvor lederen orienterer handlekommuner pr mail eller telefon indenfor 24 timer.
Dels er det meget vanskeligt (læs umuligt) at lave en kvalificeret vurdering indenfor 24 timer, herunder at tale med børn, medarbejdere og forældre.
I henhold til loven og således som en del af de anbragtes retssikkerhedskrav og desuden som en del fagets egne etiske standarder skal børnene høres og inddrages, deres version skal tillægges værdi, ligesom deres forældre skal orienteres ordentligt.
Derudover er det en grundlæggende del af arbejdet med magt vedvarende at reflektere, at nytænke og at gøre de oplevelser, man får, til erfaringer.

Vi har med lige dele ærgrelse og bekymring desuden noteret os, at en i øvrigt helt nødvendig omsorgsfremmende og respektfuld passus om, at medarbejdere på anbringelsesstederne skal have mulighed for at fastholde eller fjerne det barn, der forårsager uro og skaber utryghed for sig selv og de andre i børnefællesskabet, IKKE er medtaget i udkastet.
Det ærgrer os, fordi det i forbindelse med magtanvendelsesudvalgets samtaler med anbragte børn og unge fremgik, at børnene fandt det uretfærdigt og urimeligt, at det var dem, der skulle forlade rummet, når et andet barn larmede eller tyranniserede i f&a .... læs hele artiklen